Større gårde nær Blangstedgaard, beliggende i Vor Frue (Landsogn), ejerlav Ejby. Se kort nederst.  

Gårdene kan følges fra FT 1787.   Se også Ejby Huse

Gårdene er nu udstykket, for Avlskov består selve gården (efter BBR opført 1870).

Sydøst for Blangstedgaard lå, i Fraugde sogn, var gårdene Lille og Store Tornbjerg, og Landkilde.  Se kort nederst.

E = Eybye, 21 familier. Ved FT 1787 Vor Frue sogn ses:  Grynhusene (Grynhusene blev til Georgsgade) med 6 familier, Sct. Jørgen 6, Eybye 21 (her var Jørgen Nielsens familie nr. 20. Der var flere huslejere), Killerup 12 familier (6 større gårde, matr. 1-6), Biskorup 6 , Bankehuset 1, Gaardhuse 7 familier, heriblandt indsiddere/indsiddersker.
Ejby:

Matrikelkort Ejby ejerlav 1810-1859, med påførte navne

Realregister - Vor Frue Landsogn (1871 - 1942), serie 25 (1815, 1940. Serienummer vist.

Odense Vor Frue Landsogn

Nutidig matrikeknummer

Nuværende position

FT 1787 Vor Frue

FT 1801 Vor Frue Landsogn

FT1834 ff Vor Frue

FF 1901 ff Vor Frue

Fam. = familienummer

Ejerslykkegaard

Matr. 11.
Niels Hansens enke, Hans Nielsen
104. Ejby 11a.
!815 skøde til Anne Kirstine Hansdatter
1830 adkomst søn Hans Nielsen, 1893 skøde til Jens Hansen Knudsen, Veflinge, på 11a. 4p.
HK 7.1,2.1.
Gården lå måske oprindeligt i Ejby By

Fam. E 13, Niels Hansen 61, Anne Kirstine Hansdatter, kone nr. 2
Kirsten Nielsdatter, 3.

Niels Hansen, 75, Kirstine Hansdatter 40
Kirsten Nelsdatter, 17
Hans Nielsen 5, f. 1796

Niels Hansdn, gmd. i Ejby, døde 1805. 78 år (N 20).
Hans enke Kirstine Hansdatter døde 1830, 72.

Hans Nielsen 38, gmd. og hestehandler
Maren Jensdatter 41, med børn. .
Hans Nielsen ses til og med FT 1890, her 94 år, f. 1796, og med Jens Hansen Knudsen som gårdforpagter, han fik skøde 1893, se th..

FT 1870 gården nævnt som Ejerslykkegaard

183 Ejerslykkegaard
Ejby matr.11a
Jens Hansen Knudsen, gårdejer, f. 1860 i Veflinge.

11a

Ejbygade 4

Juelsminde (matr. 18) og nabomatrikler (matr. 4b, 12a(c), 4a):

Juelsminde (Arendal)

Matr. 18. Niels Simonsen,

130, Ejby 18a. Arendal.
1864 skøde fra Jens Henrik Jespersen til Niels Ludvig Hansen på 18a og 1e, var nabomatrikler
Arendal. Fra 1870-1877 6 skødeskift, 1878 til hestehandler Kruuse.

60, Ejby
1e, Arendal, samme skøder som 18a.
Matr. 1e sydlig nabo til 18a, med navn Anders Knudsen,

HK 18a ..6.2.1,
senere (1931) sammen med 1e (Arendal, 60) , 12a (105, se herunder), 12i , som een ejendom.
1e HK ..2.3. .2 3/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Knudsen, f. 1733, gmd.,  og  Kirsten Knudsen, f. 1726. Gift 1756 (A 33)

Niels Simonsen, f. ca. 1733, brændevinsbr. gift i 1811 med Marie Hansdatter, enke (42 år) , Vor Frue sogn (N 50, M 82). Hun var Hans Nielsens enke.
Marie Hansen døde 1834, gift med Niels Simonsen, 65 år gl., f. 1769.

Hans Nielsen og Marie Hansdatter gift 1799 Vor Frue (H 63, M 82, kirkebog 221), de ses ikke ved FT Vor Frue Landsogn 1801,  Hans døde 1809, 59, f. 1750, gartner? (H 63).
Næppe børn lige efter brylluppet.

 

 

Anders Knudsen, 68, f. 1733, gårdfæster, g. m. Kirsten Knudsdatter, f. 1724. Barnløse.
Anders døde
1827, 94, f. 1733, som aftægtsmand i  Ejby.
Som gmd. i Ejby døde hans hustru 17.9.1801, 79, f. 1722 (A 33).

