Sommerhus Falkevej 12, Løkkeby, 5953 Tranekær.    Matrikel - 5ay - Løkkeby By, Tullebølle


 

Resume

Sommerhusområder Løkkeby Strand, ved Langelandsbæltet nord for Spodsbjerg, nær Tullebølle. Tidligere Tranekær kommune,  nu Langeland kommune.

Omkring 1970 blev 3 gårde udstykket til somerhusområder.

Der var  vej med de 3 ejendomme 1-3, næsten på linie nord-syd, Lavsholm (udhus og stuehus), nuværende Rågevej 1, nu matr. 5c, efter BBR bygget 1872, nu som ferie/helårsbolog, -
så nuværende Træløbervej 12, nu 5ba, bygget 1900, kun stuehus tilbage som feriehus, -
sydligst Aalholm nu Falkevej 17, 7e, ældste bygn, fra 1827. moderniseret og ændret ejendom som ferie/helårsbolig. 
 
1, nordligst, var/er ejendommen Lavsholm lige ved indkørslen til området fra Nordre Løkkebyvej. Oprindeligt
Matr. 5c  Hartkorn  0.7.1.1½. Bygget 1872.
2 er naboejendommen på bakken, hvor der kun er stuehuset tilbage, det bruges som fritidshus. Oprindelig matr.
6b  Hartkorn 1.0.1.2 1/4.  Bygget år 1900.
Jorden fra disse to ejendomme blev købt af et københavnsk firma, der forertog udstykning og solgte grundene fra 1972,. Der blev oprettet Grundejerforeningen Løkkeby, der står for administration af området. Nordre Løkkebyvej fører til området, der forbindes af vejene Rågevej, Falkevej og dele af Træløbervej, der var anlagt som grusveje, senere asfaldteret på logsejernes regning. Der var indlagt el og vand, senere kloakeret på lodsejernes regning..

3 er Ålholm, der grænser op til foranstående område, der forbindes af Træløbervej, jorden herfra blev brugt til naboudstykningen foretaget af daværende ejer, og har sin egen grudnejerforenong. Oprindeligt
Lykkeby 7e  Hartkorn 1.4.3.2 3/4 . Bygget 1827.
De tre ejendomme er på det gamle kort forbundet med en markvej, man kan stadig se resterne mellem 2 og 3

4, sydligst ses området Granbanken..

 

De ovennævnte matrikler hørte oprindeligt til nogle meget lange og smalle matrikler 5, 6, 7, der gik fra Løkkeby By, mod SØ til Langelandsbæltet, de sydøstlige dele,  nærmest vandet, blev semere til ovennævnte matrikler 5a, 6b og 7e. Gårdene matr. 5, 6, 7 lå opridendeligt i eller nær Løkkeby By, senere blev de udflyttet til andre områder på matriklerne,
for matr. 5a formentlig til
nuværende Rudbækgaard. Rudbækgaard er nu Nordre Løkkebyveej nr. 7, nu matr. 5bp, nu kun 0,3 ha, tidligere 5a meget større, ældste bygning opført 1800. hvilket kan passe med udflytningstidpunktet.  Matrikelnummeret 5a findes ikke mere.   SØ del af matr. 5a blev indlemmet i matr. 4d (4a).

Den oprindelige gård matr. 6 har nok liigget i Løkkeby By og er senere udflyttet, måske til NV parcel, nabo til parcel 5a. Det kunne være senere Nordre Løkkebyvej 5, nu matrikler 11i og 31a, som de overstregede parceller 6a grænsede op til og måske blev lagt ind under.  6a, dele heraf, senere ændret til matr. 6e.  Matr. 6a findes ikke nu.

Oprindelig 7a?  Nordre Løkkebyvej 8, Nørrevang, nu natr. 7b, 7am, 7an,  ældste bygning 7b fra 1895.    7a ses fra FT 1870, hvor matriklen 7 nok blev delt.

8a er nok nu Købmandsgaard,  Løkkeby Tværvej 1, nu matr. 8a, 7al m.fl.. En stor gård, oprindelig matr. 8a, Hartkorn  5.0.0.1.  8a nu 30 ha.  Stuehus opført 1863 ifølge BBR.  Sommerhus Granbanken 20, nu matr. 8t, opført 1970.

Gårdene hørte længe under Grevskabet Langeland (Tranekær Slot) og gårdmændene var gårdfæstere. Først sidst i 1800-tallet skete udskiftningen, så gåtdmændene fik skøde på deres ejendomme. Det var næsten 100 år senere end udskiftningen  skete i store dele af det øvrige Danmark.

Matr. 4 er/var en matrikel nord for de ovennævnte matrikler, gården lå også oprindeligt i Løkkeby By. Matr. 4a. 4d m. mange fl., er nu Agedrupgaard. Nordre Løkkrbyvej 9, en stor gård nær indkørslen til somerhusområdet. Noget af nabomariklerne, bl.a. 5, blev indlmmet i matr. 4.

Se mere om matrikelnumre
nedenfor.


Se kort, matrikelkort og omtale af de enkelt matrikler i det følgende:

Kort:

Kort over Falkevej 12 området fra henholdsvis sidst i 1800-tallet. Rød plet senere Falkevej 12. :

(Den sydligste ejendom er nuværende Granbanken)

og fra sidst i 1900-tallet.

 

................................

Måldebordsblade 1842-1899.  Rødr mærke nuværende Falkevej 12. Lige vest herfor ses en vej, der forbamdt de 3 gårde.
Der ses steder/gårde: Tullebølle, Troldbjerg Huse, Løkkeby med smedie, Købmandsgaard, Lykkebjerg Gd., Trælleholm, Edelsberg, Ølykke Bjerg, Æskebjerg. Kisager Banke. Aftegniknger af flere gårde, se herunder.

 

Do, udsnit. Der var  vej med de 3ejendomme næsten på linie nord-syd, Lavsholm (udhus og stuehus), nuværende Rågevej 1, nu matr. 5c, efter BBR bygget 1872, nu som feriehus, - så nuværende Træløbervej 12, nu 5ba, bygget 1900, kun stuehus tilbage som feriehus, - sydligst (SV for rødt mærke) Aalholm nu Falkevej 17, 7e, ældste bygn, fra 1827. moderniseret og ændret ejendom som feriebolig. Rødr mærke nuværende Falkevej 12.

 

 

Målebordsblade 1901-1971. Stort set som foregående. Ejendommem Abildlund ses nord for det senere sommerhusområde.
Gårdene lå på et bakket område. med engagtige områder mod vandet og i et område vest for gårdene. Se højdekurver. Rødr mærke nuværende Falkevej 12.

 

Topografiske kort 1953-1971  Rød plet nu Rågevej 1. Lavsholm.

 

Topografiske kort 1980-2001  Steder og gårdes navne i området.
Rød plet nu Rågevej 1. Lavsholm.

