Wealthy.

Synonymer. Ingen.

Historie. I »The Apples of New York« meddeles om denne Sorts Fremkomst følgende: Tiltrukket af Peter M. Gideon, Excelsior i Staten Minnesota i U. S. A. af Frø af Cherry Crab (Crab-Æbler er fremkommet ved Krydsning mellem småfrugtede Paradisæbler og stor-frugtede Sorter), som han omkring 1860 modtog fra Albert Emerson i Bangor i Maine. Sorten blev første Gang beskrevet i »Western Farmer« i 1869. Den har i Amerika fået en ikke ringe Udbredelse, især i de nordlige Stater. For Tiltrækkeren og Sorten er der opsat en Mindetavle i Excelsior som i andre Tilfælde i Amerika, hvor det drejer sig om særlig værdifulde Frugtsorter. Carl G. Dahl oplyser, at Sorten kom til Sverige i 1880erne og der er blevet spredt i Zonerne IV og V. I »Norsk Pomologi« siges, at Wealthy i indeværende årh. er blevet plantet en Del i Norge. Om Sortens Indførelse i Danmark kan intet oplyses. Ved Frugtsortsundersøgelserne 191822 noteredes der i Sorø Amt om 5 Træer af Sorten, alle plantet i Mathiesens Planteskole i Korsør i 1910. Samme år opførtes Sorten i Planteskolens Katalog. Omkring 1920 formeredes den kun yderst lidt i Planteskolerne; en Planteskole i Vestjylland tiltrak 10 Træer af den om året. Wealthy var dengang og er endnu meget lidt udbredt her i Landet. Den er medtaget i Sortsforsøgene på Blangstedgård, der fik Sorten fra Forsøgshaven i Esbjerg, hvortil den blev direkte indført fra Amerika. I 1937 blev der i Planteskolerne tiltrukket 1380 Træer af Wealthy.

Træet.

I Planteskolen er Sorten let at formere, den giver sunde, højtvoksende Træer med smal Krone.

Grundstamme. Trives på Vildstamme og på Gul Doucin; den bør næppe dyrkes på helt svagtvoksende Typer.

Beskrivelse af Træet. Træet vokser i Ungdommen smalt opret i Vejret; men så snart det begynder at bære Frugt, tynges de lange, tynde Grene ud- og nedad, så Kronen bliver forholdsvis bred. Årsskuddene lange, men tynde og spinkle. Barken rødbrun og forsynet med mange små, langstrakte Barkporrer. Bladene, der sidder temmelig spredt, er små eller middelstore, de er ægformede eller ovale og med lige Spids. Oversiden dybgrøn og glinsende, noget buklet og ru. Undersiden mat grågrøn. I Randen er Bladstilken lang og tynd, udstående eller opadrettet, dens Underside og Bladribberne rødfarvede. Akselbladene små, temmelig brede. Bladene hos denne Sort bliver let med tagne af Vind og Vejr. Frugtknopperne, der ofte sidder på tynde Kviste, er små, rundagtige og mørkebrune. Blomstrer middeltidligt eller sent, samtidigt med Løvspringet. Blomsterknopperne er røde og Blomsterne ret små, lysrosa. Sorten er diploid, den danner godt Blom-sterstøv og sætter meget villigt Frugt.

Wealthy1.jpg

Dyrkningsforhold. Wealthy danner ikke noget stort Træ og kan derfor plantes med en forholdsvis ringe Afstand. For Vildstammetræer kan 8 x 8 m formentlig være tilstrækkelig Plads, medens Dværgtræer kan nøjes med 56 m. Sorten er meget hårdfør og klarer sig, hvad det angår, i alle Landets Egne og langt længere mod Nord; i Sverige og Norge vel så langt som Æbler kan dyrkes. Synes at trives bedst i en god, frugtbar Æblejord. Da Frugterne sidder noget løst, er godt Læ at anbefale; også Træet har godt af Læ. Da Frugterne er tilbøjelige til at blive små, og Træet, når det først kommer i Bæring, er svagtvoksende, bør der gødes godt. Beskæringen må tage Sigte på at holde Træerne i god Vækst, samtidigt med at Antallet af Frugtknopper passende reduceres, så den ellers ofte nødvendige, men besværlige Frugtudtynding kan undgås eller indskrænkes noget. Frugtbarheden er tidligt indtrædende og regelmæssig.

Forhold overfor Sygdomme og Skadedyr. Wealthy er en sund og letdyrkelig Sort, her i Landet dog vist ikke i så høj Grad som i Lande med Fastlandsklima. Skurv kan angribe Frugten slemt, og Spindemider holder meget af Bladene.