Niels/Njels Simonsen.,
fadder 1826, 2x. og 1831,
døde som brændevinsbræmder i Vor Frue sogn 22.11.
1836, 53 år, f. 1783 (N50, 187 på Overgaar? , 21)

Peder Knudsen, f. 1805 i Fraugde, boelsm. Arendal, hustru Mette Kirstine Arentz, 27, hun døde 1838 (P 100, M 110).
Peder Knudsen ses FT 1840-FT 1860 som boelsmand/gmd. i Ejby. Gift flere gange, bl.a. med Johanne Marie Larsdatter, 36, død 1850, gift med Else Marie Larsdatter samme år. Børn 3-19 år ved FT 1860.

Jens Henrik Jespersen 1864?

FT 1870 Niels Ludvig Hansen, 69, på Arendal.
FT 1880 gaardejer og hestehandler Jacob Nielsen Kruse, 43, med kone, børn og 4 tyender.
De ses FT 1890 og senere på
Juelsminde, se th..

138 Ejby matr. 18
Jacob Nielsen Kruuse, f. 1836 i Skanderborg amt. hestehandler.
Ses der også ved FT 1906 (72).

Ved FT 1911 (79, 80) ses Juelsminde matr.1e? (1e nabo til matr. 18) med ovennævnte Jacob Nielsen Kruuse, f. 1836 i Jylland, , med kone, barn og tyende.
Sammen med ses
Arendal med Gjerda Margrethe Kruse f. 1884 i Odense (gift 1905 med Frits Nellemann Kruuse f. 1879, hestehandler, søn af ovennævnte Jacob), med børn f. 1906-10, og der var 4 tjenestefolk. Frits, Arendal, Frits var ved FT 1911 bortrejst (81).

Fra Kruses arvinger i 1913 skøde til hestehandler  Georg Carstens, 1915 til do Chr. Rasmussen..

FT Odense 1940 (234), Nyborgvej 187,
Chr. Rasmussen, f. 1874, hestehandler, søn Hans Rasmussen f. 1908 også hestehandler.

Billede

 

 

 

  

18a

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyborgvej 187

 

 

 

 

Matr. 4b(c), nord for matr. 18
Niels Simonsen
74, 1852 skøde fra
 Peder Knudsen til Hans Hansen  på 4b og 4c. 1869 4c skøde til smed Søren Pedersen.
1877 skøde på 4b  til gmd. Hans Christian  Pedersen
1883  skøde 4b til Jens Rasmussen Christensen.

HK 4b ..7.1. 1 3/4
4c ......2
 

 

 

FT 1860 og 1870: Hans Hansen f. 1805, ses som husm. 4b (4c).

Hans Christian  Pedersen på 4b, ses som gartner ved FT 1880.

..........................

Smedie
FT 1870 (4c) smed Søren Pedersen, f. 1836 i Trolleborg, gift med Ane Christiansen. Ses også som smedemester, gift med Maren Andersen, ved FT 1880 og 1890.

FT 1901 4b (261) Niels Julius Hansen, f. 1860, arbejdsmand

 

........................

FT 1901 4c (186) smed Lars Christian Hansen f. 1875

Matr. 4b, udstykket

 

..............

 

Matr. 4be

 

Ejbyvænget (1)

 

......................

nu nær Nyborgvej 214
FT 1940 (31) ses Niels Alfred Jørgensen på Nyborgvej nr. 212.

Matr. 12a(c)
Der var 2 parceller 12a, 12a, senere 12c, nabo til 18 (nordfor), med navne Anders Poulsen/Povelsen og
Jens Pedersen,
samt 12a vest for hovedgården med navn Jens Pedersen, se kort.
105, 12a. (selve gården lå i Ejby By ).
1815 skøde på gård matr. 12a fra von
Heinen til Jens Pedersen.
1857 adkomst for søn Anders Jensen,   
1877 skøde på matr. 12a til Lauritz Hansen, Killerup (til sammenlægning med Killerup matr. 1)

1912 skøde på 12a til handelsm. Carl Andersen. 1917 skøde til hestehandler
Christian Rasmussen, 1918 også til 12i.
HK 12a opr. 3.5.3.2., senere 12c 1.5.2.2,  
12a 2..1....

