Rød Ananas.

Synonymer. Rødt Ananasæble, Rother Ananasapfel, Ananas rouge.

Historie. Sorten er formentlig af tysk Herkomst. Den kan spores tilbage til et Frugthaveanlæg på Sieglitzerberg ved Elben nær ved Dessau. Beskrevet i 1867. H. C. Bredsted skriver i 1893, at han for en lang årrække siden har modtaget den fra Dr. E. Lucas i Reutlingen. I 1888 anbefaledes den til Udbredelse i Jylland. Senere ofte anbefalet. Kom mellem Hovedsorterne ved Frugtsortsundersøgelsen i 191822, udgjorde da 1,1 pCt. af de undersøgte Æbletræer. I 1920 var den efter Antal Træer Nr. 20 i Frugthaverne og Nr. 35 i Planteskolerne. I 1937 var den Nr. 15 i Planteskolerne med 15,560 Træer, deraf ca. 2/3 på Vildstamme. Dyrkes navnlig i Jylland, hvor den indgår i Erhvervsplantninger.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at formere, men da Træerne vokser svagt, volder Tiltrækningen dog en Del Vanskelighed. Skuddene er korte, og Stammehøjden for halvstammede Træer kan vanskeligt nås på et år; Opbinding nødvendig. Man får ikke let store og flotte Træer af denne Sort, men til Gengæld er de sunde. Bør som Æbletræer i Almindelighed ikke tiltrækkes med høj Stamme; vore Vindforhold opfordrer ikke til at dyrke høje Træer.

Grundstamme. Vildstamme passer nok bedst til denne moderat voksende Sort, men den kan udmærket trives på Gul Doucin.

Beskrivelse af Træet. Træet kan blive gammelt, og selv om det vokser langsomt, så opnår det dog efterhånden en anselig Størrelse; det danner en rundagtig, noget tæt Krone. Sommerskuddene er fåtallige, korte, stive, noget strittende og filtede. Barken har en ejendommelig gulliggrøn Farve, der på Solsiden går over i rødbrunt. Barkporerne ses ikke meget. Bladene er tætsiddende, middelstore, ægformede, ofte skæve ved Grunden; de er matgrønne på Oversiden og lysere på Undersiden, Randen skarpt savtakket. Bladstilken er kort og ret tyk. Akselbladene middelstore. Frugtknopperne fremkommer på korte Sporer og er store, brune med grå Spids. Blomsterne fremkommer tidligt på Sæsonen. Blomsterknopperne er blegrosa, og Blomsterne er små og hvide. Køn i Blomstringstiden. Kromosomantallet er 34. Blomsterstøvet er godt. Om Befrugtningsforholdene foreligger der kun få Oplysninger, men Sorten regnes for at være normal i disse Henseender.

Rød Ananas1.jpgFrugtbærende Træ af Rød Ananas.

Dyrkningsforhold. Under gode Forhold opnår Træet efterhånden en betydelig Størrelse, og her må der regnes med en Slutafstand af 810 m. 25-årige Træer i Frugthaven ved Bregentved målte 5 m i Højden og 7 m i Bredden. Rød Ananas er meget hårdfør og kan plantes i alle Landets Egne. Det faste og stive Træ står godt for Vinden. Læ dog nødvendigt af Hensyn til Frugten, der skal have Varme og Tid til at udvikle sig. Den sidder løst på Træerne og er noget tilbøjelig til at falde af hen mod Modningstiden, før den endnu er godt farvet. Sorten trives på enhver Jordbund, og bedre end de fleste andre Æblesorter på en kold og vanskelig Bund. Den lykkes dog bedst på den lettere Jord, her holder Træet sig sundest, og Frugten får sin rette Farve, men der kan være Fare for, at Frugten bliver for lille. Ældre Træer i god Bæring må gødes stærkt for at give store og regelmæssige Afgrøder af fin Frugt. Beskæringen volder ingen Vanskelighed, den kan indskrænkes til et Minimum, men Sorten kan også godt tåle Beskæring. En sådan vil måske navnlig være påkrævet for ældre Træer med tæt Krone. Om ønskes, kan Sorten ompodes med kraftigtvoksende Sorter. Til Indpodning i andre Sorter bliver den kun meget lidt anvendt. Sorten er frugtbar og kan under gode Forhold give en stor og regelmæssig Høst. På svær Jord er Frugtbarheden kun jævnt god, på lettere Jord er den ofte så stor, at Frugtudtynding er påkrævet. Ved Afplukning af Frugten ad flere Gange opnås en større Frugtvægt, bedre farvet Frugt, og der bliver mindre Faldfrugt.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Rød Ananas er en sund og let dyrkelig Sort. Af Svampesygdomme kan Skurv optræde generende på Blade og Frugter. Frugtskimmel kan forekomme. Kræft er den ikke meget angrebet af. Af Dyrene gør Spindemider Fortræd på Bladene. Tæger og Lus er heller ikke sjældne. Hertil kommer for Midtjylland Gåsebillens Hærgning, der kan være meget slem. Store Frugter kan få Priksyge. Sorten tåler den nødvendige Sprøjtning og Pudring godt. Sprøjteskade er ikke alm.; dog anbefales Forsigtighed ved Anvendelsen af Svovlmidler.

