Keswick Codlin.

Synonymer. Ingen ud over lidt Variation i Stavemåden og Oversættelse af det engelske Codlin til Kiichenapfel og Køkkenæble.

Historie. H. V. Taylor meddeler i »The Apples of England« efter »Herefordshire Pomona«, at Sorten blev formeret og udbredt under ovenstående Navn af Planteskoleejer John Sander i Keswick. E. A. Bunyard anfører i »A Handbook of Hardy Fruits«, at Sorten er fremkommet ved Gleastone Castle i Ulvestone i Nordengland i 1790. Keswick Codlin er altså en gammel engelsk Sort. I Danmark er Sorten beskrevet i 1861 af J. A. Bentzien, der anbefaler den til Dyrkning i større Haver og hos Landalmuen. På Frugtudstillingen i 1875 var der udstillet 21 Numre af K. C., deraf 2 fra Sydsverige. Bredsted har ikke medtaget Sorten i sin Pomologi, men nøjes med at nævne dens Navn under Omtalen af Lord Grosvenor, der er nyere, men ikke så værdifuld som K. C. Sorten nævnes i Haveselskabets Fortegnelse fra 1840, og den har således i hvert Fald været kendt her i Landet i 100 år. Bentzien anbefaler den til Plantning i 1849, og siden er den ofte blevet anbefalet til Dyrkning, især i Jylland. Omkring 1920 var den Nr. 19 i Planteskolerne efter Antal Æbletræer under Tiltrækning. Ved den første Frugtsortsundersøgelse kom K. C. mellem de anbefalede Hovedsorter og var da repræsenteret i Frugthaverne ved 2,6 pCt. af de undersøgte Æbletræer. Ved den anden Sortsundersøgelse, 193437, blev den Nr. 24 efter Antal Træer. På Fyn og Lolland-Falster er den plantet meget lidt. I 1937 var den i Planteskolerne Nr. 43 med 1060 Træer.

Træet.

I Planteskolen er Sorten meget let at formere, og den giver kraftige Træer af opret Vækst og med tyk Stamme. Danner som toårig gode, salgbare Træer.

Grundstamme. Keswick Codlin trives godt på alle Typer af Grundstammer, men da den bærer tidligt og rigt, bør den som Regel podes på en kraftigvoksende Grundstamme. Sorten har blødt Ved og lader sig let formere ved Aflægning, en Metode, som tidligere af og til blev brugt i Privathaver.

Beskrivelse af Træet. Sorten danner en tæt Krone, hvis mange tynde Grene i Sommertiden tynges ned af den rigeligt ansatte Frugtmængde. årsskuddene er talrige, lange, tynde og noget buede samt stærkt filtede. Den brune Bark er oversået med et stort Antal små ophøjede Barkporer. Bladene er opadrettede, middelstore til små, ovale og tilspidsede samt lidt rendeformede. Som unge er Bladene gulgrønne med rødlige Ribber og som ældre dybgrønne med gråligt Skær, på Undersiden er de grågrønne. Bladranden lidt bølget og med T'ilbøjelighed til at blive lidt lappet, den er forsynet med omtrent lige store, spidse, fremadrettede Takker. Bladstilken er kort og ret tynd, rødlig på Bagsiden. På Frugtsporerne er Bladene langstilkede og elliptiske, således som Tilfældet er for de fleste Sorter uanset Bladets Form og Stilkens Længde på Langskuddene. Akselbladene er lange og bladagtige, Frugtknopperne er store, ægformede og lysgråuldede; de dannes på meget korte Sporer og ofte tillige som Sideknopper på Langskuddene. Blomsterne er temmelig små, kun halvåbne, af Farve rosa med violet Skær; de er meget kortstilkede og sidder derfor i tætte Stande. Kromosomtallet er normalt. Blomsterstøvet er godt, og Befrugtningen volder ingen Vanskelighed.

Keswick Codlin1.jpg

Dyrkningsforhold. Keswick Codlin kan danne en temmelig stor, bred og noget hængende, uregelmæssig Krone. Planteafstanden må varieres efter den anvendte Grundstamme; »30-årige Dværgtræer måler 3 m i Højden og 5 m i Bredden«. Her vil en Afstand af ca. 5X5 m altså være tilstrækkelig. Vildstammetræer kan udnytte en Afstand af 8 m. Træerne af Sorten kan blive gamle, »her findes adskillige Træer over 60 år«, noget andet er, at det næppe er fordelagtigt med gamle Træer af denne Sort. Hårdførheden er meget stor, hvorfor Sorten kan dyrkes overalt i Landet. Træet tåler megen Vind, og selv om Frugterne kan blæse ned, spiller dette en mindre Rolle, da de som oftest er plukket, før Efterårsstormene sætter ind. K. C. trives på al Slags Jord, også på let og på fugtig Bund. Frugtbærende Træer bør gødes godt for at modvirke Frugtens Tilbøjelighed til at blive for lille. Træet kræver egentlig ingen Beskæring, men ønsker man det bygget op med stive Grene, er Formning nødvendig. løvrigt er Beskæring nyttig, især for at holde Vækst i Træerne og spare på Arbejdet med Udtynding af Frugten. Frugtbarheden er meget tidligt indtrædende; unge Træer i Planteskolen er ofte fuldt behængte med Frugter på Stammen. I Frugthaven er Frugtbarheden undertiden overvældende stor, hvorefter kan følge et Hvileår. Da små Frugter af denne Sort er af ringe Værdi, bør der foretages Frugtudtynding, hvilket som allerede fremhævet kan ske og bør ske ved passende Beskæring af Træet, hvorved Antallet af Frugtknopper reduceres i passende Grad. Finder man Sorten for lidt værdifuld, kan den let ompodes.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Keswick Codlin er en sund og letdyrkelig Sort. Kræft forekommer sjældent, hvorimod Skurvangreb på Frugten kan være slem i vanskelige år. Grå Frugtskimmel kan angribe de unge Skud slemt, og Gul Frugtskimmel Frugten, sidstes Form »Negeræbler« ses også. Bladlus, Tæger og andre Skadedyr kan naturligvis også hjemsøge Sorten. Store Frugter kan få Priksyge. Ved gennemført Sprøjtning er K. C. dog forholdsvis let at holde sund. Den tåler Kemikalierne godt, når undtages, at Svovl kan skade Bladene.