Nuværende vejnumre (rød skrift) på Nordre Løllebyvej: Rudbækgaard nr. 7, tidæigere matr. 5a, nu matr. 5bp, ældste bygning opført 1800, - Agedrupgaard 9 (nu matr. 4a. 4d m. mange fl.), - Vestervang 6 (nu matr. 5g, bygget 1919) -  Nr. 5, nu 31a, 11i, - Nørrevang nr. 8, tidligere matr.7a?, nu matr. 7b, 7an, 7am, 5i. ældste bygning opført 1895  - gård øst herfor nr. 12, nu matr. 6e m. fl., opført 1877 (nu 6e sammen med 7f og 8b som sammenhængende matrikler på Nordre Løkkebyvej 12, 6e stuehus opført 1877).  - huse syd for Agerupgaard med numre 10, 14. 16, 18, (nu matr. henh. 4b, 21g, 21k, 21cs) - så nr. 20 (nu matr. 23a m. fl., bygget 1880),  - så  Abildlund  nr. 22 (nu matr. 24a). - Købmandsgaard Løkkeby Tværvej 1, nu matr. 8a, 7al m.fl.

do, incl sommerhuse SØ. Nuværende vejnumre Nordre Løkkebyvej (rød skrift).

mere detailleret

 


 

Matrikelkort (se mere om matrikler m.v l Løkkeby By)


De oprindelige matrikler var lange, smalle matrikler fra Løkkeby i NV mod SØ til Langelandsbæltet. Matriklerne hørte under Grevskabet Langelland (Tranekær Slot), som ejede store dele af jorden på Langeland. Sidst i 1800-tallet skete udskiftningen af de jorder, som senere blev udstykket til sommerhuse, så beboerne fik skøde på deres ejendmmme. Før den tid var de gaardfæstere. Dette skete næsten 100 år senere end udskiftningen skete i store dele af det øvrige Danmark.
Flere af matrilerne  har nok oprindeligt haft gårdene liggende med vest i Løkkeby By, og der er senere sket udflytniger.
De senere sommerhusområder lå på matriklerne 5, 6, 7, 8. De sydøstligste dele af disse fik senere egne matrikelnumre, 5c, 6b, 7e, og det var herfra udstyknngerne skete.
Se mere herunder.

Matrkelkort Løkkeby By, Tullebølle, 1811-1857.   se totalkort. Der var en del smalle matrikler fra NV mod SØ. Matr. 5. 5a længere matrikel mod NV, yderste del mod SØ, rettet til 5c. var del af det senere sommehusområde, der også omfattede noget af matr. 6 og 7, der også var lange, smalle matrikler. Dele af 7 blev til Aalholm, og dele af 8 til Granlund. Matr. 4 ses i to ret store matrikler nord for de nævnte omraåder. Se mere i følgende kort.

do, matrikel 5 m.fl.
Matr. 5 ses på 4 lokaliteter, 5c længst mod SØ, 5a  på 3 lokaliteter, mod SØ, mod N og mod NV, alle 3 steder med navnene Claus og  Jens Rubinson påført. - Matr. 4 ses også på 3 lokaliteter.
 

do, udsnit mod NV: Der er her markeringer for gårde både for matr. 5, 4, 6  og 9. Så gårdeme har nok oprindeligt ligget samlet i Løkkeby By og er så senere udflyttet til en af de andre parceller.
 

.......................

Matrkelkort Løkkeby By, Tullebølle, 1857-1891. Den midterste del af 6 omdøbt fra 6a til 6e. 6b mod SØ, matr. 6a og 7a ses stadig længst mod NV, disse numre blev senere ændret, se lnæstøælgende kort.
Den SØ del af 7a hedder nu 7c.  (ikke vist).

do, større

o
 

...........................

 Matrkelkort Løkkeby By, Tullebølle 1891-1982.

Røde tal: aktuelle matrikler.    Blå tal:  overstregede matrikler.

6a mod NV overstreget. Midterste del af matr. 6 stadig 6e.  NV del af 7a også overstreget, der ses nu 7b. .  To store matrikler 4a, den vestlige senere 4d.

 

 
Her ses tydeligere, at  6a blev overstreget. Grænsede mod vest op til matt. 11i og 31a, som områderne måske blev lagt ind under, 11i og 31a var senere Nordre Løkkebyvej 5.  Efter BBR stuehus 11i opført 1830. Mod øst ses 5a og 4a.

do ved Løkkeby By.
Flere af de oprindlige matrikelnumre ved gårdene er overstreget: 5a, 5a. 6a, 6a, 3a (tidligere 4a), 9. Det er nok sket i forbindelse med udflytning.
Nyopettet mindre matrikler 5c, 5g, 7b, 9c.
 

 

 

do, SØ del

Matrikelnumrene i Granbankeudstykningen var 8 efterfulgt af henh. d,e f,g,h,  i, k, l,  m, n,   o, p, q, r, s,    t, u. v. x. y.

 .................................

nu:
6e anes nederst
Rudbækgaard 5bp oprinddleige 5a ?, - nr. 12, 6e oprindelige 6a(6e), - Nordvang 7b oprindelige 7a ? - Agerupgaard 4a, og 4d oprindelig 4a, omfatter noget af oprindelige 5a.

............................

Matr. 7b, Nørrevang nu.
7
b grænser til 4d i nord og  Købmandsgaard, 8a, i syd.
Nuværde 7b omfatter nogle af de
nedlagte matr. 7a og 6a, der også grænsede til 4a (4d) og 8a.

 

.......

Nuværende matrikelnumre fof de oprindeligt udstykkede gårde.
Oprindelige 6b, nu sommerhus, nu 5ba, ses også med et stykke matrikel i Engen V for sommerhusområde.


 

 Nuværende sommerhusområde, grundejereningen Løkkeby, er ca. 1972 udstykket fra
1. Lavsholm, tidligere og nu matr. Løkkeby 5c, nuværende Rågevej 1, efter BBR bygget 1872, nu som feriehus.
2. Ejendommen på bakken, før
Løkkeby 6b,   nuværende Træløbervej 12, nn matr. Løkkeby 5ba, efter BBR opført 1900, kun stuehus tilbage som feriehus.


3. Området Aalholm, nu Falkevej 17,
matr. 7e, ældste bygn, fra 1825. moderniseret og ændret ejendom som feriebolig.  Opført 1825. Hele matriklen udstykket af ejeren til sommerhusgrunde i 1970'erne.

4. Granbanken .  
Matr. 8. Det tidligst udstykkede område.

 


 

 De enkelte matrikler:

1. Matrikel 5a og 5c.
 
5a var en længere, smal matrikel fra NV, med 4 parceler, yderste del mod SØ, blev rettet til 5c , var del af det senere sommehusområde.

