Lanes Prince Albert.

Synonymer. Ingen, ud over lettere Omskrivninger af Navnet. Kaldes i daglig Tale ofte for Lanes.

Historie. I »Herefordshire Pomona« 187685 meddeles, at Sorten er tiltrukket af John Lane, Berkhamstead i England, ved Udsæd af en Kærne af Russet Nonpareil; Fadersorten skulde være Dumelow. Navnet blev givet i Anledning af et Besøg på Stedet af Dronning Victoria og Prinsgemal Albert. Blev udbudt 1857 og var samme år udstillet i London. Bunyard anfører, at Sorten blev fundet i en Have ved Berkhamstead (allerede i 1840erne) og sat i Handelen af J. Lane. Dyrkes i stor Udstrækning i England, hvorfra den angives at være en meget pålidelig Bærer. Om Sortens Indførelse til Danmark kan intet bestemt meddeles. Måske har en interesseret Privatfrugtavler købt Træer hjem af den direkte fra England. Det vides, at Læge Henningsen i Sdr. B j ært ved Kolding plantede et Træ af Sorten omkring år 1900. Dette Træ kan dog være kommet fra Skovdal Planteskole ved århus, hvis Ejer, Carl Jensen, var meget interesseret i engelske Æblesorter og omkring 1890 plantede et Træ af Lanes Prince Albert. I Frugthaven hos Planteskoleejer Mathiesen, Korsør, plantedes et Træ af Sorten i 1912. I 1917 plantedes der et Antal Træer af den på Blangstedgård Forsøgsstation, formeret op i Forsøgshaven i Esbjerg efter Podekviste fra England.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let nok at formere, men den giver noget svage Træer af udbredt og hængende Vækst. Må bindes til Stok første år. Giver mange Procent Træer med Formfejl.

Grundstamme. Vildstamme passer bedst til denne svagtvoksende og rigtbærende Sort, men den kan dog også udvikle sig godt på Gul Doucin og tilsvarende Typer af Dværgstammer.

Beskrivelse af Træet. Lanes Prince Albert danner et forholdsvis lille, lavt og bredt Træ med flad, åben, undertiden hængende Krone. Årsskuddene fåtallige, ret kraftige og stærkt hårede; de vokser uregelmæssigt, ofte temmelig vandret ud, hvorved Træet får et karakteristisk, let kendeligt Udseende. Barken er mat sølvglinsende, senere grønligbrun og med små rundagtige Barkporer. Bladene, der har et særpræget Udseende, er næsten fladt udbredte, store og tætsiddende, de er rundagtige eller omvendt ægformede til ovale og med bred og kort, meget lille Spids. Oversiden noget sølvglinsende, mat grøn med Tilbøjelighed til at antage en gulliggrøn Farve. Undersiden er gråfiltet. Bladranden grovtakket. Bladstilken lang og udstående. Akselbladene er små eller mangler. Frugtknopperne, der sidder på korte Sporer,er ægformede og tæt gråfiltede. Blomstrer sent på Sæsonen. Blomsterne er middelstore, Kronbladene hvide indvendig, stærkt røde udvendig. Sorten har normalt Antal Kromosomer, den danner godt Blomsterstøv og befrugtes let af andre Sorter.

Lanes Prince Albert1.jpg

Dyrkningsforhold. De lave, brede Træer, som Lanes Prince Albert danner, kræver forholdsvis megen Plads; 8 X 8 m er måske Maksimum. Bladene slides let af Vinden; det er dog ikke vanskeligt at skaffe fornødent Læ for denne lavtvoksende Sort, som eventuelt kan støtte de underste Grene på Jorden. Sorten er hårdfør og synes at trives på al Slags Jord, men dog bedst på Lermuld; nogle Medarbejdere foretrækker at dyrke den på lettere Jord. Fra Lolland angives, at Sorten på Jord med højt Reaktionstal kan få gullige Blade (Klorose). Af Hensyn til Træets Formning og senere for at holde det i passende Vækst vil Beskæring være nyttig; den kan dog godt indskrænkes til en Udtynding og Bortfjernelse af de for Jordens Bearbejdning mest generende Grene. Frugtbærende Træer må ernæres godt, da de ellers går i Stå i Væksten. Der er vel ingen Grund til at forcere Sortens Dyrkning ved at indpode den i andre Sorter, snarere kommer det på Tale at pode den om; den skal være en god Mellemstamme for Cox's Orange. Frugtbarheden er tidligt indtrædende og stor samt regelmæssig. Unge Træer bærer store Frugter, og Træet har Evne til at udvikle selv et stort Antal Frugter til god Størrelse, men Frugtudtynding kan være påkrævet.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Sortens værste Fejl er måske, at den ikke tåler Svovlmidler, da Bladene herved bliver brunrandede eller falder af. Træer, som årligt behandles med Svovlkalk, kan blive fuldstændig dværgagtige. Fra England berettes, at Forholdet ikke er konstant, og tilsvarende er erfaret her i Landet. Bekæmpelsen af Spindemider (Rødt Spind) kan derfor volde Vanskelighed. Heldigvis er Lanes Prince Albert ikke meget angrebet af Sygdomme, hvorfor Sprøjtning ikke så ofte er påkrævet. Skurvangreb på Frugten er dog ikke sjældne, ligesom der er noteret om Angreb af Meldug, Æblemarvmøl, Viklere, Bladlus og Tæger. En Medarbejder har gjort den Erfaring, at der let bliver Sprøjteskade på den unge Bark.