Frugten.

Størrelsen. Middel, 6 cm høj og 6,5 cm bred.

Formen er noget varierende. Nogle Frugter er rundagtige, og andre er højtbyggede. Bugen sidder under Midten; mod Stilken er den bred, mod Bægeret enten afrundet eller uregelmæssigt tilspidset. Lidt kantet.

Rød Ananas2.jpg 5-årigt Træ i lagttagelsesplantningen i Fuglsig ved Hjørring.

Farven. Grundfarven bliver efterhånden hvidgul. Dækfarven er karminrød og uden Striber. Der er mange Farvevariationer; nogle Frugter kan være helt dækket af en glimrende rød Farve, andre kan næsten helt mangle Dækfarve. Derimellem er der Overgange i rosa Farvetoner. Huden er glinsende, glat og lidt fedtet. Hudpunkterne er fine, hvidgule.

Bægeret er middelstort, næsten lukket, sidder i en temmelig lille Nedsænkning omgivet af Folder og Ribber, der fortsætter ned over Frugten. Støvtrådene midtstillede i det kegle-tragtformede Bægerrør, der går dybt ned i Frugten. Griflerne dybt adskilte.

Stilken er kort og ret kraftig, ofte kødet og fortykket op mod Frugten. Den er rødlig og filtet. Stilkgruben er dyb og snæver, regelmæssig og ofte rustklædt.

Kødet er hvidt, ofte med lidt rødt under Huden, skørt, saftigt, aromatisk og meget velsmagende. Behagelig Lugt.

Kærnehuset er løgformet eller ovalt. Kamrene er store og med opridsede Vægge. Kærnerne er små, uregelmæssige og mørkebrune.

Modningstid. Frugten plukkes i første Halvdel af September. Plukningen må helst ske ad flere Gange, og man kan da undertiden også plukke sidst i August. Rød Ananas er brugbart som Spiseæble, selv om det ikke er fuldt modent, og kan tillige holde sig temmelig længe, hvorfor dets Sæson kan blive forholdsvis lang. Under gode Forhold kan Æblet gemmes til Jul, men det taber dog ved lang Tids Opbevaring. Ofte sælges det umiddelbart efter Nedplukningen.

Anvendelse. Rød Ananas er et fint Spiseæble, afholdt for den smukke Farve, det hvide og velsmagende Kød af passende Fasthed.

Handelsværdien. Hvor Rød Ananas er kendt, sælges det let, »selv om der er Overflod af Æbler«. I København har der hidtil kun været mindre Partier i Handelen, så Forbrugerne kender ikke meget til Sorten, men denne kan sikkert let indarbejdes. Til Storhandel egner Sorten sig ikke. Den noget uensartede Frugt bør sorteres godt.

Dyrkningsværdi.

Rød Ananas kan navnlig anbefales til Privathaver. Her er den en af de værdifuldeste Sorter, vi har. Den trives overalt, men ikke mindst godt i Jylland og på den noget lettere Jord. I helt små Haver kan den dyrkes som fritstående Espalier. Skulde fritstående Træer efterhånden blive for store til Pladsen, kan de godt tåle en Foryngelse ved stærk Tilbageskæring. Sortens Værdi til Erhvervsdyrkning er der ikke Enighed om. Af Fejl hos Rød Ananas kan nævnes, at Frugterne er uens, ofte noget små og ikke altid farvet tilstrækkeligt. Salgssæsonen er også noget kort, og Æblet er noget sart at have med at gøre. Der findes Plantninger af den på Øerne, men rimeligst synes det at være at lægge Hovedvægten på Dyrkning i Jylland, hvor Sorten passer glimrende og har vist sig særlig god i Hedejord efter ryddet Nåletræplantage. Til lokal Handel vil der altid være Brug for dette fine Æble.


Rød Ananas3.jpg Rød Ananas. 14-årigt Træ i Østifternes Haveselskabs Forevisningshave i København, 3,5 m højt og 4,5 m bredt.