5a (5c)

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkebye Bye, , 2, FT-1801, B2397

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Ruben Olsen  

58  

Gift  

huusbonde  

ligeledes [bonde og gaardbeboer]  

  f. 1743

Singer Nielsdatter  

64  

Gift  

hans kone  

  

  -

Jens Rubensen  

31  

Ugift  

deres børn  

  

  

Claus Rubensen  

29  

Ugift  

deres børn  

  

  

Mette Hansdatter  

26  

Ugift  

tjenestepige  

  

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lychebye, 3, 71, FT-1787, B2396

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

 Ruben Olsen 

44  

Gift  

Husbonde  

Bonde og Gaardbeboer  

  f. 1743

Inger Nielsdatter  

48  

Gift  

Madmoder  

  

  

Jens  

17  

Ugift  

Barn  

  

  

Ole  

13  

Ugift  

Barn  

  

  

Claus  

8  

Ugift  

Barn  

  

  

Cathrine Hansdatter  

18  

Ugift  

Tienestepige  

  

  

  

Ruben Olsen  var stamfar til slægterne på matr. 5a og 5c som ses op gennem 1800-tallet.

 

De to sønner Jens og Claus Rubensen  var successivt giff med Johanne Kirstine Hansdatter, der ses som enke ved FT 1834.
Det første  barn med efternavn Clausen/Clausdatter født 1815.
Det sidste barn med efternavn Jensen/Jensdatter født 1811.
Den første ægtemand har formentlig været Jens Rubensen død mellem 1811 og 1815,  hvor broderen Claus Rubensen optræder som barnefar. Dette passer med, at begge navne Jens og Claus optræder  på matr. 5a på  matrikelkort
1811-1857.

 

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby Bye, en Gaard, B-64, FT-1834, A8125    var ser også FT 1840  

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Johanne Kirstine Hansdatter  

55  

Enke  

  

Enke paa Gaarden  

  

Ole Jensen  

28  

Ugift  

  

hendes Barn Johanne Kirstine Hansdatter]  

  

Hans Jensen  

24  

Ugift  

  

hendes Barn Johanne Kirstine Hansdatter]  1810   senere matr. 5c

  

Jens Clausen  

18  

Ugift  

  

hendes Barn Johanne Kirstine Hansdatter]  1816   senere matr. 5af

  

Maren Jensdatter  

26  

Ugift  

  

hendes Barn Johanne Kirstine Hansdatter]  

  

Inger Margrethe Jensdatter  

23  

Ugift  

  

hendes Barn Johanne Kirstine Hansdatter]  1811

  

Gjertrud Clausdatter  

19  

Ugift  

  

hendes Barn Johanne Kirstine Hansdatter]  1815

  

Marthe Clausdatter  

15  

Ugift  

  

hendes Barn Johanne Kirstine Hansdatter]  

  

Laurentine Clausdatter *

12  

Ugift  

  

hendes Barn Johanne Kirstine                    1822*

*Ifølge Kirkebog for Tullebølle (30) Laurentine f. 1822, forældre Gmd. Claus Rubensen og Johanne Kirstine Hansdatter af Lykkeby.

 

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby By, En gaard, 72, FT-1845, B7140

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Johanne Kirstine Hansen  

64  

Enke(mand)  

  

Staaer selv for gaarden  

Longelse sogn  

Jens Clausen  

28  

Ugift  

  

Hendes børn  

Her i sognet [Tullebølle]  f. 1817  fortsatte gården matr, 5a

Anne Clausen  

30  

Ugift  

  

Hendes børn  

do [Tullebølle]  f. 1817

Laurentine Clausen  

22  

Ugift  

  

Hendes børn  

do [Tullebølle]  f. 1823

Marthe Clausen  

25  

Ugift  

  

Hendes børn  

do [Tullebølle]  f. 1820

Rasmus Pedersen  

29  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

Bøstrup sogn  

 

Johanne Hansen, 71, ses der også ved FT 1850, her sammen med børnene Hans Clausen f. 1816, Marthe f. 1819, Laurentine f. 1823, alle Clausen.
 
Mens Johannes søn Hans Jensen f. 1810 fra FT 1845 boede i hus/boelssted/gård i Lykkeby, matr. 5c,

var halvbroderen Jens Clausen f. 1816 fra FT 1860  gaardmand på matr. 5a.

Se mere herunder.

 


 Matr. Løkkeby 5c  Indgik i det senere sommerhusområde.

1972. Søskendeparret Bernhard og Johanne Jensen fortsatte på stedet efter forældrene, og solgte jord til sommerhusudstykninger ca. 1970.  De blev boende  i ejendommen Lavsholm i en årrække. Ifølge gravsted på H døde Bernhaard Jensen i 2000, f. 1913, og Johanne Jensen 2007, f. 1914. De ses på gravsted sammen med forældrene Frits Jensen 1871-1958 og Else Jensen 1877-1962,

FT 1940

131-132 matr. 5g?c, Fritz Theodor Jensen f. 1877 i Tullebølle, Else Laurentine f, 1979 i Simmerbølle, datter Johanne f. 1914 i Tullebølle, barn og husassistent, han gaardejer.

FT 1930 (80) 5c Frits Theodor Jensen f. 1877, Else Jensen f. 1879. Andersine f. 1912. Johanne f. 1914.

FT 1916 Tullebølle, Løkkeby  5c  Ses med børnene Bernhard og Johanne.
 

Der var 3 børn, de to sidste personer var henh. aftægtsmand og tjenestepige.
Peder Hansen Jensen, f. 1833, arbejdsmand, ses FT 1880 Tullebølle i hus i
Skebjerg. med søn Frtis f. 1878. Ses der også i hus FT 1890 med hustru Hanne og søn Frits 12 år.

Realregister. Opslag 182
Matr. 5c  Hartkorn  0.7.1.1½  
1904 skøde fra Grevskab Langeland til Hans Larsen Hansen
1912 skøde fra ham til Frits Theodor Jensen.

Hans Larsen Hansen ses altså på matr. 5c

Hans ses der også ved FT 1901

*Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, 5d,c? 207, FT-1901, D9676

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Larsen Hansen  

18480510  

G  

Husfader  

Landbrug  

Tullebølle Sogn  

Hanne Larsen  

18670310  

G  

Husmoder  

  

Tullebølle Sogn  

Henrik Hansen  

18840325  

U  

Tjenestetyende  

  

Magleby. Svendborg Amt  

Marie Olsen  

18821211  

U  

Tjenestetyende  

  

Simmerbølle Sogn. Svendborg Amt  

Sofie Hansen  

18920525  

U  

Barn  

  

København  

 

FT 1901 Tullebølle
opslag 6,  nr. 17   
5c  gaard grevskabet Langeland  Hans Larsen Hansen

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby By, Tullebølle sogn, hus, 8, FT-1890, B0667

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Larsen Hansen  

41  

Gift  

husfader  

anlægsgartner  

Tullebølle sogn, Svendborg Amt  

Maren Marie Hansen  

26  

Gift  

husmoder  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

Mads Jensen Madsen  

20  

Ugift  

tyende  

  

Tranekjer sogn, Svendborg Amt  

Johanne Marie Pedersen  

72  

Enke(mand)  

aftegtenke  

  

Skrøbelev sogn, Svendborg Amt  

  

................................................