Anders Povelsen 47,
Kirsten Jørgensdatter 27, Ane 6, Kirsten Andersdatter, 3, f. 1784

Anders Povelsen 62, gaardfæster, med hustru, 40, og børn.
Anders døde 1812 som gaardmand i Ejby, Kirsten 1831 (A 42)

Kirsten Andersdatter, Ejby, gift med Jens Pedersen, Lille Tornbjerg, 9.12.1814 (J 44).

FT 1834. Jens Pedersen 48, f. 1796, gmd. Ejby
Kirsten Andersdatter 49, f.  1785. Ses FT 1840-1850 med børn/tyender.
Søn Anders Jensen 12, f. 1822

Anders Jensen  FT 1860, 1870 (4 tyender) og 1880 (ugift med 2 tyender), 37, 46, 56 år, gmd. Ejby (Anders ses i hus FT 1890)

FT 1880 Killerup gaard, Lauritz Hansen, 29 år, 5 tyender. Var der også FT 1890.

 (36. Killerup 1.
Laurits Hansen)

12a?
12g?

 

1912 skøde på 12a til handelsm. Carl Andersen. 1917 skøde til hestehandler Christian Rasmussen (Juelsminde), 1918 også til 12i.

1931 18a Juelsminde sammen med 1e (Arendal, 60) , 12a , 12i  som een ejendom.

 begge områder 12a, 12c  udstykket

12a


12g

 

 


under Munkerisvej 150

Toftevej 32
(iflg. BBR opført år 1700)

Matr.18a, senere 4a
(nord for matr. 18)
Rasmus Madsen
72-73, 4a (to parceller, selve gården lå i Ejby By
1839 skøde fra Rasmus Madsen til Mads Rasmussen.
1874 adkomst til 4a for hans enke Ane Kirstine Larsen, samme år aftægtskontrakt skøde mellen hende og hendes søn Jens Madsen
.

HK 5.7.3. 1/4
 

Mads Hansen, 55
Kirsten Rasmusdatter, 51
Søn Rasmus Madsen, 21, f. 1766 (240)

Kirstine Rasmusdatter, 63, enke og gaardfæster.
Rasmus Madsen, 35, forestår gårdens drift.

FT 1834 Rasmus Madsen, 68, gmd., Anna Maria Knudsdatter 52,
Mads Rasmussen 30, ugift.
Mads Rasmussen ses FT 1840 (faderen aftægtsmand) -1860, gift (Anne Kirstine Jensen f. 1812 ) og med børn (Jens Madsen f. 1848). Mads døde 1864, 60, som gmd. i Ejby.
FT 1870 gaardejerinde og enke Ane Kerstine Larsen f. 1814, abomed søn Jens Madsen f. 1848.
FT 1880, 1890 Jens Madsen f. 1848, gårdejer med famlie og 4-5 tyender.

316.
4a
Jens Madsen, f. 1848, gårdejer.

(186 ff. Matr. 4- udstykninger)

Jens Madsen ses også ved FT 1906 (5).

FT 1921 4a Jes Møller Madsen f. 1891

1919 skøde til søn Jes Møller Madsen til matr. 4a og andre parceller i Ejby og Blangstedgaard ejerlav, se link.

 (4bz)

 Toftevej (40)

 

 

 

 

 

 

 

Korsløkkegaard,

Matr. 15a, Anders Hansen. Rasmus Hansen Birkende  
Deres navne ses også på en mndre parcel 15a i det østlige ejerlav (senere 15r*, o, h, m. fl.) og på en parcel 15a NØ for Ejby By. Sidstes navn ses også på en lille parcel 15a vest for hovedgården. Se kortet.
118. Skøde 1831 fra?
Obligationsudstedelse 1841 Rasmus Hansen, 1872 Peder Andreasen vedr. Korsløkkegaard, 15a
HK 5.1.0.0.

*15r 37/67 Skøde 1905 til Emil Rasmussen. HK 1 3/4 album,  Se også 37/71

Der var også en mindre parcel 15a i det sydligste ejerlav med navn Rasmus Hansen Birkende.

Fam. E 4, Anders Hansen 41, gaardmand,
g. 2. gang m. M
aren Rasmusdatter, f. 1765
Mads Andersen 15, se nedenfor
Rasmius Andersen 6 (339, Stephan Nielsens kone, Lykkegaard, bar), han ses ikke ved senere FT.
(fra før
ste ægteskab, barn og 1. kone Maren Knudsdatter, Ejby, død  1785. Gift 1768, M 55)
Maren, 2, Ane 1, fra 2. ægteskab

Fam. 13, Anders Hansen, 55, gaardfæster, døde 1822, 76 år, som selvejergmd. i  Ejby.
Søn Hans Andersen, f. 1792
Datter Ane Andersdatter 13,  f. 1787, som ugift fik hun datter Kirsten 1812. Den 7.1.1831 (153) Ane som 45-årig g.m. ungkarl Rasmus Hansen Birkende f. 1793 (115), Ane døde 10.7.1833 (153).
Datter Maren Andersdatter 14. f. 1786, den 23.11. 1834 som 48-årig g.m. enkemand Rasmus Hansen, 41. gmd. i Ejby (153, 41)
Kun Ane havde et barn. .

