Purpurrød Cousinot.

Synonymer. Purpurrother Winter Cousinot, Purpurroter Cousinot, Cousinotte rouge d'hiver. Det noget vanskelige Navn bliver ikke sjældent forvansket, f. Eks. til Rød Cotenette.

Historie. Sorten er beskrevet af den hollandske Pomolog Hermann Knoop i 1766. Om dens Herkomst foreligger ingen sikre Oplysninger. I »Deutschlands Obstsorten« angives, at den sandsynligvis stammer fra Tyskland. Andre anser den for at være fransk og støtter sig bl. a. her til, at Navnet Cousinotte, der tidligere har været skrevet Cuisinotte, skulde komme af Cuisine, Køkken. Bredsted, der beskriver Sorten, anfører, at Navnet Cousinottes anvendtes allerede i det 16. årh. som Betegnelse for Æbler, som var mest velegnet til Køkkenbrug. Endvidere siger Bredsted, at Sorten her i Landet træffes som gamle Træer under Navn af Jerusalemsæble. Purpurrød Cousinot ligner flere andre Æblesorter, hvilket må være Grunden til, at nogle Pomologer har beskrevet den under flere Navne. Her i Landet findes Sorten bl. a. Steder plantet på Blangstedgård Forsøgsstation, hvorfra Formeringsmaterialet stammer til de Træer, der er lagt til Grund for nærværende Beskrivelse. Der findes her i Landet en noget lignende Æblesort, hvis Frugter dog er mere kegleformede, har gulligt Kød, er af bedre Kvalitet og tidligere modne. Muligvis er det Sommer P. C. Purpurrød Cousinot har ingen stor Udbredelse her i Landet; ved Frugtsortsundersøgelserne 1918—22 lagde man Mærke til den i Ribe Amt, hvorfra den karakteriseres som hårdfør, kraftig, sund og rigtbærende. Sorten formeredes i Livonis Planteskole i Sønderborg, og den har formentlig sin største Udbredelse i Sønderjylland. Nu formeres den kun i ringe Antal i danske Planteskoler. .

Træet.

I Planteskolen er Sorten meget let at arbejde med, den danner smukke, oprette og kraftige Træer. I en Planteskole har man anvendt den som Mellemstamme for Allétræer af Æble; i Løbet af 2 år gav den helt rette, 2,5 m høje Stammer. I Egne af Midt- og Sydvestjylland bruges det i Privathaver at formere Sorten ved Aflægning, hvilket går let.

Purpurrød Cousinet1.jpg

Grundstamme. Vokser godt både på Vild- og Dværgstamme.

Beskrivelse af Træet. Purpurrød Cousinot danner et middelkraftigt, tæt Træ, der til at begynde med er stift opret, senere mere bredt til helt hængende. årsskuddene er middelkraftige. Barken er gulbrun, glat og skinnende. De talrige, små Barkporer er næsten skjult af Skuddenes tætte Hårbeklædning. Bladene er tætsiddende, middelstore, ægformede med lang Spids og lidt hjerteformede ved Basis. Oversiden matgrøn, Undersiden lysegrøn. Bladpladen lidt rendeformet, temmelig opret, dens Rand er grovt savtakket. Bladstilken er middellang og ret kraftig; både den og Bladribberne bliver stærkt rødfarvede. Akselbladene er små og smalle. Frugtknopperne, der sidder på korte Sporer, er kegleformede og har rødbrune Knopskæl. Blomsterknopperne er langstilkede, mørkrosa og meget smukke. Blomsterne er ret store, fladt udbredte og smukt rosa. Sorten har normalt Antal Kromosomer, den danner godt Blomsterstøv og sætter meget villigt Frugt.

Dyrkningsforhold. Træet bliver efterhånden bredt og må derfor have god Plads. Et 19-årigt Træ på tarvelig Sandjord ved St. Restrup målte 9 m i Diameter. Slutaf standen kan næppe være under 12 m; Dværgtræer kan nøjes med 8 X 8 m. Sorten er meget hårdfør og kan dyrkes overalt her i Landet. Den trives på forskelligartet Jord, ikke mindst godt på Sandjord, den dyrkes da også en Del på sandede Jorder i Sønderjylland og Holsten. Frugten sidder godt fast. Træets Fordringer til Læ er små. En Medarbejder bemærker, at P. C. om fornødent kan være Lætræ på Vestsiden og Frugttræ på Østsiden. Kan da også dyrkes som Vejtræ. I Vendsyssel skal den have Læ. Da Frugterne er tilbøjelige til at blive små, må Træerne ernæres godt. Over gartner L. Pallesen, Oreby, meddeler, at ved samme Gødskning danner P. C. det største Træ af ca. 20 Sorter i Haven. Unge Træer bør beskæres for i nogen Grad at modvirke Sortens Tilbøjelighed til at danne lange og tynde Grene; senere foretages kun Udtynding. Sorten er overordentlig frugtbar med årene og med nogen Tilbøjelighed til kun at bære hvert andet år. Frugtudtynding eller Udtynding af Frugtsporerne ved Beskæring anbefales, men selv om det ikke sker, kan Frugten opnå nogenlunde Udvikling, da den sidder jævnt fordelt på Træet.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Purpurrød Cousinot hører til de meget, sunde og trivelige Æblesorter. Af Sygdomme er der kun noteret ganske lidt Skurv på Frugten i dårlige Somre. Sprøjtningen. og Pudringen kan derfor indskrænkes til et Minimum. Nævneværdig. Sprøjteskade er ikke konstateret, og den dækkes eventuelt af den. stærke Frugtfarve. En Medarbejder fremhæver, at Frugten bliver smukkest uden Sprøjtning.

