Conference.

Foto: Poul Hansen.

Se også billede på: http://www.pometet.kvl.dk/Paerehistorier/Conference.htm

Synonymer. Ingen.

Historie. Sorten er tiltrukket af det kendte Planteskole- og Frugtavlsfirma Th. Rivers i Sawbridgeworth i England. Fik i 1885 første Klasses Certifikat af det engelske Haveselskab og blev opkaldt til Erindring om den i nævnte år af samme Selskab afholdte Pærekonference. Bunyard anfører, at Sorten først blev sat i Handelen i 1894. Nu er den en dominerende Sort i England og har vundet Udbredelse i mange andre Lande. Ved Alnarp i Sverige plantedes det første Træ af den i 1896. Den anbefales nu til Plantning i Sydsverige. Her til Landet synes Sorten at være kommet sent; den nævnes som ny Sort i Kataloget fra Mathiesens Planteskole i Korsør i 1906. Efter Frugtsortsundersøgelsen i 191822 blev den anbefalet til Plantning i Vejle-Distriktet. Den udgjorde da kun 0,3 pCt. af de undersøgte Pæretræer. Omkring 1920 blev der årlig tiltrukket 209 Træer af den i danske Planteskoler; den var da Nr. 39, medens den ved Tællingen i 1937 var Nr. 8 med 7080 Træer. Sortens Udbredelse har således været i stærk Stigning og med Rette.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at formere. Den giver noget små og spinkle, fågrenede Træer af kort, opret Vækst; undertiden medgår der to Somre for at få Stammen til at nå Halvstammehøjde. .

Grundstamme. Kan vokse både på Vildstamme og Kvæde. Den egner sig godt for Dværg og behøver ikke Mellempodning. Den kraftigvoksende Kvæde A vil sikkert egne sig bedst.

Beskrivelse af Træet. Conference danner til at begynde med en smal, stift opret Krone, der dog senere ved Frugtvægten tynges udad, da Grenene er ret tynde. Årsskuddene er fåtallige, men kraftige, noget knæede. Barken brun til gulligbrun med tydelige Porer. Bladene store, ægformede med lang Spids; de er skarpt rendeformede og stærkt tilbagebøjede. Oversiden glinsende grøn. Undersiden blågrøn. Randen hel eller noget takket. Bladstilken lang og kraftig. Akselbladene middellange, smalle. Bladknopperne store, spidse, udstående og askegrå; Frugtknopperne lange og spidse. Blomstrer tidligt på Sæsonen, samtidigt med eller lidt efter Løvspringet. Blomsterne middelstore, skål-formede og renhvide. Støvknapperne afgiver meget hurtigt Blomsterstøvet. Har normal Kromosombesætning og sætter meget villig Frugt. Fra svensk Side angives, at Herrepære og Bonne Louise er gode Befrugtningssorter.

Conference1.jpg

Dyrkningsforhold. Conference er en ret hårdfør Sort, der kan plantes overalt i Landet. »Klarede sig ret godt i Planteskolen i Vinteren 1940«, »i Vinteren 1940 led Træerne under Vinterfrosten, Kambiet blev misfarvet, men Træerne kom sig«. Synes at trives på al Slags Jord, men kræver Næring, da Væksten ellers bliver for svag og Frugterne for små. Trives godt i Haverne ved København. Er i og for sig ikke meget lækrævende; men da den lange, tynde Frugtstilk let knækker, bør Voksepladsen ikke være for vindudsat. I en Plantage har man »gjort den Erfaring at Sorten kan udnytte store Mængder af Staldgødning. De unge Træer må formes, senere kan Beskæring næsten undværes; truer Træerne med at standse i Væksten, således som Dværgtræer kan gøre det, bør der anvendes stærkere Beskæring. Om Træets Levealder kan intet oplyses, »vi har et Par Træer på 25 år, »vore ældste Træer er plantet i 1916 og er endnu meget gode«. »Træet bliver lige så bredt som højt«, hvorfor Planteafstanden bør være rigelig; en Slutafstand af 8 m for Vildstamme og 45 m for Dværgstamme vil nok være passende. Sorten egner sig udmærket til Indpodning i andre Sorter, og man kan ad den Vej hurtigt få bærende Træer. Frugtbarheden er tidligt indtrædende og for unge Træer stor. Som Helhed er den god og regelmæssig, Frugtvægten er dog ikke altid så stor, som man på Forhånd er tilbøjelig til at tro. Frugtudtynding undertiden påkrævet, ligesom der kan blive Tale om en Understøtning af rigt behængte Træer.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Conference er en meget sund og letdyrkelig Sort. Skurv kan dog angribe Frugten. Svedne Bladrande er noteret, Mideskurv og Pæregalmyg ligeså. Kan klare sig med lidt Sprøjtning, hvilket er heldigt, da Frugten let får Sprøjteskade.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor. 8,511 cm høj og 67 cm bred. På ældre Træer vil Frugten sandsynligvis blive ret lille.