'Rasmus Hansen, 7, ses i Birkende ved FT 1801. far gaardbeboer Hans Jacobsen, 52.

Rasmus Hansen (Birkende), 41, 1793- 1854, enkemand, med husholderske ugift Maren Andersdatter, 43.  Maren gift med ham 1834. - FT 1840  hustru Maren Andersen, 51.
Hans Andersen, f. 1794, sindsvag,  har ophold der (husbonds svoger)
De ses ved FT 1845  og 1850. Kirsten Andersen f. 1812, død 1846?, Anes datter, ses som plejedatter FT 1834-45. Hendes datter Anne M(arie) Andersen f. 1844 ses som plejedatter FT 1850, 1855 (15) og 1860.
Rasmus døde 1854,  61, gmd. (154), Maren ses FT 1855 (15) og 1860 (70 år) gårdmandsenke,  død 15.7.1860, 74 år (200) Barnløse..---
Ca. 1863-1871 plejedatter (1. kones barnebarn) Anne Marie Andersen  f. 1844 gift med Jens Peder Hansen, død 1866, og derpå med Rasmus Laurits Dannesbo, de var gårdejere på Korsløkke.  Dannesbo flyttet ca. 1871.
Peder/Per Andre(a)sen, se skøde 1872, ses FT 1880 på gård, ved FT 1890 på Korsløkkeg., hestehandler, f. 1832 i Revninge. Ses FT 1901 th.

132, Korsløkkegaard,  matr. 15a (senere 15af)
Peder  Andreasen, f. 1831 i Revninge (ved Nyborg), hestehandler,
Hustru Mette  Steffensen, 3 tyender, ingen børn.

FT 1911 (79) var på Korslykkegaard Nelly Kirstine Luvise Kruuse f. 1877 i København, med børn Kruse og tyender. Hun blev i 1903 gift med Hestehandler Niels Peter Marius Nellemann Kruse, f. 1874, Korslykke, var ved F 1911 bortrejst (81).
Hans far
hestenabdler Jakob Nielsen Kruse, var på nabogården Juelsminde.

Odense Sankt Knuds Domsogn 15 1906 31.7 født Niels Aage Kruse , forældre Hestehandler Niels Peter Marius Nellemann Kruse og Nelly Louise Cloridine Hansen, 28 år. Langelinie Viede 26.7.03 i København.  De må derfor være flyttet til Korslykke 1906 ellert senere.

På matrikelkort Ejby 1913-1954 er store dele af matrikel 15 udstykket,
men kun lidt på kort 1884-1913,  måske var gården flyttet fra Ørbækvej til nyoprettet
matrikel 15af)

15af

Skovgårdsvej 16

Matr. 14a. Mads Andersens enke, der ses på 2 parceller, den ene med gård i Ejby By .
114. Mads Andersen  fik skøde fra von Heinens bo i 1815, og søn Anders Madsen adkomst 1858
Adkomst til dennes svigersøn Claus Christian Jervelund og i 1895 til datter Dorthea Kirstine Madsen
HK 7.2.3.2
37/70, 3h, skøde 1907, ½ album

Mads Andersen 15, f. 1771 (290, far Anders Hansen Borre, Ejby),
se lige ovenover
 

Mads Andersen f. 1771
1801 Ejby gift med Kirsten Rasmusdatter, hun døde som gårdmandakone i Ejby 1820 (M 24).  
1822 Mads som gmd. i Ejby gift med Anne Njelsdatter, se th.

Mads Andersen, 62, f. 1772, gårdmand i Ejby, skøde til matr 14a i 1815. Som enkemand, 51, g.m. Anne Nielsdatter i 1822 (M 25), han  død 1835 63 år (M 25), konen død 1855, 68 år, f. 1786.
 Børn Anders f. 1823, Niels 1826, Anders Madsem gmd. ved FT 1860,  død 1863 (A 36). Svigersøn Jervelund, f. 1852, se skøde, ses FT 1880 og 1890. Dennes søn ses FT 1901, se th.

