Joséphine de Malines.

Synonymer. Joséphine fra Mecheln, J. från M., J. von M. Der findes en Række Pæresorter, der hedder Joséphine, hvorfor en Forkortelse af Navnet ikke godt kan gennemføres. Der er her valgt det ældste Navn og dermed den franske Stavemåde for Byen Mecheln.

Historie. Sorten er tiltrukket af Major Esperen i Malines i Belgien, der gav den Navn efter sin Hustru. Den er første Gang omtalt i 1830. Den er nu alm. udbredt og skattet. I Amerika og England anbefales den frem for andre Vinterpærer. H. C. Bredsted fik Sorten i 1856 fra Heinr. Behrens i Travemünde. Den er beskrevet i »Den danske Frugthave« i 1870 og anbefales som Dværgtræ på varm Plads. På Frugtudstillingen i København i 1875 var der 21 Prøver af Sorten, deraf 2 fra Sverige. Det jydske Haveselskab giver den en betinget Anbefaling i 1895. I 1914 anbefaledes den til alm. Plantning. Efter Frugtsortsundersøgelsen 191822 blev den anbefalet til Plantning i 2 Distrikter; den var da Nr. 16 i Planteskolerne efter Antal Pæretræer under Tiltrækning. I 1937 var den Nr. 7 med ca. 9000 Træer, deraf en Trediedel på Dværgrod. Under Selvforsyningsperioden er Sorten naturligt nok rykket mere i Forgrunden.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at formere, men den giver små og spinkle Træer med strittende Grene.

Grundstamme. Kan godt vokse på Kvæde, men Træerne er til at begynde med små og tynde. Bør dyrkes på Vildstamme, på hvilken den dog også vokser langsomt.

Beskrivelse af Træet. Vokser opret og danner forholdsvis få og udstående, tildels hængende Forgreninger. Kronen bliver dog efter-hånden mangegrenet, men ret åben og bladfattig. Træet er af et ejendommeligt, noget vildt Udseende. Årsskuddene er korte og tykke, Barken gulbrun, senere glinsende sølvgrå. Barkporerne er lidet synlige. Bladene, der er tætsiddende, er små, nedadbøjede til hængende, de er ovale med kort Spids, på Dværggrenene er de langovale til elliptiske, de er gulgrønne og kun lidt lysere på Undersiden. Bladranden er fint savtakket. Bladstilken er kort og middeltyk eller lang og tynd. Akselbladene er smalle. Der er kun få Knopskælsblade. Bladknopperne er store og runde, de står ud fra Kvisten og giver denne et noget knæet Udseende. Frugtknopperne ægformede, mørkebrune med Gråt. Blomstrer midt i Sæsonen eller lidt senere. Blomsterknopperne rosa. Blomsterne store, skålformede; sidder i store Stande. Har 34 Kromosomer, danner godt Blomsterstøv og sætter villigt Frugt.

Dyrkningsforhold. Meget gamle Træer af Sorten findes ikke; her i Landet er Træer over 50 år sjældne. Kan formentlig blive gammel. Vokser langsomt, men støt og op-når efterhånden en ikke ringe Størrelse, også i Bredden. 8 m vil må-ske være passende Slutafstand for Vildstammetræer. Et 40 år gammelt Træ i Frugthaven ved Bregentved målte 8 m i Højderi og 5 i Bredden. Skuddene afslutter Væksten i god Tid, og Træet synes at være fuldt hårdført. Det står godt for Vinden, men af Hensyn til Sortens Varmekrav og den sildige Frugtplukning bør det have en lun Plads og Læ. Trives godt på en svær, ikke for lav, men dog fugtig Jord. Kan tåle kraftig Gødskning. Kan klare sig uden megen Beskæring. Giver efter stærk Beskæring mange Skud og fortsat Beskæringsarbejde. Bedre end Sporebeskæring er formentlig en Udtynding af for tæt siddende Grene. Frugtbarheden er efter nogle års Forløb jævnt god, til Tider stor, men den kan også være noget lille; som Regel er den årlig. Frugtudtynding kan være nødvendig for at få ordentlig Størrelse på Frugten; kan dog bære selv mange Frugter frem til ensartet Størrelse.