Conference2.jpg
10-årigt Vildstammetræ, 4 m højt og 3 m bredt.

Formen er meget varierende, oftest lang Calebasse-Form. Bugen sidder nær Bægerenden, som er jævnt afrundet. Mod Stilken er nogle Frugter korte, medens andre har en lang til meget lang og smal Hals, der er lidt krum.

Farven. Grundfarven er matgrøn, senere gullig. Meget karakteristisk er en stærk Rustdannelse af først grå, senere brunlig til gulbrun Farve. På Solsiden er der ofte store, sammenhængende Rustpartier, hvorigennem Grundfarven ses som uregelmæssige Tegninger. Huden er tyk, noget ru og den er tæt oversået af store, kantede, uregelmæssige Hudpunkter.

Bægeret er middelstort og åbent, dets Blade er smalle og ret lange, men oftest afknækkede. Bægerhulen er lille og flad, næsten helt regelmæssig. Bægerrøret er bredt og ofte meget dybt; Støvtrådene sidder højt.

Stilken er indtil 3 cm lang, ret tynd og noget krummet, ofte skævt fæstnet til Frugten. Stilkgrube mangler. Omkring Stilken kan der være en Kødring, som er delvis afsnøret fra Frugten.

Kødet er hvidt med laksfarvet Skær, især omkring Kærnehuset; det er fint og ret saftigt og med en meget behagelig sød Smag og fin Aroma.

Kærnehuset er ovalt. Kærnerne er kanelbrune, store ægformede og flade på den ene Side.

Modningstid. Plukkes i Begyndelsen af Oktober fra Espalier tidligere. Har Sæson fra Midten af Oktober til lidt ind i November. Råd-ner let indvendig fra, når den er moden. Bør derfor ikke opbevares ret længe. Kølelagring er forsøgt med forskelligt Resultat: »Fortrinlig, men pas på Kærneråd«, »god Holdbarhed, men bliver ikke mør og mister den fine Aroma«, »god til Jul«.

Anvendelse. Er en førsteklasses Spisepære. »Minder om Banan«. Kødets Farve understøtter denne Sammenligning.

Handelsværdien er stor, Frugtens noget matte Udseende til Trods. Er endnu ikke helt indarbejdet. Er noget vanskelig at sortere og pakke. I Storhandelen må der regnes med en kort Omsætningstid. Er meget rentabel for Dyrkeren.

Dyrkningsværdi.

Conference må betragtes som en Hovedsort. Den bør plantes overalt i Landet i såvel Privathaver som Erhvervsplantninger. Kan som Dværgtræ nøjes med lille Plads, og da Pasningen er let, er Sorten fortrinligt egnet for Småhaver. Ved Erhvervsdyrkning må den korte Sæson tages i Betragtning. Er meget egnet til Espaliering ved Mur eller fritstående som en Slags Hæk. Kan bruges til Ompodning af utilfredsstillende Espaliertræer. Kan også bruges til Mellemplantning og kort Omdrift. Giver de største Frugter på Dværgtræer. Helt gennemprøvet kan Conference endnu ikke siges at være.

Conference3.jpg
Conference. 26-årigt Vildstammetræ i Frugthaven ved Bregentved. 3 m højt og 4 m bredt.