Efter  https://tidsskrift.dk/index.php/historiejyskesamling/article/viewFile/13531/25807  

Side 275

12. Christen Jensen Saabye, der var Student og blev
kaldet d. 5. April 1741. Han har i Gradualen indtegnet
sig saaledes:

„Seign. Christen Saabye, Degn over Wester-Welling
og Sehiern."
I Kirkebogen nævnes 8 Børn af ham:

1. En Datter, Anne Splid, døbt 1743 d. 5. Maj.

2. En Søn, Hans Christian, døbt 1745 d. 23. Maj.

3. En Søn, Rasmus, døbt 1746 d. 12. Decbr.

4. En Søn, Peder, døbt 1749 d. 1. Januar og død
kort efter.

5. En Datter, Anna Marie, døbt 1750 d. 23. Juli.

6. En Datter, Anna Petronella, døbt 1754 d. 13. Maj.

7. En Datter, Christiane, døbt 1757 d. 4. Maj og
død samme Aar.

8. En Søn, Peder, døbt 1759 d. 16. Oktober.

Samme Degn var gift to Gange. Hans første Kone, Madam Anne Kierstine Saabye, døde d. 7. Septbr. 1762, og da der under 7. Oktober afholdtes Skiftesamling, var de 6 Børn endnu levende, nemlig:

1) Anna Spliid, 2) Hans Christian, 3) Rasmus, 4)
Anna Marie, 5) Anna Petronella, 6) Peder.

Aaret efter giftede han sig igjen. I Vindum Kirkebog
findes nemlig indført følgende:

„1763 Løverdag d. 20. August blev hæderlig og vellærde Christian Saabye, Degn til Vester-Velling og Skjern Sogne, og dydædle Jomfru Sophie Bonsach paa Vindum-Overgaard trolovede/

I dette Ægteskab fandtes ingen Børn. Han døde
1781
, idet vi i Skifteprotokollen finder indført:

„D. 27. Maj mødte Provsten tilligemed sine Assessoreri
Vester-Velling Degnebolig for at forsegle, hvad

Side 276

der fandtes efter den samme Morgen afdøde Degn sal.
Christian Saabve."

Da Boet blev aabnet d. 2. Juli, mødte Sønnen Rasmus fra Bro Mølle paa egne og Søsteren Anna Maries Vegne. Datteren Anna Spliid erklæredes for umyndig, og for hende som Formynder mødte Forvalter Svendsen fra Skjern. Flere Børn var der nu ikke.

I Boet, som slet ikke var fattigt1), fandtes følgende
Bøger, der altsaa udgjorde Degnens Bibliotek:

Rakskovs Religionsartikler.

Stouds Ligprædiken over Jens Eriksen.

Jacobs Strid med Engelen.

Smotkens Andagten

Pontoppidan: Imod Religionsspottere.

Salve i Gilead,

Aandelige Syngekor

Skat over Skat.

En Salmebog med stor Stil.

En tysk Salmebog.

Stumpfii Postil og en Bog uden Titel

Arons Brystspan, 3 Tomer.

Aurora og Donat.

2 gamle Bøger.

Disse Titler har jeg skrevet af lige ud af Skifteprotokollen,
saa jeg indestaar ikke for Rigtigheden.