324.
m
atr. 14a
Gaaardbestyrer Kristian
Jervelund (Carl Anders Christian Madsen Jervelund)  f. 1877

FT 1921 14a Claus Christian
Jervelund f. 1851

14a

Toftevej 37,
der ligger en bebyggelse Jervelundhaven ved siden af.

3h, 14g

nær
Nyborgvej 283, 289

Rosengaard

Matr. 16
(21), Jens Laursen
125. 1865 skøde fra Anders (G.) Møller til Rasmus Larsen på Rosengaarden matr. 16,
1875 skøde til Jørgen Pedersen, 1887 til Niels Andersen på Rosengaarden (125)
HK 8.3.1.1/4

Fam E 9, Jens Larsen, 45, gaardmand i Ejby, g. 1774?, hustru døde 1786, 40 år, gift 1787 m. Karen Stephansdatter, 19 (J 35)
Søn Lars Jensen, f. 1775.

 

Fam. 11, Jens Larsen, 57. fæstebonde, hustru Karen Stephansdatter, 32, f. i Vor Frue 1769,  
Jens Larsen, selvejer gmd, døde 21.4.1823, 80 år (J 35).
De havde vist ingen fællesbørn.

Karen Stephansen, 66, f. 1768, gaardmandsenke , Rosengaard. Stedsøn Lars Jensen, 58, f. 1776, ugift, har ophold, døde 1842. 67 (L 97). Karen ses som enke ved FT 1845, bestyrer Hans Stephansen, 60, hendes bror, ses som ugift gmd., 65 år, ved FT 1850.  Karen døde 1846, 78 år (32). Hans Steffensen, 65, døde 1851, gdr. på Rosengaarden.

1852, gaardeier Peder Christian Andersen, Rosengaarden
FT 1855** (19) ses Anders G(ottlieb) Møller, 31, f. 1824 (27) gift med Karen Nielsen f. 1831, gaardmand på Rosengaard. Ses også FT 1860 (8), uden børn. Se ham 1876. Se skøde 1865 tv.
FT 1870 Rasmus Larsen, 51, på Rosengaard. - FT 1880 Jørgen Pedersen.   Se videre th.

99, Rosengaard,
matr, 16
Niels Andersen, f. 1842 i Agedrup (gårdfæster der FT 1880)
skøde 1887, ses også FT 1890
og ved ved FT 1906. (70)

FT 1911 matr. 16 ( 42) Peder Olsen f. 1861
FT 1925 (179) Karl Georg Olsen, f. 1889.

Billede

16cf-16cg

Ørbækvej 75,
Rosengårdscentret nord.

Stærmosegaard

Matr. 5
(6) Peder Andersen, Peder Møller . Peder Andersen Møllers navn ses også på en mindre parcel 21 vest for hovedgården.
76. Ejby 5 Stærmosegaard 1816 skøde til Peder Andersen Møller fra Hans Hansen. - 1851 skøde til Peders søn Knud Ferdinand Møller (76)
HK 8.3.2.2.

Fam. E 2, Hans  Hansen, 27*, gaardmand, hustru Giertrud Hansdatter, 37.
Ungkarl Hans Hansen af Killerup og Pige Giertrud Hans Datter af Ejby gift 1786 (520):
Hendes mor var Anne Stephansdatter, 74, hun boede hos dem .

Fam. 12, Hans Hansen, 43, fæstebonde, hustru Giertrud Hansdatter, 50, datter Zidsel (Sidsel) Hansdatter f. 1792 (Vor Frue 45, faddere bl.a.fra Eybye), hun g. 1814 med Peder Andersen (Møller), 26, fra Blangsted Mølle (78, S 222)
Hans Hansen havde ikke andre børn end Zidsel.
H 29, Giertrud Hansdatter døde 1813, 62 år.
H 30, Hans Hansen, gaardmand Stermose, døde 15.2.1827, 68 år.  

Peder Møller, f. 1788, gaardmand, Stermosegaard.. gift med Sidsel Hansdatter, 41. f. 1793. Død 1849, 57 år. (S 222).
Bl.a. datter Christiane Maria Møller f. 1820.
Peder ses senest FT 1850 (enkemand, død 1851, 63 år) med sønner Anders G(ottlieb) .Møller, 27, f. 1824, . (27), ugift, og Knud F. Møller, 24 år.
1851
skøde til søn Knud Ferdinand Møller (f. 1826, 7, fadder), der ses på Stærmosegaard ved FT 1855 (18) , FT 1870 (var også på matr. 21) -1880 med sin søn Peder Vilhelm Møller, ses FT 1901 th.