Lanes Prince Albert2.jpg 18-årigt Dvasrgtræ i Lollands Frugtplantage. 2x2 m.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor eller større. 7,5 cm høj og 9 cm bred.

Formen. Rundagtig. Bugen sidder under Midten. Stilkenden er meget bred, medens Bægerenden er noget smallere, men også bred. Frugten udpræget skæv og uregelmæssig om Bægeret. Tværsnittet lidt kantet.

Farven. På Træerne er Frugten bleg græsgrøn, den kan i Farve minde en Del om Pederstrup. Senere bliver Grundfarven gul. Nogle af Frugterne har kun ganske lidt Dækfarve i Form af et brunlig rødt Overtræk og enkelte Striber på den mest lysudsatte Del, andre er stærkere stribet på Solsiden, og hos atter andre kan i gode år Solsiden være dækket af en karminrød Farve, hvori der findes mørkere Striber og Stænk. Huden er glat og skinnende og lidt fedtet; den kan have et violet Skær. De talrige grønne Hudpunkter er ikke meget iøjnefaldende.

Bægeret er lukket eller halvåbent, Bægerbladene brede og korte. Bægerhulen er dyb og mere eller mindre bred. Den er omgivet af uregelmæssige, store og grove Ribber, der som meget flade Kanter fortsætter et Stykke ned over Frugten. Bægerrøret er en kort og bred Kegle med midtstillede Støvtråde og over Midten stærkt hårede Grifler.

Stilken er kort og tynd, dog undertiden tyk og kødet. Den sidder i en temmelig dyb Grube med bredt afrundet, regelmæssig Omkreds. Lidt Rust kan findes i Bunden af Stilkgruben.

Kødet er grønlighvidt, det er meget fast, og Æblet er derfor tungt. Kødet er saftigt og af en udpræget syrlig Smag. Lugten svag, syrlig.

Kærnehuset er bredt løgformet. Kamrene er store og sammenflydende til et Rum. Væggene har matte, hvidgrynede Tværbånd. Kærnerne er som Regel veludviklede, lysebrune, afrundede og bredt tilspidsede.

Modningstid. Frugten må helst sidde længst muligt på Træet og bør ikke plukkes før efter l. Oktober, hvis Kvaliteten skal blive god. Brugssæsonen angives meget forskelligt; »undertiden holdbar til Marts, andre år helt upålidelig«. Er der Anvendelse for Frugten, kan den bruges i November Måned, og den kan under gode Opbevaringsforhold holde sig til April. Opbevaringen er ikke vanskelig, men Sorten »er ikke pålidelig«, og »større Frugter har været lidet holdbare«. En anden Avler siger, at Frugten ved alm. Opbevaring kan holde sig til Maj Måned. Efter dårlige Somre kan Æblerne have Tilbøjelighed til at blive sorte indvendig. Store Frugter er tilbøjelige til at få Skold og Priksyge.

Anvendelse. Lanes Prince Albert er et Madæble, som nogle roser for gode Egenskaber, medens andre betegner det som tarveligt. Er let at arbejde med i Køkkenet.

Handelsværdien. Sorten er endnu så lidt kendt, at Meningerne om den ikke rigtig har fæstnet sig. Æblets Farve er som Regel ensformig og noget kedelig. Endvidere kan nævnes, at dets Sæson falder sammen med Brugstiden for Pederstrup og senere Bramley. Er let at sortere og pakke, men bør behandles med Forsigtighed, da Huden let ridses og bliver brunplettet, når Æblet er modent. .

Dyrkningsværdi.

Som det fremgår af foranstående, er Lanes Prince Albert en noget følsom Sort, der forholder sig forskelligt fra Sted til Sted, dette gælder såvel dens Forhold overfor Kemikalier som Frugtens Kvalitet og Holdbarhed. Som Følge deraf må det forventes, at den kun vil vinde Udbredelse mere lokalt. I et snævert Erhvervssortiment kan den ikke medtages som Hovedsort. Den bør i det hele taget kun dyrkes i kortvarig Omdrift, nærmest til Mellemkultur som »Ryddesort« og af Hensyn til Sprøjtningen helst i ublandede Rækker. Her vil den med ringe Pasning kunne give store Frugtafgrøder, der kan afhændes til en forholdsvis lav, men rentabel Pris. I Privathaver i Landets gode Egne bør dyrkes værdifuldere Sorter; i Jyllands mindre gode Egne, hvor Sorten synes at trives særlig godt dyrket som lavstammede Træer på Vildstamme og hvor dens Hårdførhed, tidlige og rige Frugtbarhed må regnes for meget værdifulde Egenskaber, fortjener den sikkert Opmærksomhed.

Lanes Prince Albert3.jpg Lanes Prince Albert. 5-årigt Træ på Grundstamme E. M. XVI, 2,5 m højt og 4,5 m bredt.