Mølleskov.

Synonymer. Mølleskovæblet, Mølleskovæble, Mölleskovapfel.

Historie. Hofjægermester A. Brun, Louisiana ved Humlebæk, fandt det da ca. 20 år gamle Modertræ i 1860 eller 1861 hos Skovfoged Christensen i Mølleskoven Nord for Ringsted. Man kunde ikke finde noget Podested på Træet og gik ud fra, at det var fremkommet af Frø på Stedet. Modertræet skal endnu være i Live. Det kgl. danske Haveselskabs Frugtsorts-Bedømmelsesudvalg navngav Sorten. A. Brun var ivrig for at udbrede den. I nyere Tid er M. blevet stærkt anbefalet af Planteskoleejer C. A. Ibsen, Nr. Alslev. Sorten er beskrevet af H. C. Bredsted og C. Matthiesen. Officielt anbefalet til Plantning blev Sorten først i 1925 efter Afslutningen af den første Frugtsortsundersøgelse. Den var dengang kun lidt udbredt i Frugthaverne, når bortses fra Maribo Amt. I Planteskolerne var den i 1920 efter Antal Træer under Tiltrækning Nr. 14, og Sorten er i de senere år plantet ret meget, især på .Sjælland og Lolland-Falster. I 1937 var den i Planteskolerne Nr. 29 med 3380 Træer under Tiltrækning.

Træet.

I Planteskolen er Sorten meget let at arbejde med, den giver smukke, regelmæssige Træer. Knopperne bryder ikke altid godt efter Okulation.

Grundstamme. Passer bedst for Vildstamme. Som Dværgtræ kun under særlige Forhold.

Beskrivelse af Træet. Mølleskov danner et, i hvert Fald i Ungdommen, stivt og opret Træ af god Form. årsskuddene talrige, middelkraftige. Barken brun med violet Skær, senere grønliggrå. Der er mange små Barkporer. Bladene tætsiddende, middelstore, ovale og med kort, skæv Spids; de er mørkegrønne og lidt glinsende på Oversiden og lysegrønne på Undersiden. Bladranden fint dobbelt savtakket med afrundede Takker. Bladstilken middellang og tyk, udstående og rødlig. Akselbladene middelstore. Frugtknopperne er små, langstrakte og spidse samt hviduldede. Blomstrer lidt over Midtsæsonen. Blomsterne ret store, rosaf arvede og kønne. Sorten er diploid; den kan befrugtes af mange andre Sorter og er selv en god Befrugter.

Dyrkningsforhold. Mølleskov synes at være ret hårdfør, men passer dog formentlig bedst til Landets gode Frugtegne. Kan udvikle sig til et bredkronet og stort Træ, der kræver en Afstand af 10 m, men kan stå tæt i en årrække og give stort Frugtudbytte. Passer bedst til kortvarig Omdrift og Mellemplantning. Da Frugten som helt moden sidder løst, kræver Sorten Læ. Kan trives på al Slags Jord, også lavtliggende og våd. Denne rigtbærende, noget svagtvoksende Sort må .gødes godt, da Frugten ellers bliver f or lille. Formning og senere Udtynding er tilstrækkelig Beskæring. Vil man undgå Frugtudtynding, kan stærkere Beskæring anbefales. Frugtbarheden er tidligt indtrædende og stor til meget stor; hvormed kan følge Tilbøjelighed til hvert andet års Bæring. Frugtudtynding er næsten en Nødvendighed, især for ældre Træer, undertiden må tre Fjerdedele af den ansatte Frugt fjernes.


Mølleskov1.jpg

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Desværre er. Sorten meget modtagelig for Angreb af Skurv, der kan plette Frugten slemt. Kræft kan også være generende. Endvidere ef Angreb af Bladlus hyppige. Spindemider og Tæger er også noteret. Heldigvis er Mølleskov ikke vanskelig at behandle med Kemikalier. Sen Sommersprøjtning ofte nødvendig for at holde Skurven borte. Sprøjteskade ses sjældnere. Pudderbehandling anses af nogle for at være det mest fordelagtige. Store Frugter kan få Priksyge. Glassede Æbler forekommer også.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor til lille, 5,5 cm høj og 6 cm bred.

Formen er noget foranderlig, hvorfor Æblet ikke altid er let kendeligt. Rundagtig til Valse- og Kegleform. Bugen sidder på Midten eller helt ved Grunden. Afrunder mod Stilk og Bæger. Tværsnit næsten rundt. Ret pænt, men almindeligt udseende Æble.

Farven. På Træet er Frugten grøn, men den bliver efterhånden hvidgul til varmt gul; noget voksagtig af Udseende. Mange Frugter er helt uden eller kun med en Antydning af Dækfarve. Solbeskinnede Frugter har på Træet en rødligbrun Kind, der senere bliver mere livligrød. Huden fedtet og tilbøjelig til at fastholde Snavs. Hudpunkterne ses ikke meget.

Bægeret lukket eller halvåbent. Bægerbladene store og lange. Bægerhulen er dyb og snæver, forsynet med Ribber, af hvilke nogle går ud over Randen. Støvtrådene midtstillede.

Stilken er middellang og tynd, men den kan også være kort og tyk. Stilkgruben er lille og snæver, undertiden er den. helt fyldt ud, og Frugten kan da minde en Del om Åkerö.Mølleskov2.jpg 19-årige Træer, 3,5 m høje og 3,5 m brede.


Mølleskov3.jpg 6-årigt Dværgtræ, 2,5 m højt og 2 m bredt.

 

Kødet er hvidt med gulligt Skær; det er skørt, saftigt og af en god Smag. Svag Lugt.

Kærnehuset er stort og højtliggende. Kærnerne er store, brune og veludviklede.

Modningstid. Plukkes i Slutningen af September til først i Oktober og har Sæson i Januar—Februar, men kommer på Markedet både tidligere og senere. Opbevaringen volder ikke store Vanskeligheder. Frugten rynker ikke på Lageret, men tåler til Gengæld ikke megen Berøring.

Anvendelse. Mølleskov er et Spiseæble af noget omdiskuteret Kvalitet. Som veludviklet og nydt på rette Tidspunkt er det et behageligt og af mange yndet Spiseæble. Opbevares Æblet helt til Foråret, bliver det meget sødt. Kan udmærket bruges som Madæble og er jævnt godt til Salat, Kompot, Råkost m. m.

Handelsværdien er god for veludviklet Frugt, solgt i Vintermånederne. Må kunne leveres til en forholdsvis lille Pris og kan da sikkert sælges i store Partier i Byerne. De Handlende »pynter« undertiden på Sorten ved at føje Gråsten til Navnet. De små Frugter giver meget Arbejde ved Sorteringen og Pakningen. Må behandles med Varsomhed, når de er brugstjenlige.

Dyrkningsværdi.

Mølleskov har efterhånden vundet Udbredelse og indtager nu en Plads i Sortimentet. Sorten er letdyrkelig og bør i Erhvervsfrugtavlen anvendes til Mellemplantning, eventuelt som en Slags Hæk, i så stor Udstrækning som rentabel Afsætning tillader det. Bliver dog bedst i gode Somre og på varme Dyrkningssteder. Til Plantning i Privathaver, såvel store som små, kan den ligeledes anbefales og til alle Landets Egne; men man må være forberedt på, at den er vanskelig at holde fri for Skurv samt tilbøjelig til at give små Frugter, der i dårlige år ikke er af bedste Kvalitet.

Mølleskov4.jpg Mølleskov.. 18-årigt Vildstammetræ i Vipperød Planteskole, 5 m højt og 5 m bredt,.