 

Før 1890::

Hans Larsen Hansen ses hos faderen Hans Jensen, der ses FT 1880 og tilbage til FT 1845 som jordbruger, boelsmand, husmand i Lykkeby, FT 1834 ses han som 24-årig, ugift hos moderen, der var enke, på matr. 5a.

Se mere: Hans Jensen FT 1845-FT 1880:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, Tullebølle sogn, et hus, 9, FT-1880, C6592

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Jensen  

69  

Gift  

husfæster, husfader  

  

Tullebølle  

Johanne Marie Hansen  

62  

Gift  

husmoder  

  

Rudkjøbing  

Hans Larsen Hansen  

31  

Ugift  

deres børn og medhjælpere  

  

Tullebølle  

Marthe Hansen  

20  

Ugift  

deres børn og medhjælpere  

  

Tullebølle  

Kirstine Anine Hansen  

6  

Ugift  

plejebarn  

  

Magleby sogn, Svendborg Amt  

  

Svendborg,Langelands Nørre, Tullebølle, Tullebølle, Fattighuset F2, 256, FT-1870, E0991

Hans Larsen Hansen  

38  

U  

-  

Forsørges af Fattigvæsenet  

Tullebølle Sogn        

 

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Løkkeby, Gaard, 121, FT-1870, E0991

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Jensen  

59  

G  

Huusfader  

Jorbruger  

Tullebølle Sogn  

Johanne Marie Hansen  

52  

G  

Huusmoder  

-  

Rutkjøbing  

Augusta Matilde Hansen  

17  

U  

Datter  

-  

Tullebølle Sogn  

Fredrik Hansen  

14  

U  

Søn  

-  

Tullebølle Sogn  

Hannesine Marie Hansen  

11  

U  

Datter  

-  

Tullebølle Sogn  

Marte Jensen  

10  

U  

Datter  

-  

Tullebølle Sogn  

Hans Jensen Hansen  

5  

U  

Søn  

-  

Tullebølle Sogn  z

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, et boelssted, 42, FT-1860, B0496

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Jensen  

50  

Gift  

boelsmand  

  

her i sognet [Tullebølle]  

Johanne Marie Hansen  

43  

Gift  

hans kone  

  

Skrøbeløv sogn, Svendborg Amt  

Jens Hansen  

17  

Ugift  

deres børn  

  

her i sognet [Tullebølle]  

Claus Hansen  

15  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  

Hans Hansen  

12  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  

Johanne Hansen  

10  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  

Augusta Hansen  

7  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  

Frederik Hansen  

5  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  

Hansine Jensen  

3  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  

Marthe Jensen  

1  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, et boelsted, 165, FT-1850, C2548

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Jensen  

40  

Gift  

  

boelsmand  

do [Tullebølle]  

Johanne Hansen  

33  

Gift  

  

hans kone  

Rudkjøbing  

Hansine Christensen  

11  

Ugift  

  

deres børn  

Skovbek  

Jens Hansen  

7  

Ugift  

  

deres børn  

her i sognet [Tullebølle]  

Klaus Hansen  

5  

Ugift  

  

deres børn  

do [Tullebølle]  

Hans Hansen  

2  

Ugift  

  

deres børn  

do [Tullebølle]  

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby By, Et  huus, 66, FT-1845, B7140

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Jensen  

35  

Gift  

  

Huusmand  

do [Tullebølle]  f. 1810

Hanne Hansen  

28  

Gift  

  

Hans kone  

Skrøbeløv sogn  

Christen Hansen  

6  

Ugift  

  

Deres børn  

Her i sognet [Tullebølle]  f. 1839  Ses FT 1860 som  tjenestekarl i Clausebølle, 21 år.

Jens Hansen  

2  

Ugift  

  

Deres børn  

do [Tullebølle]  

Hanne Hansen  

24  

Ugift  

  

Tjenestepige  

Humble sogn  

 

Hans Jensen voksede op på matrikel 5a, og overtog nok ca. 1845 den frastykkede, mindre parcel 5c. Se linket.

 

Ruben Olsen f. ca. 1743 var stamfar til slægterne på matr. 5a og 5c som ses op gennem 1800-tallet.

 

 


 

 

Matrikel 5a.

Matr. 5a, Lykkeby FT 1880 til FT 1940.        Hartkorn  5a oprindelig 3.7.3.2½   dvs. meget større end 5c  med Hartkorn  0.7.1.1½  

 

Matrikelkort 1811-1857 ses på matr. 5a på 3 parceller nannene Jens og Claus Rubensen påført


På matrkikelkortet 1891-1982 ses 5a også på 3 lokaliteter .

 

Gården 5a har nok oprindeligt ligget i Løkkeby By, men er nok senere udflytter til parcel mod nord, denne 5a var nok nuværende Rudbækgaard. Rudbækgaard er nu Nordre Løkkebyveej nr. 7, nu matr. 5bp, nu kun 0,3 ha, tidligere 5a meget større, ældste bygning opført 1800. hvilket kan passe med udflytningstidpunktet.
 Matrikelnummeret 5a findes ikke mere.  
 

SØ del af matr. 5a blev indlemmet i matr. 4d (4a).

 

 

FT 1940 Tullebølle  Løkkeby 5a  2 (113-114) Carl Gerhard Andersen f. 1890 Gaardejer med hustru og 2 børn som  tyender:
Han ses ikke død inden 1960. Ses heller ikke på Gravsten.dk

'

Terman Anersen født 1925 (24) i Løkkeby. Konfirmeret 1939 (100) i Løkkeby.

 

(FT 1940 5e (63, 64) Rikard Larsen f. 1892 Bødker med kone og barn).

 

FT Tullebølle/Løkkeby 1930 ses på matr. 5a (78) Karl Gerhard Amdersen f. 1890 med hustru, 2 børn og 2 tyender.

 

1932 arvedlægsskøde Hans Jørgen Andersen til søn Carl Gerhard Andersen.

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, 5a, 198, FT-1901, D9676

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Jørgen Andersen  

18520106  

G  

Husfader  

Landbrug  

Snøde Sogn. Svendborg Amt  1852

Sophie Andersen  

18520322  

G  

Husmoder  

  

Bøstrup Sogn. Svendborg Amt  1852

Anna Andersen  

18870320  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  

Karl Andersen  

18900428  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  skøde 1932

Kristian Jørgensen  

18821113  

U  

Tjenestetyende  

  

Tullebølle Sogn  

Jensine Jørgensen  

18780310  

U  

Tjenestetyende  

  

Fuglsbølle Sogn. Svendborg Amt  

 


Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, gaard, 1, FT-1890, B0667

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Jørgen Andersen  

38  

Gift  

husfader  

gaardeier  

Snøde, Svendborg Amt  1852

Anne Sofie Andersen  

31  

Gift  

husmoder  

  

Bødstrup, Svendborg Amt  f. 1859,

Jens Nielsen Rudbak  

7  

Ugift  

barn  

  

Tullebølle, Svendborg Amt  

Anne Klaudine Andersen  

2  

Ugift  

" [barn]  

  

" [Tullebølle, Svendborg Amt]  

Karoline Martine Hansen  

20  

Ugift  

tjenestetyende  

  

Longelse, Svendborg Amt  

Karl Anton Jørgensen  

18  

Ugift  

" [tjenestetyende]  

  

Tullebølle, Svendborg Amt  

Oluf Jensen  

16  

Ugift  

" [tjenestetyende]  

  

" [Tullebølle, Svendborg Amt]  

1885 adkomst for Hans Jørgen Andersen    Se realregister herunder.
 

