Udskiftning af bøndergods fra Vindum Overgaard

Christen Hartvigsen købte i 1806 fæstegården (matr. 8 Tange) til selveje af Johan Schuchardt**, og i 1810 blev der udfærdiget skøde på gården, 3 tdt., 4 skp., der havde tilhørt Vindum Overgaards gods. Købssummen var 1525 Rdr. Se nærmere i Slægtsbogen*.  Christen Hartvigsen videresolgte i 1810 gården til sin søn Jens Christensen.
*Kopier 1 og 2.   ** (1801-1807) Johan Conrad Schuchardt kom fra Nøragergaard, der ligger NV for Hobro.

Det var først i 1800-tallet, at bøndergodset blev udstykket far Vindum Overgård og solgt til selveje:

I 1787 solgte en søn af Hans Steenfeldt, Mathias, Vindum Overgård til Thomas Thomsen af Østergård. Han solgte V.O i 1794 til Jean Arnold Fischer af Allinggård.
I 1804-06 ejedes V.O. af kaptajn Niels Secher af Trudsholm.

Efter ham kom gården i hænderne på to af den periodes mest kendte gods-slagtere, først generalkrigskommissær Johan Conrad Schuchard, som i 1815 fik tilladelse til at udstykke hovedgården - og efter ham i 1819 hans stedsøn justitsråd Hans Jørgen Ring Fønss af Ørslev kloster. Disse to solgte alt bøndergodset og formindskede selve hovedgården ved en ret omfattende udparcellering.

Fra 1827 gik Vindum Overgård fra hånd til hånd, og først i 1868, da Herman J.C. Rendtorff blev ejer, fik de stadige ejerskifter slut. Men i 1887 blev Vindum Overgård solgt på auktion til panthaver P.Jensen, og i 1900 blev den kendte Randers-købmand Johan Martin Christoffer Ankerstjerne, en af den tids kommercielle forgrundsfigurer, ejer af Vindum Overgård. Han solgte den i 1912 til Heinrich C.J.H.Rømer-Bruhn, i hvis tid hovedbygningen blev istandsat og avlsbygningerne nedbrændte i 1941. I 1943 blev Vindum Overgård solgt til Aage de Neergaard, der genopførte avlsgården og renoverede hovedbygningen, der fik vinterhave med terasse mod syd.

fra http://danskekirker.blogspot.com/2010/02/vindum-overgard-mid-jutland-viborg-amt.html