KAPITEL 23. Læ og læplantning        

Index

23.1. Virkninger af læ

23.2. Ulemper ved læ

23.3. Læplantning

23.4. Litteratur

 

Det lokale klima kan forbedres ved læplantning. I Danmark er der megen vind, og læplantning er derfor en almindelig foranstaltning ved plantedyrkning i al almindelighed, især i de vestlige egne af landet. For en mere detaljeret gennemgang af lævirkning og læplantning henvises til speciallitteratur (bl.a. Olesen 1987); her gives kun en oversigt med særlig relation til frugtdyrkning.

23.1. Virkninger af læ

Læ påvirker først og fremmest klimaet. Samtidig med at vindhastigheden reduceres, reduceres også fordampningen. Jordens vandreserver bevares bedre, og jord- og lufttemperatur øges, i det mindste om dagen. Lævirkningen er størst i kort afstand fra læhegnet i vindretningen, derpå aftager den glidende og er næsten væk i en afstand af ca. 10 gange læhegnets højde.

Læ giver nogle mekaniske fordele. Mængden af nedfaldsfrugt mindskes. Det er især af betydning hos sorter, som let danner løsningslag, og som bærer frugter på tynde grene, som let kommer i bevægelse (eksempelvis 'Filippa'). Risikoen for egentlig vindslid på blade og frugter, for rodskade (kap. 15) og for egentlig stormfald af træer mindskes.

De bedrede fugtigheds- og temperaturforhold giver en række vækst- og udbyttemæssige fordele. Plantning af læ har i Vestjylland øget æbletræers vækst og i endnu højere grad blomstermængde og udbytte, dvs. både blomsterknopdannelse og bestøvning/frugtsætning har også været påvirket direkte i positiv retning (bilag 23-1)

Bilag 23-1. Virkning af vest-læ på æbler (relative værdier). Esbjerg 1918-1922 (Anon. 1923)

Afstand, antal gange hegnshøjde:

2

4

5

7

9

10

Tilvækst

100

99

91

90

90

91

Stammetykkelsetilvækst

100

90

68

72

72

73

Blomsterrigdom

100

69

51

44

42

31

Udbytte

100

50

22

17

14

17

 

Også på det mildere Fyn har læ øget udbyttet hos æbler (bilag 23-2); virkningen er størst hos unge træer, ældre og større træer vil efterhånden læ for hinanden.

Bilag 23-2. Virkning af SV-læ på relativt udbytte hos æbler. Odense (Anon. 1936)

Afstand (m) fra SV-læ:.

10-50

51-86

87-122

123-158

159-194

195-230

År 1922-31

100

92

82

82

79

77

År 1932-35

100

99

95

95

89

90

.

Hos jordbær øger læ især det tidlige udbytte (bilag 23-3).  

Bilag 23-3. Virkning af vest-læ på relativt udbytte hos jordbær. Efter Anon. (1923).

 

Læhegn kan, afhængigt af omstændighederne, både mindske og øge risikoen for nattefrostskade (kap. 24).

Biernes aktivitet øges af læ på grund af mindre vind og højere temperatur; dermed bedres bestøvning og frugtsætning (bilag 3-4).

Læhegn kan være tilholdssted for andre organismer; det kan være såvel i positiv retning, fx for nytteinsekter, som i negativ retning, som fx ved, at tjørn kan være smittekilde for ildsotangreb i frugttræer.

23.2. Ulemper ved læ

Udover det nævnte er ulemperne ved læ især omkostninger ved anlæg og vedligeholdelse, direkte tab af dyrkningsareal, uheldig nabovirkning med hensyn til lys, vand og næring; det gælder især trærækken nærmest læhegnet. Grådige lætræer kan foranledige stop af dræn på grund af rodindtrængen, og læ kan give snelæg med ødelagte træer til følge.

23.3. Læplantning

Læ etableres først og fremmest i nord-sydgående retning, da vestlige vinde er de fremherskende. God lævirkning kræver en afstand mellem hegnene på højst 10 gange læhegnets højde. Det vil ofte sige 50-60 m afstand mellem læhegnene. Læhegn er mest effektive med 35-50% hulareal. I frugtplantager bruges ofte seljerøn, evt. rødel. Hvidel og balsampoppel eller andre mindre grådige poppelarter giver hurtigere tilvækst, men på længere sigt er grenstrukturen mindre god. Se i øvrigt speciallitteratur, det gælder også den særlige lovgivning vedrørende læ og hegn ("Hegnsloven").

23.4. Litteratur

Olesen, F. 1987. Læ og hegn. I: J. Vittrup Christensen et al. (ed.). Frugt- og bærdyrkning. København, pp. 24-29.

Anon. 1923. Læets Indflydelse på Frugttræernes Trivsel og Ydeevne. Tidsskr. Planteavl 29:640-641.

Anon. 1936. Læets Virkning på Æbletræer. Tidsskr. Planteavl 41:664-668.

Anon. 1923. Læets Indflydelse på Jordbærrenes Ydeevne og Modningstid. Tidsskr. Planteavl 29:648-649.

 TIL ØVRIGE KAPITLER