1881 skøde til Claus Hanen Jensen, gift 5.2.1881 i Bødstrup med Ane Sophie Andersen, Claus død 1882, derpå bevilling til at  sidde i uskiftet bo og adkonst for enken Ane Sophie Jensen.
1885 (333), 31, enke Ane Sofie Jensen af Løkkeby, 31, gift med Hans Jørgen Andersen af Snøde, 31 år.
H
ans Jørgen Andersen giftede sig altså 1885 til Claus Hansen Jensens gaard.

 

Claus Hansen Jensen ses FT1880 som bestyrer hos moderen, der står som  gaardfæsterske:

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, Tullebølle sogn, en gaard, 13, FT-1880, C6592

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Dorthe Hansen  

61  

Enke(mand)  

gaardfæsterske  

  

Tullebølle  f. 1819,  død 1884, 66 år, som gmd. Jens Clausens enke (406)

Claus Hansen Jensen  

23  

Ugift  

søn og bestyrer  

  

Tullebølle  f. 1863, død  8.1.1882 (363) gardleier, gift

Erik Henriksen  

25  

Ugift  

tjenestekarl  

  

Kirkeby sogn, Svendborg Amt  

Hans Jensen Hansen  

15  

Ugift  

tjenestedreng  

  

Tullebølle  

Hansine Karovline Petersen  

27  

Ugift  

tjenestepige  

  

Skrøbelev sogn, Svendborg Amt  z

  

......................

 

Før 1880

 

Claus Hansen Jensen ses sammen med moderen, længere tilbage sammen med faderen Jens Clausen, der ses på gården længere tilbage:

 

  Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Løkkeby, Gaard, 129, FT-1870, E0991

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Dorthea Hansen  

51  

E  

Huusmoder  

Jorbruger  

Tullebølle Sogn  f. 1809

Johane Kirstine Jensen  

15  

U  

Datter  

-  

Tullebølle Sogn  

Chlaus Hansen Jensen  

13  

U  

Søn  

-  

Tullebølle Sogn  f, 1857

Gotfred Pedersen  

32  

U  

Gaardsbestyrer  

-  

Tullebølle Sogn  

Christen Olsen  

22  

U  

Tjenestekarl  

-  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  

Martine Hansen  

15  

U  

Tjenestepige  

-  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  


 Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, en gaard, 36, FT-1860, B0496

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Clausen  

44  

Gift  

gaardmand  

  

her i sognet [Tullebølle]  1816

Dorthea Hansen  

42  

Gift  

hans kone  

  

do [Tullebølle]  f, 1818

Johanne Jensen  

6  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  

Claus Jensen  

4  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  1856

Christine Christiansen  

19  

Ugift  

tjenestefolk  

  

do [Tullebølle]  

Jørgen Nielsen  

27  

Ugift  

tjenestefolk  

  

do [Tullebølle]  

Jens Rasmussen  

17  

Ugift  

tjenestefolk  

  

do [Tullebølle]  


Jens Clausen var på den større gård matr. 5a, først sammen med moderen, fra FT 1960 ses han som gaardmand.
 
Hans halvbror Hans Jensen var fra FT1845 på den mindre matr. 5c.
Gårdene blev nok delt omkring dette tidspunkt.
Deres mor
Johanne Kirstine Hansen var på gården FT 1834-1850. Slægterne op gemmem 1800- tallet på dr to gårde kan ses på matr. 5a (5c) tilbage til Rubech Olsen  FT 1787, se ovenfor.

 

Realregister til skøde- og panteprotokol - Langeland hrd.  1861- 1922 Tullebølle, 149:  5a Hartkorn 3.7.3.2½, stor matrikel.   6c  HK 0.3.3.2 1/4.


Skøde 1881 fra Grevskab Langeland til Claus Hansen Jensen
Do 1885 til Hans Jørgen Andersen.
1932 arvedlægsskøde til søn Carl Gerhard Andersen. Passer med FT ovenfor.

 

  2.  Matrikel Løkkeby 6

 

 Matr. 6 var også en lang, smal matrikel, nanvnet Jens Jensen var påført 3 parceller, 1. i Løkkeby By med den oprindelige gård, 2. NV i ejerlavet og endelig 3. mod SØ denne del senere ænddret til 6b og udstykket til sommerhuse

Jens Olsen med søn JensJensen ses FT 1801:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkebye Bye, , 3, FT-1801, B239

 

Navn

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Olsen  

52  

Gift  

huusbonde  

ligeledes [bonde og gaardbeboer]  

  

Bodil Jensdatter  

50  

Gift  

hans kone  

  

  

Jens Jensen  

20  

Ugift  

deres søn  f. 1781

  

  

Anne Thomasdatter  

21  

Ugift  

tjenestefolk  

  

  

Maren Pedersdatter  

15  

Ugift  

tjenestefolk  

  


Ses også FT 1787:
Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lychebye, 7, 75, FT-1787, B2396

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Olsen  

38  

Gift  

Husbonde  

Bonde og Gaardbeboer  

  

Bodil Jensdatter  

36  

Gift  

Madmoder  

  

  

Jens  

6  

Ugift  

Barn  f. 1781

  

  

Ole  

1  

Ugift  

Barn  

  

  

Jens Hansen  

19  

Ugift  

Tienestefolk  

  

  

Peder Christensen  

44  

Ugift  

Tienestefolk  

  

  

Hans Hansen  

14  

Ugift  

Tienestefolk  

  

  

Johanne Kirstine Christensdatter  

21  

Ugift  

Tienestefol

 

 

Jens Jensen FT 1834:

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby Bye, en Gaard, B-84, FT-1834, A8125

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Jensen  

53  

Gift  

  

Gaardmand  f. 1781

  

Anne Hansdatter  

51  

Gift  

  

hans Kone [Jens Jensen]  

  

Hans Jensen  

24  

Ugift  

  

deres Barn [Jens Jensen og Anne Hansdatter]  

  

Peder Jensen  

14  

Ugift  

  

deres Barn [Jens Jensen og Anne Hansdatter]  

  

Anne Jensdatter*

11  

Ugift  

  

deres Barn [Jens Jensen og Anne Hansdatter]  

  

Marie Kirstine Nielsdatter  

19  

Ugift  

  

Tjenestepige  

*konfirmeret 1838 (33) forældre Jens Jensen og Anne Hansdatter.


De ses ikke ved FT 1840 Tullebølle.