96, Stærmosegaard, matr. 5
Peder Vilhelm Møller, f. 1864.
Ses der også ved FT 1906 (67), FT 1911 (42) og FT 1925, f. 1864 (179)

Billede     1953

 

5f

ved Stærmosegårdsvej 70,
Ikea nord.

Mosegaard,
Matr. 12b, Anders Pedersen, Hans Knudsen, Rasmus Hansen,12b hørte sammen med 10a, ses øv. th., også med navn Rasmus Hansen. Navnene ses også på en mindre parcel 20 (10d) vest for hovedgården,
88. 1835 Hans Knudsens enke skøde til søn Rasmus Hansen til 10a m.fl.
1848-49 adkomst for  dennes enke Mette Kirstine Rasmusdatter og vielsesattest for hendes nye
mand Jørgen Nielsen.  (88, 106) 1867 adkomst for søn Rasmus Jørgensen.. Flere skøde skift, 1875 til Lars Hansen,
HK 10a 1.5.2.2,
12b 3.4.2.
1

Fam E 3, Knud Hansen, 63, g.m. Ane Hansdatter, 42, søn Hans Knudsen, f. 1767.
K 59: Knud Hansen, gmd. i Ejby, døde 19.1.1797, 74 år.
En Ane Hansdatter, 84, døde 1825 som hospitalslem.

 

Fam. 10, Ane Hansdatter, 58, søn Hans Knudsen, f. 1767, ugift, forestår gården. Gift 1801 (H 51) med Kiersten Rasmusdatter.   1805 (170) Hans Kmudsens søn Rasmus Hansen f. i Ejby.

Hans Knudsen døde 26.2.1833, 61 år, gmd. i Ejby (H 51)

(skøde 1835),  FT 1840:
Rasmus Hansen, 34, f. 1806, gaardmand., g.m. Maren K, Hansen, 26.
Kirsten Rasmussen, 60, enke (ses ogsåved FT 1850, død 1852, 75 år)
Maren død 1844 på Mosgaard.   Rasmus Hansen FT 1845, ny kone Mette (Kirstine) Rasmussen, f. 1818, hun som enke ny mand Jørgen Nielsen, f. 1803 i Brænderup. De ses ved FT 1850, 1855, 1860.
Jørgen Nielsen, Mosegaard, døde 17.11.1866, 63 (J 135). Mette Kirstine Ramussen døde 13.7.1867, 50.  enke efter Jørgen Nielsen (M  118).
Fra FT 1870, se th.

219. Mosegaard, matr.10a
Lars Hansen, f. 1838 i Hækkebølle, Rørup,
ses på Mosegaard FT 1870-1906  (1906 (30) matr. 10a, 12b). FT 1890 børn 4-14 år.
FT 1911  10a (37) Lars Hansen


FT 1925 10a, 12b (160), søn Johannes Hansen, f. 1880. skøde 1913.

187a

nær Herluf Trulles Vej 136y

Lykkegaard
Matr. 3
, Rasmus Møller  (der var flere parceller 3, se kort. Del af matr. 3, SØ for Ejby By, blev til matr. 13)
70. Ejby 3a, 1810 skøde fra kammerherre von Heinen til Stephan Nielsens enke Karen Ebbesdatter.- 1823 Testamente for adkomst for hendes svigersøn Rasmus Møller.-
1825 skøde fra Mads Andersen til Rasmus Møller på 30a (70).
 1859 Rasmus skøde til søn
Anders Christian Møller.
HK 7.2.2.2
Gården lå måske oprindeligt i
Ejby By .


 Nabomatrikel: matr. 13a, gård i Ejby By
Hans Mortensen,
Morten Jensens enke
107: 1829 skøde fra Kirsten Madsdatter til søn Hans Mortensen. Flere skædeskift, 1895 til Vilhelm  Anthonius Theiodor Hansen på 13a.
HK 5.6.3.1½

Fam. E 7, Stephan Nielsen, 48, f. 1739, gaardmand, gift med Karen Ebbesdatter, f. 1744 .
Karen Stephans- datter f. 1769 (281), far Stephan Nielsen,
Søn Niels Stephansen, 27, f. ca 1774. Han var nok 1821 forpagter på Blangstedgaard. Boede senrere som ugift hos en niece,
Datter
Ane Cathrine Stephansdatter f.  1778.
Kirsten f. 1781 (347), se th.
Hans Stephansen, 1785  (371), fadder Karen Andersdatter Blangsted Mølle .