Keswick Codlin2.jpg 5-årigt Vildstammetræ i Vipperød Planteskole, 2,5 m højt og 2 m bredt.

Frugten.

Størrelsen er middelstor eller mindre. På unge Træer kan Frugten nå en anselig Udvikling. 6 7,5 cm høj og 6,57 cm bred.

Formen kan være Valseform, hvor Frugten har større Højde end Bredde, men som Regel er Frugten lavere, mere nærmende sig Ægformen. Er uregelmæssigt femkantet. Bugen sidder på eller under Midten, hvorfra Frugten aftager mest mod Bægerpartiet, som dog er temmelig bredt. Er et noget uensartet og kantet Æble.

Farven. Den gulgrønne Grundfarve går efterhånden over til hvidgult og gult. Stærkt solbeskinnede Frugter har allerede på Træet en gråligrød Farvetone, der gør Æblet let kendeligt, og hvori der ses større eller mindre Partier af Grundfarven. Sådanne Frugter får senere en guldgul eller let orangefarvet Kind. De fleste Frugter er dog uden Dækfarve. Huden, der er fedtet og let bliver snavset, er forsynet med mange, ret fremtrædende grå Hudpunkter. Meget karakteristisk for Sorten er, at der på Frugterne ofte findes en eller flere skarpe, forkorkede Kanter, Sømme, på Ribberne og løbende fra Bæger til Stilk.

Bægeret er lukket. Bægerbladene er lange. Bægerhulen er ikke dyb, men ret bred og omgivet af kraftige, ulige store Folder og Ribber, af hvilke fem fortsætter ned over Frugten. Støvtrådene er midtstillede i det brede, kegleformede Bægerrør. Griflerne kun sammenvoksede på et kortere Stykke, filtede under Delingsstedet.

Stilken er undertiden meget kort og tyk, men den kan også være af mere almindelig Udvikling og sidder da i en bred og ret regelmæssig Grube uden Rustfigurer. Er Stilken kort, kan Gruben være helt fyldt ud, ligesom der kan findes en Kødsvulst ved Stilken.

Kødet er hvidt eller hvidgrønt, løst og udpræget syrligt uden megen Saft og kun med ringe Aroma. Smagen er behagelig og forfriskende.

Kærnehuset. I Længdesnit ses Karstrengene ikke meget, hvorfor Kærnehusets Konturer fortoner sig. Kamrene middelstore og med lysebrune, afrundede små og spidse, fåtallige, men veludviklede Kærner.

Modningstid. Frugten har lang Sæson, da den allerede i Juli Måned kan anvendes som Madæble. Den bliver moden i September og kan holde sig til i November. Nogen egentlig Lagring af Frugten er der ringe Anledning til, da den helst skal anvendes efterhånden, som den plukkes. Vægtfylden er ringe og aftagende under Opbevaringen.

Anvendelse. Keswick Codlin er et Husholdningsæble, der helst skal bruges, inden det bliver helt modent, da det ellers let bliver løst og melet i Kødet. Veludviklede og velfarvede Frugter kan være temmelig saftige og af en så frisk og behagelig Smag, at de godt kan anvendes som Spiseæbler, hvor der ikke stilles store Fordringer.

Handelsværdien er ikke stor. Til Storhandel kan Sorten ikke konkurrere med Lord Suffield, Queen og andre syrlige Madæbler af god Form. K. C. egner sig bedst til Hjemmeforsyning og til lokal Handel. Frugten kan produceres, og derfor også sælges, billigt. Sorteringen af de uensartede Frugter kan volde nogen Ulejlighed. Pakningen er i og for sig let, men de bløde Frugter tåler ikke godt Tryk, hvorfor de da også ofte kommer frem i mindre god Stand.

Dyrkningsværdi.

Keswick Codlin hører til de Sorter, som nu er på Retur. Frugterne har en uheldig Sæson, de er for små, kantede og kedelige af Udseende. Den kan derfor ikke anbefales til Erhvervsplantning og til Plantning i Privathaver vel heller ikke på Øerne, hvor den jo iøvrigt kun er lidt udbredt. Sorten hører hjemme i de ugunstigste Egne af Landet og vil især vise sig værdifuld i mindre gode år. Som Standtræ er der næppe Grund til at dyrke den, derimod er den velegnet til Mellemkultur og Bortrydning, når de blivende Træer kræver hele Pladsen. I små Haver kan den udmærket dyrkes, når den podes på en svagtvoksende Grundstamme eller ved Beskæring holdes indenfor passende Grænse. Klippet som en Slags Hæk til fritstående Espalier kan den være velanvendelig.

Keswick Codlin3.jpg Keswick Codlin. 40-årigt Dværgtræ i Landbohøjskolens Have, 2,5 m højt og 3 m bredt.