Hans Christiansens søn Christen Hansen fik skøde til matr. 6a 1875

Hans Christiansen 

32 

Gift

 

gaardmand  ses ved FT 1840,  har formentlig som 32-årig overtager den større matrikel 6a

 Han kom fra Clausebølle:    

FT 1834 Hans Christiansen  

26  

Ugift  

  

deres Barn [Christian Hansen og Cathrine Rasmusen] f.  i Clausebølle. Hans senere hustru kom fra Stengade.

Se mere om 6a

Måske er matr. 6b blevet udstykket  samtidigt og overtaget af Morten Christian Jacobsen.

Hans søn Rasmus Mortensen ses på 6b fra FT 1890, og  faderen Morten Christian Jacobsen ses i hus/boelssted/gård i  Løkkeby tilbage til FT 1845,her 35 år, se mere.

 


 

Matrikel Løkkeby 6b.   6b  Hartkorn .0.1.2 1/4.  Indgik i udstykning af sommerhuse, grundejerforeningen Løkkeby.

Ejendommen er nuværende Træløbervej 12, nn matr. Løkkeby 5ba   
før Løkkeby 6b  Efter BBR opført 1900, kun stuehus tilbage som feriehus
Et areal matr, 5bo vest for somerhusområdet hører med til ejendommen.

Matr. Løkkeby 6. Matr. 6 var en lang smal matrikel, NV del 6a og  SØ del 6a. begge påført navnet Jens Jensen på matrikelkort 1811, se linket.  senere rettet til 6b.

Løkkeby 6b er, som nævnt,  nu Træløbervej 12, nn matr. 5ba, indgik i sommerhusudstykningen

Som vist ovenfor var Jens Olsen og senere søn Jens Jensen på matr. 6 indtil FT 1834, så blev 6b nok frastykket og overtaget af
Morten Christian Jacobsen, senere hans søn Rasmus Mortensen:

Realregister, 148 6b  Hartkorn 1.0.1.2 1/4.
1880 skøde fra Grevskabet Langeland til Rasmus Mortensen.
1918 skøde til hans børn Kirstine Karentine og Peder Jensen Mortensen..  Se FT:

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby By, Tullebølle sogn, gaard, 1, FT-1890, B0667

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Mortensen  

38  

Gift  

husfader  

gaardejer  

Tullebølle sogn, Svendborg Amt  

??nne Kirstine Petersen  

40  

Gift  

husmoder  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

Krestine Karentine Mortensen  

5  

Ugift  

barn  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

Peter Jensen Mortensen  

1  

Ugift  

barn  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

 FT 1880 ses faderen som gaardfæster, smlg. realregister 6b ige ovenfor.

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, 6b, 205, FT-1901, D9676

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Mortensen  

18511031  

G  

Husfader  

Landbrug  

Tullebølle Sogn  

Anna Kirstine Pedersen  

18490604  

G  

Husmoder  

  

Tullebølle Sogn  

Peder Jensen Mortensen  

18880323  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  

Kirstine Karentine Mortensen  

18850129  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  

 

1918 skøde til søskendeparret Kirstine Karentine og Peder Jensen Mortensen.

FT 1921 Tullebølle/Løkkeby (53) Landmand Peter Jensen Mortensen f. 1888 med søster og plejedatter.
 


De to søskende ses  på ejendommen FT 1930:
FT 1930 (80) 6b. Peder Jensen Mortensen, f. 1888, død ?, gaardejer. Søster Kirstine Karentine f. 1885. 2 tyender.

 


 
FT 1940 2, 133-134, 6b
gaadejerske Kirstine Karentine Mortensen  f. 1885  med bestyrer og karl.
Ugift gaadejerske Kirstine Karentine Mortensen  f. 1885 døde 1944 i Løkkeby (Kirkebog Tullebølle 232), 59 år gl..

Det vides ikke hvem der boede på ejendommen indtil udstykningen i 1972, hvor den var ubeboet.

.........................................

Matrikel 6b længere tid tilbage:

Som vist ovenfor fik Rasmus Mortensen skøde på matr. 6b i 1880.

Hans far Morten Chrisrian Jacobsen ses i hus/boelssted/gård i Løkkeby FT 1880 og tilbage til FT 1845

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby By, Et huus, 65, FT-1845, B7140

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Morten Christian Jespersen  

35  

Gift  

  

Huusmand  

Her i sognet [Tullebølle]  

Kirsten Rasmusen  

39  

Gift  

  

Hans kone  

do [Tullebølle]  

Grethe Hansen  

6  

Ugift  

  

Deres børn  

do [Tullebølle]  

Christen Mortensen  

3  

Ugift  

  

Deres børn  

do [Tullebølle]  

 

Ses også ved følgende FT:

Morten Christian Jespersen ses før 1845 på andre positioner.
Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle,
Bammesskov, huus, 41, FT-1840, C8829

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Maren Christiansen  

64  

Enke  

  

huusmandsenke, lever af af sit huussted  

  

Morten Christian Jespersen  

29  

Ugift  

  

hendes børn  

  

Karen Jespersen  

23  

Ugift  

  

do  

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Steengade Bye, et Huus, B-48, FT-1834, A8125

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Marie Kirstine Christensdatter  

59  

Enke  

  

Enke af Huuset  

  

Morten Christian Jespersen  

24  

Ugift  

  

hendes Barn [Marie Kirstine Christensdatter]  

  

Karen Jespersdatter  

18  

Ugift  

  

hendes Barn [Marie Kirstine Christensdatter]  

 Så det kan passe med, Morten Christian Jespersen har overtaget matr. 6b efter at Jens Jensen havde forladt matr. 6.

 

Morten Christian Jespersen ses også ved de følgense FT;

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, et huus, 159, FT-1850, C2548

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Morten Jørgensen  

40  

Gift  

  

huusmand  

do [Tullebølle]  f. 1810

Kirsten Rasmussen  

45  

Gift  

  

hans kone  

do [Tullebølle]  

Christen Mortensen  

7  

Ugift  

  

deres søn  

do [Tullebølle] 

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, et boelssted, 44, FT-1860, B0496

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Morten Jespersen  

50  

Gift  

boelsmand  

  

her i sognet [Tullebølle]  f. 1810

Kirsten Rasmussen  

55  

Gift  

hans kone  

  

do [Tullebølle]  

Rasmus Mortensen  

9  

Ugift  

deres barn  

  

do [Tullebølle]  

 

Stengade FT 1870

Rasmus Mortensen  

18  

U  

Tjenestekarl  

-  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt 

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, Tullebølle sogn, en gaard, 10, FT-1880, C6592

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Morten Christian Jespersen  

69  

Gift  

gaardfæster, husfader  

  

Tullebølle  f. 1811

Kirsten Rasmussen  

74  

Gift  

husmoder  

  

Tullebølle  

Rasmus Mortensen  

28  

Ugift  

deres søn og medhjælper  

  

Tulleb

 

 se videre

 


 

Matr. 6a  Matr. 6 var som nævnt også en lang, smal matrikel, nanvnet Jens Jensen var påført 3 parceller, 1. i Løkkeby By med den oprindelige gård, 2. NV i ejerlavet og endelig 3. mod SØ denne del senere ænddret til 6b og udstykket til sommerhuse.
Den oprindelige gård 6 har nok liigget i
Løkkeby By og er senere udflyttet, måske til NV parcel, nabo til parcel 5a. Det kunne være senere Nordre Løkkebyvej 5, nu matrikler 11i og 31a, som de overstregede parceller 6a grænsede op til og måske blev lagt inde under.