 Kirsten Madsdatter f. 1769,  far gmd. Mads Hansen, 55, Ejby

 

Fam. 2, Stephan Nielsen, 62, f. 1739, gaardfæster, død 1802, g.m.Karen Ebbesdatter, død 1826 som enke (S 240).

Datter Kirsten Steffenssdatter, Ejby, f. 1781, gift med Rasmus Andersen (Møller) fra Fraugde i 1809 (46, K 46).


 Morten Jensen, f. 1755 og Kirsten Madsdatter, f. 1770.

Hans Mortensen, f. 1799.

 

Rasmus Møller, f. 1782, gaardmand. gift med Kirsten Stephans -datter, f. 1782, 3 børn 13-22 år.  
Rasmus Andersen (Møller), 58, gmd. Ejby, død 1839 (147).
Kirsten Stephansdatter døde 1857 (K 46),  ses som gårdmandsenke til og med FT 1855, her med søn
Anders C(hristian) Møller, f. 1821 (15)  som gårdbestyrer, skøde 1859.  Han ses på Lykkegaard ved FT  1870, 1880 og 1890, med søn Rasmus Peder Møller, f. 1853, ses FT 1901 th.
Karen og Kirsten var altså
søstre, de blev koner på henh. Rosengaard og Lykkegaard.
Broderen Hans, ugift, overtog Rosengaarden efter Karen


Kirsten Madsdatter, 65, enke
Hans Mortensen, f. 1799, gmd. Kirsten Nielsdatter, f. 1794.
Søn  Morten Hansen f. 1824.

Flere ejere, bl.a. Morten Hansen skøde 1872, ses FT 1890, søn Vilhelm Antonius Theodor Hansen 29 , se th.

 

 

 216. Lykkegaard, matr. 3a
Rasmus Peder Møller, f. 1852. Død 1905, 53, f. 1852, gaardejer Lykkegaard (95)
FT 1906  matr. 3 (30) enke Else Kirstine Møller (Hansen)
FT 1911 3a (38) søn Søren Møller f. 1884
Rasmus' hustru Else Kirstine Hansen (Møller) f. 1857.
1917 fik hun skøde på parceller i
Blangstegaard ejerlav

FT 1925 (152) og 1930 (127) var Else Kirstine Møller på 3a. Lykkegaard.
1930 skøde til søn Hans Valdemar Møller
Billede


 

321 Matr.13a.
Vilhelm Antonius Theodor Hansen, f. 1860

 

 

3bø

 

 

 

 


 13a

 

 

'Cikorievej 32

 

 

 

 


  

 Toftevej 28

Avlskovgaarde

Matr. 17
[22) Knud Rasmussen, Mads Larsen.
126. Ejby 17a, Avlskov, 1815 skøde fra emeritus, kammerherre Heinen til Knud Rasmussens enke Sidsel Hansdatter.- 1822, 1832 vielsesattest og adkomst for hendes mand Mads Larsen (126)
HK 8.1.1.2

Fam E 10, Knud Rasmusser, 32 , gift med Sidsel Hansdatter, 21, f. 1766.

Fam. 14, Knud Rasmussen, 45, fæstebonde, gift med Sidsel Hansdatter, 34, f. 1767, barnløse.
Knud Rasmussen død 1814, 59, gmd. Ejby (65).
1816  Sidsel, 49, gift med Mads Larsen, 31, Hjallese (30).

Mads Larsen, 50, f. 1784 i Hjallese/Dalum, gaardmand, Avlskov, hustru Sidsel Hansdatter, 67, f. 1767, død 1837, 70 år. Barnløse. Han ses til og med FT 1860, død 1864 79 år (M 30)
1865 adkomst for hans broderdattersøn Christen Larsen, f. 1835, ses FT 1870, og 1880 gårdejer, 45, Avlskov (ses også ved FT 1901, se th)

78 Avlskovgaarde, Ejby matr.17
Chresten Larsen, f. 1834
Ses også FT 1906.

FT 1921 (84) og 1925 (167)  søn  Svend Aage Larsen. f. 1888

Billede

17a

Herluf Trolles Vej 259

HK på Blangstedgaard var ca. 29 Td. .
*der var også en Hans Hansen, 32. bødker, 6. familie i Biskorup. .   ** der var også en Anders C. Møller, 34, på gård i sognet (12)
Personer på gårdene, incl. Blangsted Mølle, var flere gange faddere for hinandens børn.

