Ananas Reinet.

Synonymer. Ananasreinette, Ananasrenett, Reinette Ananas.

Historie. Sorten menes at stamme fra Holland. Den er beskrevet af den tyske Pomolog Diel i 1826. Bredsted beskriver Sorten i 1893 og bemærker, at den sandsynligvis er indført her til Landet i det 3. eller 4. Tiår af det 19. årh. og rimeligvis ad Søvejen fra Holland. J. A. Bentzien beskrev Sorten i sin »Håndbog for Frugttrædyrkere« 1861 efter Frugter modtaget af Gartner Thiesen på Gisselfeld. »Træet i Haveselskabets Have har endnu ikke båret«. Planteskoleejer 'C. V. L. Bruun i Svendborg skriver om den i »Den danske Frugthave« i 1870. I 1899 anbefaler Det jydske Haveselskab Sorten til Plantning under gunstige Forhold. På Organisationernes Fællesliste fra 1914 anbefales den til mere forsøgsvis Plantning. Nogen stor Udbredelse har den dog aldrig fået, ved Frugtsortsundersøgelsen i 193437 noteredes om 32 Træer af Sorten. Ved Planteskoletællingen i 1937 39 blev den ikke opført på Skemaet. I Nørrejylland er Sorten kun sparsomt forekommende.

Træet.

I Planteskolen volder Sorten ingen Vanskelighed. Den vokser langsomt og danner faste, kompakte og regelmæssige Træer.

Grundstamme. Kan trives både på Vildstamme og Dværgrod. Adskilligt taler for Anvendelse af svagtvoksende Grundstamme og intensiv Dyrkning.

Beskrivelse af Træet. Ananas Reinet danner et lille Træ med stiv opret, bred og åben Krone. årsskuddene er korte og tykke helt ud i den hvidfiltede Skudspids. Barken er gulgrøn med olivengrønt Skær af den rigelige Hårbeklædning. Barkporerne er små og ses ikke meget. Bladene er meget tætsiddende, hvorved Sorten får et karakteristisk Udseende, de er næsten vandret udstående og med tilbagebøjet Spids; de er små til middelstore, på Langskuddene ægformede med bred og kort Sids samt opadbøjet Rand. Bladene på Frugtsporerne er ofte meget talrige og små, de er ovale til elliptiske og mere fladt udbredte. Bladoversiden er dybgrøn. Undersiden er grågrøn. Bladranden er forsynet med grove, afrundede Takke. Bladstilken er kort og meget tyk og stærkt håret. Akselbladene er store. Frugtknopperne er middelstore, afstumpet kegleformede og med brune, ret stærkt hårede Knopskæl. Blomstringen finder Sted sidst på Sæsonen. Blomsterknopperne er stærkt røde, Blomsterne er små og hvide. Sorten har 34 Kromosomer, den den danner godt Blomsterstøv og sætter meget villigt Frugt.

Dyrkningsforhold. Ananas Reinet danner kun et mindre Træ, men


Ananas Reinet1.jpg
da det er længelevende og hvert år vokser lidt, vil det på Vild-stamme kræve en Slutafstand af ca. 8 m. Træet er hårdført, men da Væksten afsluttes sent, kan streng Frost gøre det Skade. I Vinteren 193940 døde der således nogle Træer af Sorten. Den egner sig formentlig bedst til Plantning i Landets mildere Egne. Trives måske bedst på svær Jord, men synes iøvrigt ikke at være fordringsfuld i denne Retning. Da Frugten sidder godt fast, er det let at skaffe fornødent Læ for det lave og stive Træ. Frugtbærende Træer bør gødes godt for at holde Vækst i Træet og få Frugterne store. Beskæringen kan indskrænkes til et Minimum, men Sporebeskæring kan også anvendes, og Sorten er derfor brugelig til Espaliering samt til Pottekultur. Vil man forsøge Ananas Reinet, kan det anbefales at indpode den i andre Sorter. Da der findes så få Træer af den, vil en Ompodning af disse være ret betydningsløs for en Rationalisering af Æblesortimentet. Træerne er noget sparsomt bærende til at begynde med, senere bliver de meget frugtbare, hvormed følger en Tilbøjelighed til hvert andet års Bæring. Frugtudtynding må anbefales, når den er tiltrængt, da kun veludviklet Frugt kan forventes afsat til en god Pris. Selv rigt besatte Træer udvikler Frugten til en ensartet Størrelse.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Ananas Reinet er en sund og letdyrkelig Sort. Den er derfor let at holde fri for Sygdomme, så meget mere som den godt tåler Kemikalierne. Fra Tyskland angives Æblevikleren og Meldug som værende Sortens værste Fjender.