 6a, dele heraf, senere ændret til matr. 6e

Matr. 6a findes ikke nu 

Hans Christiansens overtog 6a ca. 1840, hanns søn Christem fik skøde til matr. 6a 1875.

 Hans Christiansen ses tilbage fra FT 1840:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkebye bye, gaard, 78, FT-1840, C8829

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Christiansen*  

32  

Gift  

  

gaardmand  

  

Margrethe Cathrine Gregersen  

32  

Gift  

  

hans kone  

  

Regine Hansen  

1  

Ugift  

  

deres datter  

  

Johan Jukom Clausen  

22  

Ugift  

  

tjenestefolk  

  

Cathrine Clausen  

22  

Ugift  

  

do  

  

Hans Christian Clausen  

17  

Ugift  

  

do 

* FT 1834 Hans Christiansen  

26  

Ugift  

  

deres Barn [Christian Hansen og Cathrine Rasmusen]  i Clausebølle. Hans senere hustru kom fra Stengade.

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, en gaard, 161, FT-1850, C2548

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Christiansen  

42  

Gift  

  

gaardmand  

do [Tullebølle]  

Margrethe Gregersen  

42  

Gift  

  

hans kone  

do [Tullebølle]  

Regine Hansen  

12  

Ugift  

  

deres børn  

do [Tullebølle]  

Ane Hansen  

8  

Ugift  

  

deres børn  

do [Tullebølle]  

Sine Hansen  

6  

Ugift  

  

deres børn  

do [Tullebølle]  

Christian Hansen  

3  

Ugift  

  

deres børn  

do [Tullebølle]  f. 1847

Jens Mogensen  

40  

Ugift  

  

tjenestefolk  

do [Tullebølle]  

Oline Gotfredsen  

17  

Ugift  

  

tjenestefolk  

do [Tullebølle]  

Inger Madsen  

17  

Ugift  

  

tjenestefolk  

do [Tullebølle]  

Rasmus Petersen  

15  

Ugift  

  

tjenestefolk  

do [Tullebølle]  

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, en gaard, 22, FT-1860, B0496

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Christiansen  

52  

Gift  

gaardmand  

  

her i sognet [Tullebølle]  

Ane Gregersen  

52  

Gift  

hans kone  

  

do [Tullebølle]  

Ane Hansen  

18  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  

Gregersine Hansen  

15  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  

Christian Hansen  

13  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  f, 1847

Johanne Pedersen  

75  

Enke(mand)  

konens moder, som her forsørges  

  

do [Tullebølle]  

Hans Hansen  

22  

Ugift  

tjenestekarl  

  

do [Tullebølle

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkebye, En Gaard, 165, FT-1870, E0991

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Christiansen  

61  

G  

Huusfader  

Jordbruger  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  

Magrethe Katrine Gregersdatter  

61  

G  

Huusmoder  

-  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  

Gregerssine Christine Hansen  

24  

U  

Barn  

-  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  

Johanne Maria Hansen  

4  

U  

Barn  

-  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  

Christian Hansen  

22  

U  

Barn  

-  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  f. 1848

Rasmus Gotfredsen  

18  

U  

Tjenestetyende  

-  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  

 

Christen Møller Hansen f. ca. 1845 ses stadig som husfæster ved FT 1880, skøde 1875, se realregister herunder:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, Tullebølle sogn, et hus, 1, FT-1880, C6592

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Møller Hansen  

35  

Gift  

husfader, husfæster  

  

Tryggelev sogn, Svendborg Amt  f. 1845

Ane Kathrine Hansen  

37  

Gift  

husmoder  

  

her i sognet [Tullebølle]  

Hans Christian Hansen  

10  

Ugift  

deres børn  

  

dito [Tullebølle]  

Annine Hansen  

8  

Ugift  

deres børn  

  

dito [Tullebølle]  

Christine Margrethe Hansen  

6  

Ugift  

deres børn  

  

dito [Tullebølle]  

Karovline Hansen  

5  

Ugift  

deres børn  

  

dito [Tullebølle]  

Karl Hansen  

3  

Ugift  

deres børn  

  

dito [Tullebølle]  

Peter Hansen  

2  

Ugift  

deres børn  

  

dito [Tullebølle]  


Han ses om gårdmand i Løkkeby ved FT 1890, f. 1845, måske på matr. 6c:
 
Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, gaard, 3, FT-1890, B0667

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Møller Hansen  

45  

Gift  

husfader  

gaardmand  

Tryggeløv, Svendborg Amt  f. 1845

Anne Katrine Hansen  

47  

Gift  

husmoder  

  

Lyggeby, Svendborg Amt  

Peder Hansen  

11  

Ugift  

barn  

  

dito [Lyggeby, Svendborg Amt]  

Julie Karentine Hansen  

7  

Ugift  

barn  

  

dito [Lyggeby, Svendborg Amt]  

Trine Hansine Hansen  

5  

Ugift  

barn  

  

dito [Lyggeby, Svendborg Amt]  

 

 

Realregister, Løkkeby  146. folio 142, 6a, 7b m. fl.   6a  Hartkorn 2.5.1.½     
1875 skøde fra Grevskabet Langeland til Christian Hansen, f. 1848
1877 skøde fra Christian Hansen til Hans Jacob Larsen  
1889 skøde fra Hans Jacob Larsen til
Christian Hansen Sørensen.  f. ca. 1854, på 6a, 5b, 7b, 34f. Han, f. ca. 1853, var søn af gaardmand Søren Christensen i Stengade - Ses også opslag 162, folio 154, 189, overført fra folio 142, 1889 skøde fra J. Larsen til Christian Hansen Sørensen. på 6a. 5b. 7b. Hartkorn 6a 2.4.0.2 1/4, ret stor,  5b 0.3.1.1 3/4,   7b 0.1.3.1½, meget lille. .
 
