http://slaegterfravestersolgaardifly.weebly.com/

Jens Volfsen blev født på gården Faurholt i Nørre Feldingbjerg i 1725 og blev døbt i hjemmet. Han blev fremstillet til sin dåbs konfirmation i Feldingbjerg kirke den l.juli 1725, båret af præstens kone Maren Guldagger. Faddere var Ivar Andersen af Grønkær, Jens Jensen af Faurholt, Christen Mogensen af Kirkegård, Mette, Jens Møllers af Skalmstrup Mølle, Anne, Søren Trogelsens af Nørre Feldingbjerg og Inger, Christen Mogensens af Kirkegård. Han døde i Stoholm i 1811, 86 år gammel, og blev begravet på Feldingbjerg kirkegård den 2.december. Jens Volfsen var gift to gange. Den 18.december 1754 blev Jens Volfsen af Stoholm og Ane Pedersdatter af Gammelstrup trolovet. Forlovere var Volf af Stoholm og Peder Jensen af Gammelstrup, med andre ord de to unges fædre. De blev viet i Gammelstrup kirke den 6.januar 1755. Ane Pedersdatter blev født i Gammelstrup i 1726 og blev døbt i Gammelstrup kirke den 24.februar. Hun blev holdt over dåben afJ ens Tastums steddat ter Maren Larsdatter af Gammelstrup, og faddere var Jacob Lauritsen af Fårbæk i Haderup sogn, Niels Jepsen af Kvols, Christen Jensen Tastum, Inger Lauritzdatter og Bodil Jepsdatter begge af Garnmelstrup. Hun døde allerede i 1758 og blev begravet i Feldingbjerg den 9.august. Herom hedder det i kirkebogen: "Den 9. Augusti, en Søgnedag, Ane Pedersdatter, Jens Volfsen af Stoholm hans Hustru som døde af et Slag ved Stoholm Vande, da ingen var hos hende. Gammel 32 aar, 7 maaneder og nogle dage, til stor Bedrøvelse for Huuset, saasom er en dydig Kone." Hvad der egentlig skete, er det vel svært at finde ud af, men det lyder næsten, som om der burde have været nogen hos hende. Hun kan jo have haft en eller anden sygdom, men diagnosen er svær at stille på så magert et grundlag. Inden sin tidlige død fødte Ane Pedersdatter to pIger: 1.    Else Kirstine Jensdatter, døbt i hjemmet den l 2. november 1755 og fremstillet i Feldingbjerg kirke den 16.november. 2.    Mette Kirstine Jensdatter, døbt den 2.apri1 1757.   De levede begge og blev konfirmeret samtidig i 1774. Otte måneder efter Anes død giftede Jens Volfsen sig igen. Den l7.april 1759 blev han i Dommerby kirke gift med Johanne Nielsdatter, og med hende fik han en række børn: Niels Jensen, fremstillet i kirken den 9.marts 1760. 4.    Anne Jensdatter, fremstillet i kirken den 26.apri11761. 5.    Kirsten Jensdatter, døbt den 30.oktober 17 63. 6.    Anna Ester Jensdatter, døbt den 23.februar 1766. 7.    Marie Jensdatter, født den 26.juli 1773 og hjemmedøbt samme dag. Hun blev fremstillet i Feldingbjerg kirke den 8.august 1773. Jens Volfsen var enefæster af den store Stoholmgård på lige knap 9 tønder hartkorn i næsten 40 år. Gården hørte under Lundgård, og selvom den lå ret tæt på hovedgården, var den fritaget for hoveri, bortset fra en bagatel af et par kørsler, en dags høslet på Torsø eng og en dags riven på den store eng om året. I landgilde skulle der intet korn svares, men i rede penge 9 rigsdaler og 48 skilling om året. Hvor megen jord, der hørte til gården, er ikke fundet, men at dømme efter hartkornet har der været tale om langt over hundrede tønder land. Der blev i hvert fald beregnet 60 tønder udsæd til den del af jorden, der blev dyrket. Hvert år kunne der høstes 16 læs hø, og manden på Stoholmgård havde ret til græsning af 8 høveder på overdrevet, så en del gode stude har der vel kunnet opdrættes. Hvornår Jens Volfsen fik sit fæstebrev af herremanden på Lundgård vides ikke præcis, men det antages at have været senest ved hans første bryllup ved nytårstide 1755. I hvert fald står han opført som fæster af Stoholmgård i adskillige jordebøger fra 1758 til 1788. Besynderlig nok har det heller ikke været muligt at finde noget sikkert, om hans ophør som fæster. Assessor Peder Friis til Harrestruplund, som også ejede Lundgård med tilhørende bøndergods, solgte i 1792 Stoholmgård til Søren Pedersen. Købekontrakten, der skulle være dateret den 17 .august 1792, er det ikke lykkedes at finde, men det må formodes, at den da 67 årige Jens V olfsen må være gået på aftægt i forbindelse med handelen. Og deres aftægt blev af længere varighed. Johanne Nielsdatter døde i 1808, 78 år gammel, og blev begravet i Feldingbjerg den 30.oktober, mens J ens V olfsen som nævnt blev 86 år gammel, før han døde sidst i november 1811 .