Frugten.

Størrelsen. Middelstor eller derunder. 67 cm høj og 78 cm bred.

Formen. Rundagtig. Som det fremgår af ovenstående Mål, er Frugten noget flad, men for Øjet gør den Indtryk af at være lidt højtbygget. Bugen sidder på Midten, og herfra aftager Frugten lidt mere mod Bægeret end mod Stilken. Tværsnittet rundt. Er et meget regelmæssigt og ensartet Æble, næsten som drejet på Maskine.

Wealthy2.jpgUngt Træ i Grosserer Klitgårds Frugtplantage ved Nr. Sundby.

Farven. Den grønne Grundfarve går efterhånden over til gult og undertiden til let rosa. Solsiden kan være helt dækket af en ensartet, kraftig rød Farve med Skær af violet. Andre Frugter har en lysere Kind, idet Dækfarven her forekommer i afbrudte, uregelmæssige Striber. Skyggesiden er ofte uden Dækfarve, og på alle Frugter kan forekomme bratte Farveovergange, fremkommet ved Skyggevirkning fra Blade og Nabofrugter. Hudpunkterne ses især på Solsiden, de er små og gulgrønne. Huden er lidt fedtet, den er tyk og fast.

Bægeret er lille og lukket. Bægerbladene små og spidse. Bægerhulen er dyb og snæver, små Folder gør dens Rand uregelmæssig. Ingen af Ribberne fortsætter ned over Frugten. Bægerrøret er en lille, bred Kegle med Støvdragerne siddende under Midten. Griflerne sammenvoksede på et kort Stykke, filtethårede over Delingsstedet.

Stilken er lang, tynd og krum, den sidder i en dyb, forneden meget snæver, foroven bred og meget regelmæssig Stilkgrube, der ofte har lidt grov Rust i Bunden.

Kødet grønligt med kraftige grønne årer, senere bliver det hvidt; ved fuld Modenhed kan det få en rosa Farvetone. Det er skørt og af en behagelig Konsistens, passende saftigt og med en forfriskende syrlig, senere mere sødlig Smag og nogen Aroma. Lugten svag.

Kærnehuset er højtsiddende, det er løgformet og ofte med Dobbeltlinier. Kamrene er små og har glatte Vægge. Kærnerne er veludviklede, brune, noget flade og jævnt tilspidsede.

Modningstid. Frugten afplukkes sidst i September Måned og har Brugssæson i Oktober-December, men kan dog gemmes længere. Opbevaringen er let. I Kølerum kan Frugten sandsynligvis holde sig meget længe.

Anvendelse. Wealthy er et behageligt Spiseæble, let at bide i og af en frisk og god Smag. Det kan ikke i Kvalitet konkurrere med de fineste Sorter. Som Madæble er det sikkert velegnet; alene på Grund af den regelmæssige Form vil det være velset i Køkkenet.

Handelsværdien. Hidtil har Wealthy været meget lidt udbudt, hvorfor der kun foreligger få Erfaringer om det. Det er et smukt Butiksæble og kunde rimeligvis hurtigt indarbejdes i Købernes Gunst, hvis det blev udbudt i større Partier. Sorteringen er yderst let, Pakningen ligeledes.

Dyrkningsværdi.

Om Wealthy foreligger for få Erfaringen fra danske Frugthaver, fra Køkken og Butik til, at der kan siges noget afgørende om dens Dyrkningsværdi. Sorten synes letdyrkelig og er meget frugtbar. Frugten er smuk og særdeles anvendelig, men Sæsonen er ikke den heldigste, idet W. kommer frem i den frugtrige Tid. Det ligger nær at sammenligne den med Alexander, en Sammenligning, der må falde ud til Fordel for Wealthy, der er langt mere frugtbar, rimeligvis sundere, og hvis Frugter har større Holdbarhed. Til Erhvervsplantning tør Sorten ikke anbefales. Til Dyrkning i små Haver synes den derimod at være velegnet. Her vil dens tidlige, regelmæssige og store Frugtbarhed hurtigt blive skattet. Desuden vil et Wealthytræ kunne betragtes som Prydtræ og som sådant let i Høsttiden kunne konkurrere med de sædvanligt anvendte. Er Pladsforholdene indskrænkede, kan Træerne sikkert med Fordel klippes som en Slags fritstående Espalier. Til Vægespalier er Wealthy velegnet, men Voksepladsen af den Art må hellere anvendes til finere Sorter.

Wealthy3.jpg Wealthy. 19-årigt Dværgtræ i Lagesminde Frugtplantage, 4 m højt og 5 m bredt.