Purpurrød Cousinet2.jpg 14-årigt Vildstammetræ, 3 m højt og 3,5 m bredt.

Frugten.

Størrelsen. Under Middelstørrelse. 6—6,5 cm høj og 5,5—6,5 cm bred.

Formen. Æblet er tøndeformet. Bugen sidder på Midten, hvorfra Frugten aftager temmelig jævnt med begge Ender; disse er som Regel lige brede. Nogle Frugter er dog korte og rundagtige, medens andre er mere højtbyggede, nærmende sig til Valseformen. Tværsnittet er rundt eller ganske lidt kantet. Er et ret ensartet og ejendommeligt Æble, kendeligt på Formen og Farven.

Farven. Den grønne Grundfarve går under Modningen over til gult, som dog kun ses, hvor Frugten har siddet i absolut Skygge. Ellers er Frugten helt overtrukket af en rød Dækfarve, der på Solsiden kan være meget dyb violetrød til sortrød, men også kan være noget lysere rød og med mørkere, uregelmæssige Striber. På Skyggesiden er Farven klarrød isprængt med gult. Er et meget stærkt farvet, næsten for mørkt Æble. Huden er tyk og fedtet; den har store, lyse Hudpunkter.

Bægeret er middelstort og lukket. Bægerbladene er brede, korte og stærkt tilspidsede. Bægerhulen er lille og flad; den er uregelmæssigt foldet og ribbet. De 5 Hovedribber fremtræder som små skarpe Kanter, der går lidt ud over Nedsænkningens Rand. Bægerrøret er en nedadtil lang og smal Kegle med højtstillede Støvtråde og hvidfiltede Grifler, som er adskilte til Midten.

Stilken kan være middellang, men er oftest lang og tynd; den sidder i en ikke meget dyb Grube, hvis Omkreds er lidt ujævn. En lille Rust-roset findes som Regel.

Kødet er hvidt med rødlige årer og rosenrødt til vinrødt under Huden og undertiden i spredt Tegning næsten helt ind til Kærnehuset, hvilket har givet Anledning til Navnet Blodæble for denne Sort. Kødet er fast, men dog ret skørt, det er ikke meget saftigt og har en sødlig, bitter og nærmest ubehagelig Smag uden Aroma. Æblet har en stærk, stram Lugt.

Kærnehuset er rundagtigt, Karstrengene er rødfarvede. Kamrene er ret små, åbne indadtil og har opridsede, gule Vægge. De indeholder mange middelstore og veludviklede Kærner, der er lysebrune og ægformede med kort spids.

Modningstid. Frugten plukkes i Midten af Oktober Måned; bør hænge længe for at blive så godt farvet som muligt. Brugssæsonen er Tiden Januar—April. Er let at opbevare i ventileret Frugthus, i tør Luft vil den rynke. Kan eventuelt kules i Jorden. Kan også kølelagres.

Anvendelse. Purpurrød Cousinot er et Spiseæble, som vist kun kan sættes til 3. Kvalitet. Ser ud som en Pigeon, men skuffer slemt i Smagen. Som Køkkenfrugt har Æblet rimeligvis kun ringe Værdi.

Handelsværdien er ikke stor. Kan måske sælges som Erstatning for Jule-Pigeoner, »Publikum køber det gerne, men kun een Gang«. Andre Dyrkere har dog gunstigere Erfaringer. En Medarbejder kalder Handelsværdien god. »Farven alene kan give en god Pris hjem«.

Dyrkningsværdi.

Purpurrød Cousinot har adskillige gode Egenskaber, men også så store Fejl, at den ikke kan anbefales til Dyrkning og da især ikke i Erhvervsfrugtavlen. Men da Sorten er meget letdyrkelig, og da Træet med de mange stærkt røde Frugter er meget kønt, kan der dog være Anledning til at plante det i Privathaver hist og her. Eventuelt kan det betragtes som halvvejs Prydtræ og gå ind i Stedet for et Træ af Paradisæble. I Landets ugunstigste Egne, hvor man uden nogen egentlig Pasning af Træerne gerne vil avle Æbler, kan Sorten være på sin Plads. En Medarbejder skriver, at Purpurrød Cousinot er egnet for Privathaver under vanskelige Forhold, og hvor der er mange Børn, da Frugterne er pæne og delsomme.

Purpurrød Cousinet3.jpg Purpurrød Cousinot. 22-årigt Vildstammetræ på Blangstedgård Forsøgsstation, 5 m højt og 7 m bredt.