Frugten.

Størrelsen. Lille, sjældnere middelstor. 56 cm høj og 5,56 cm bred.

Formen. Frugten er ægformet. Bugen sidder under Midten, hvorfra det smukt afrundede Æble aftager jævnt mod begge Ender, dog mest mod Bægeret. Tværsnittet rundt. Er et ensartet og velformet Æble.

Farven. Den græsgrønne Grundfarve går efterhånden over i olivengrønt til matgult med grønligt Skær. Fuldmodne og veludviklede Frugter er guldgule. Frugten er uden Dækfarve, men Solsiden har dog en varmere Farvetone end Skyggesiden, og enkelte Frugter kan have et Anstrøg af orangegul!. Huden er tyk og ru. Den er forsynet med mange, meget store gråbrune, karakteristiske Hudpunkter. Dette og


Ananas Reinet2.jpg Ananas Keinet. 7-årigt Træ. 2x2 m.

Farven, måske også Smagen, har formentlig givet Anledning til Ananas-Navnet.

Bægeret er middelstort og lukket, dets Blade er lange og smalle, opadrettede og derefter udadbøjede. Bægeret sidder undertiden næsten oven på Frugten omgivet af små, men fremtrædende Ribber; hos de noget bredere Frugter sidder Bægeret i en lille flad Nedsænkning. Støvtrådene er midtstillede i det lille, brede og flade Bægerrør. Griflerne er langt sammenvoksede og meget filtet hårede.

Stilken er middellang og ret tynd med fortrykket Basis samt stærkt håret. Stilkgruben kan være helt fyldt ud, men den kan også være ret dyb og snæver; undertiden er den rustklædt.

Kødet er først hvidt med grønligt Skær og grønne årer, senere bliver det hvidgult. Det er fast, tæt og noget marvagtigt, ikke meget saftigt, men af en sød Smag med en stærk, behagelig og Særpræget Aroma. Lugten er stærk og krydret.

Kærnehuset er højt løgformet, det er hulakset. Kamrene er små og har glatte Vægge. Kærnerne er gulbrune, veludviklede, middelstore, ægformede med lang Spids.

Modningstid. Frugten plukkes senest muligt og ikke før sidst i Oktober, da det gælder om at få den bedst muligt udviklet. Brugssæsonen er i Månederne Januar til April. Opbevaringen volder ingen Vanskelighed. I et passende Lagerrum kan Frugten holde sig uden at rynke.

Anvendelse. Ananas Reinet er et Spiseæble af god Kvalitet.Grund af Kvaliteten, Størrelsen og Udseendet er Æblet velegnet til Dessertbrug. Skal være god til Most og Marmelade.

Handelsværdien er ikke stor, Æblet udbydes sjældent og skal kendes,, før det værdsættes efter Fortjeneste. Sortering og Pakning er meget let; behandles som Ildrød Pigeon.

Dyrkningsværdi.

Ananas Reinet har tabt Terræn og kan næppe nu anbefales til almindelig Plantning. Sorten er slået ud af Cox's Orange, Belle de Boskoop og andre, som. har vist sig mere rentable. Sorten bør dog ikke helt forsvinde, da den har mange gode Egenskaber. Den kan ikke anbefales til Erhvervsdyrkning, selv om det ikke synes udelukket, at den ved Specialkultur kunde vise sig fordelagtig. Derimod kan den anbefales til Privathaver under gode Forhold og med varm Jordbund. Også i små Haver, hvor man sætter Pris på et større Sortiment, burde den finde en Plads.

Ananas Reinet3.jpg Ananas Reinet. 42-årigt Dværgtræ i Landbohøjskolens Frugthave, 3,5 m højt og 5 m bredt.