Se gårdenes postion på følgende kort.
Nærmere Ejby By  (mod nord) lå bl.a. gårdene Juelsminde, Ejerslykke, Gl.  og Ny Møllegaard.
G
årdmand/gårdfæster Niels Hansen i Ejby, f. 1726, ses fra FT Vor Frue 1787, efterfulgt af søn Hans Nielsen, de var på Ejby matr. 11a, formentlig Ejerslykkegaard.  Hans Nielsen ses som 94-årig gårdejer ved FT 1890. Nu position Ejbygade 4. Se tabellen.
Boelsmand Peter Knudsen, f. 1806, ses fra ca. 1838 på
Arendal, matr. 18.  1864 skøde til Niels Ludvig Hansen på Arendal. Flere skødeskift. Ved FT 1890 ses gårdejer, hestehandler Jakob Nielsen Kruse på matr. 18, gården stod nu som Juelsminde. Nu position Nyborgvej 187. Se  tabellen og nederste kort.
Smedie var matrikel 4c, senere 4 be, nær nuværende Nyborgvej 212, 214, se også tabellen.

 De større veje er Nyborgvej (Nyborg Landevej) mod øst, og Ørbækvej mod SØ.
Ejerslykke lå lidt NV for Juelsminde. Det er matrikelnumre, der er påført øverste kort.

 

Matrikelkort:

Matrikelkort Ejby og Blangstedgaard ejerlav 1810-1859.
 Matrikelnumre (Ejby ejerlav) påskrevet. Se påskrevne navne i tabellen.
På matrikelkortet ses på Blangstedgaard ejerlav 8 marker: fra syd mod nord: Kohave -, Mellem- , Grønne Have -, Lange Lykken, der lå syd for gården (det der senere blev forsøgsstation), mens Ny -, Torstenhave -,Uglekrogs -, Eiby Lykke lå nord for gården og åen.
 (-løkke, endelse i danske stednavne, oprindelig med betydningen 'indhegning, indhegnet mark' og især 'indhegnet skov(rydning)', beslægtet med verbet lukke; i marknavne også om ikke-indhegnede markstykker. De ældste landsbynavne er fra sen vikingetid eller tidlig middelalder, fx Dageløkke og Ebbeløkke, af mandsnavnene Daghe og Ebbe. Endelsen indgår i mange gård- og herregårdsnavne, fx Egeløkke og Broløkke på Langeland.,  '
''
Nordligste del.
På matriklerne syd for Ejby By er påskrevet matr. 18a foruden henh. 4 og 12. Tallet 18 forsvandt på senere kort, se kortet nedenfor, og ses så kun på matriklen mod syd, Arendal-Juelsminde. 12a blev til 12c, se følgende kort. Der var også en 12a vest for Hovedgården, se næstfølgende kort. 14a  ses både md øst og syd i billedet. :

Syd herfor. Matrikel 18 ses på alle kort.

'

Matrikelkort Ejby 1859-1884
Matr. 4a og 12 lå nord for matr. 18, syd for Ejby By, hvor selve gårdene lå.   Gårdene 11a og 3a i Ejby By er nok udflyttet som henh. Ejerslykke og Lykkegaard.
Gård 12a, nu 12g, er nu Toftevej 32 (iflg. BBR opført år 1700).  Gård 13a. er nu 13a, nu Toftevej 28, nu hus opført 1984.   4a er nok nu Toftevej 40, nu matr. 4bz, udstykket boligkompleks. Gård 14a er nok i dag Toftevej 37

 

Matrikelkort Ejby 1884-1913
F
lere matrikler havde parceller både nord og syd for Nyborgvej. Matrikler 4a (ses to steder), 4au, 12c, samt 11b, hørte senere (fra 1919) under samme ejere, sammen med matrikler i Blangstedgaard ejerlav. Flere af de tilhørende gårde lå i Ejby By, se lige ovenfor.

Se detailkort af de sydvestlige parceller.


Nuværende kort.
De påførte tal er nuværende vejnumre (se tabellen), hvor gårdene oprindeligt lå .
187 er nuværende nummer på Nyborgvej, hvor gården Juelsminde (Arendal) lå. -  4 en nuværende nummer på Ejbygade, hvor gården Ejerslykke lå. 40 er  Toftevej 40, hvor der lå gårde i Ejby By. Toftevej 37E  er/var  matr. 14a.
I Tornbjerg nederst th er markeret 3 gårdes nuværende positioner, Tornbjervej 5, Store Tornbjerg, Tornbjergvej 59, Lille Tornbjerg, og  Landkildevej  62, Landkilde. Tornbjerggårdene er udstykket.

 

 

 Huse på Ejby Mark.