Josephine1.jpg

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Joséphine de Malines er en sund Sort. Den kan blive angrebet af Skurv, ligesom andre Sygdomme og Skadedyr er noteret. Sprøjtning efter Blomstringen med Bordeauxvædske er nødvendig. Sprøjteskade sjælden. Skal ikke godt kunne tåle Svovl.

Frugten.

Størrelsen. Lille til middelstor. 5,56,5 cm høj og 56 cm bred.

Formen. Bred Ægform til Topform. Bugen sidder under Midten. Bægerenden er regelmæssigt afrundet og meget bred. Nogle Frugter har kort, afrundet, lidt skævt Stilkparti, andre er længere og jævnt tilspidsede; nogle Frugter har Bergamotform

Josephine2.jpg
15-aarigt Dværgtræ, 2 m højt og 3 m bredt.

.

Farven. Den mat- eller græs-grønne Grundfarve bliver gulgrøn til gul. Paa Solsiden kan der være en Antydning af lyserød til orange Dækfarve. Meget karakteristisk for Frugten er en stærk Rustbeklædning, der især er fremtrædende ved Stilk- og Bægerenden, men iøvrigt kan dække større Dele af Frugten. Rusten, der først er graa og sølvglinsende, bliver senere olivenf arvet til brunlig. Huden er glat, tyk og noget se j g, men uden Afsmag. Er tæt oversaaet med store Hudpunkter.

Bægeret er middelstort og aabent; dets Blade er korte og brede, men oftest afbrækkede, saa der kun er en sortfarvet Hornring tilbage. Bægerhulen er flad, meget bred og lidt uregelmæssig, hvorved Bægerpartiet bliver noget stumpkantet. Bægerrøret er en kort og bred Kegle med meget højtstillede Støvtraade. Griflerne sidder undertiden i et langt, smalt Rør.

Stilken kan være indtil 3,5 cm lang, den er brun og middeltyk, men kan ogsåa være kortere og tyk og er da som Regel lige. Den kan sidde helt oven paa Frugten, men kan ogsaa være anbragt i en ret dyb Grube; oftest er der kun en Antydning af Stilkgrube, men derimod en Kød-vulst, som trykker Stilken skæv.

Kødet er hvidligt med grønt Skær under Huden og med en laksfarvet Tone omkring Kærnehuset. Det er saftigt og af en sød Smag uden megen Aroma; noget kornet.

Kærnehusets ydre Linier ses næsten slet ikke. Mange af Kærnerne er golde; de fuldt udviklede er store, langt tilspidsede og med tydeligt Næb.

Modningstid. Plukkes saa sent som muligt, ikke før efter Midten af Oktober og paa lune Steder først i November; maaske efter, at Bladene er faldet af. Den har Sæson fra December til Marts. Er let at opbevare i alm. Frugtkælder. Kølelagring er der ringe Anledning til.

Anvendelse. Er en ret god Spisepære, i bedste Udvikling første-, men som Regel dog kun andenklasses.

Handelsværdien. Joséphine de Malines har den store Fordel at kunne holde sig længe frisk i spisemoden Tilstand. Hvis der ingen Konkurrence er med indførte Pærer, er Frugten let at sælge til fordelagtige, undertiden meget høje Priser. Kiloudbyttet er ret ringe og Rentabiliteten ikke altid tilfredsstillende.

Dyrkningsværdi.

Sorten er en af de få Vinterpærer, som med nogenlunde Sikkerhed udvikles tilfredsstillende her i Landet, hvorfor der knytter sig en Del Interesse til den. Da Frugtens Størrelse og Kvalitet lader noget tilbage at ønske, kan Masseplantning ikke tilrådes. Den kan anbefales til Plantning i Privathaver og Plantager; som fritstående Træ dog kun i Landets gunstige Egne. På udsatte Steder kan den kun med Fordel dyrkes ved Væg. Træet egner sig ikke godt for Espaliering, men kan dog på den Måd.e give stor og veludviklet Frugt.

Josephine3.jpg
Joséphine de Malines. 32-årigt Vildstammctra; i »^'urdlundw l-rugtpldntagc, Avedøre. 6 m højt og 8 m bredt.