1918 skøde til Christian Hansen Sørensen.s søn Johannses Sørensen

 

FT 1890  var ejendommen som vist overtaget af den 36 årige Christian Hansen Sørensen:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, gaard, 14, FT-1890, B0667

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christian Hansen Sørensen  

36  

Gift  

husfader  

gaardbruger  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  f. 1854

Martine Hansine Christiansen  

28  

Gift  

husmoder  

  

Simmerbølle sogn, Svendborg Amt  

Johannes Sørensen  

1  

Ugift  

barn  

  

do [Simmerbølle sogn, Svendborg Amt]  

Mette Katrine Jensdatter  

95  

Enke(mand)  

bedstemoder  

aftægt  

Skrøbeløv sogn, Svendborg Amt  f. 1795

Anine Christine Hansen  

16  

Ugift  

tjenestetyende  

tjenestepige  

Magleby sogn, Svendborg Amt  

Hans Peter Pedersen  

21  

Ugift  

do [tjenestetyende]  

tj

 

Ses også FT 1901:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, 6a, 191, FT-1901, D9676

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Kristian Sørensen  

18531201  

E  

Husfader  

Landbrug  

Tullebølle Sogn  1853

Johannes Sørensen  

18880828  

U  

Barn  

  

Simmerbølle Sogn. Svendborg Amt  f. 1888.

Rikard Volter  

18821226  

U  

Tjenestetyende  

  

Magleby. Svendborg Amt  

Marta Hansen  

18480510  

U  

Tjenestetyende  

  

Humble. Svendborg Amt  s

Laura Kristensen  

18770613  

U  

Tjenestetyende  

  

Skrøbelev Sogn. Svendborg Amt  

  

Lykkeby 1930 (64) Søn Johannes Sørensen f. 1888, hustru Christisne Sophie f. 1892, bøtn Inge Matilte f. 1922, Søren Carl f. 1924.

Lykkeby 1940, 2: 19. 20.    6a m.fl.(ikke nævnt) Gaardejer Johannes Sørensen, nu 62 år, Hustru , og de to børn som tyender,  nu 10g 16 år, + en tyende mere. (Børnene fik næppe  børn i Tullebølle 1950ff).

 

Ifølge gravsten på Tullebølle Kirkegaard døde Johannes Sørensen 1975, f. 1888, dvs. 87 år gl..   Hustru Sofie Sørensen 1892-1950.

Den oprindelige gård 6 har nok ligget mod vest i Løkkeby By og er senere udflyttet, måske til NV parcel, nabo til parcel 5a. Det kunne være senere Nordre Løkkebyvej 5, nu matrikel 11i og 31a, som de overstregede parceller 6a grænsede op til, og som de måske er blevet lagt ind under.

Matr. 6a findes ikke nu 


 

6c  HK  0.3.3.2 1/4., dvs. meget lille, ses sammen med 5a , som den var nabo til, se hele kortet.

Matr. 6e  Realregister, Tullebølle/Løkkeby 169, 6e    Hartkorn 1.0.1. 1/4.  
 
6e  nu Nordre Løkkebyvej 12   opført 1877 ifølge BBR.  

1899 skøde fra Besidderen af Grevskabet Langeland til Christen Møller Hansen. der også havde været på 6a.. Han ses som gårdmand i Løkkeby FT 1890. Han ses ikke FT 1901.
1900 skøde fra ham til Hans August Jensen, ses ikke FT 1901, men der ses Hans Jensen på 6f.
1905 skøde fra ham til
Jens Christensen
1915 skøde fra enke til
Rasmus Navne
1918 skøde fra ham ti
l Laurits Christian Olsen
FT 1930 (104) Christian Laurits Olsen f. 1887, Grd med kone og barn.
FT 1940, 2, 103. 104
6e  Christian Laurits Olsen, f. 1887, Gdr., med hustru  f. 1884, og ?.   Ses ikke på Gravsten.dk

(8b skøde til de samme personer
1913 8b skøde fra Carl Otto Jørgensen, ses ovenfor på matr. 8 ved FT 1901, til Jens Christensens
1914 adkomst til hans enke og derpå skøde tll
Rasmus Navne,
1918 denne skøde til
Laurits Christian Olesen.
(8b ses ikke ved FT 1940).
Nu 8b sammen med matr. 6e, se  
link herunder)

Nu  matr. 6e sammen med 7f og 8b som sammenhængende matrikler på Nordre Løkkebyvej 12, 6e, stuehus opført 1877.
Nordre Løkkebyvej 12

 

160 6f  ½ album skøder fra 1893, 1897 til Herman Clausen,  FT 1901 6f Hans Jensen f. 1871  FT 1901 6g Herman Clasusen smed.
163
6g  2 album
      

 
  

3. Løkkeby matr. 7.

Ålholm. nu Falkevej 17, matr. 7e, ældste bygn, fra 1825. moderniseret og ændret ejendom som feriebolig.  Opført 1825.

Matriklen udstykket af ejeren til sommerhusgrunde i 1970'erne.
7a   er nu ved Slagterstræde


Matr. 7 var som andre matrikler en lang, smal matrikel,  i det SØ ejetlav ses 7a med navnet  Jørgen Rasmussen påført. 7a er også påført parceller i den NV del:

Jørgen Rasmussen ses ved FT 1801:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkebye Bye, , 6, FT-1801, B2397

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jørgen Rasmussen  

33  

Gift  

huusbonde  

ligeledes [bonde og gaardbeboer]  

  f. 1768

Ellen Godfredsdatter  

29  

Gift  

hans kone  

  

  f. 1772

Giertrud Jørgensdatter  

6  

Ugift  

deres børn  

  

  

Fredrike Jørgensdatter  

4  

Ugift  

deres børn  

  

  

Peder Hansen  

24  

Ugift  

tjenestekarl  

national soldat  

  

Fredrike Mikkelsdatter  

77  

Enke(mand)  

huusbondens moder  

  

  

 

FT 1834 ses hans enke med sønnen Godfred:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby Bye, en Gaard, B-62, FT-1834, A8125

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Ellen Godfredsdatter  

64  

Enke  

  

Enke paa Gaarden  

  f. 1770

Godfred Jørgensen  

33  

Ugift  

  

hendes Barn [Ellen Godfredsdatter]  

  f. 1801

Anne Jørgensdatter  

26  

Ugift  

  

hendes Barn [Ellen Godfredsdatter]  

  

Jørgen Pedersen  

15  

Ugift  

  

Pleiebarn  

  

Maren Cathrine Sakariasdatter  

13  

Ugift  

  

Pleiebarn  

  

Hans Madsen Hansen  

25  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

 

Godfred ses ved de følgende FT:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby By, En gaard, 74, FT-1845, B7140

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Godfred Jørgensen  

44  

Gift  

  

Gaardmand  

Her i sognet [Tullebølle]  f. 1801

Karen Gregersen  

34  

Gift  

  

Hans kone  

do [Tullebølle]  

Jørgen Rasmussen Godfredsen  

6  

Ugift  

  

Deres børn  

do [Tullebølle]  

Gregers Jørgensen Godfredsen  

2  

Ugift  

  

Deres børn  

do [Tullebølle]  

Christian Godfredsen  

1  

Ugift  

  

Deres børn  

do [Tullebølle]  

Godfred Pedersen Rasmusen  

19  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

do [Tullebølle]  

Caroline Hansen  

19  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

do [Tullebølle]  

Anne Christensen  

19  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

do [Tullebøl

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, en gaard, 171, FT-1850, C2548

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Gotfred Jørgensen  

49  

Gift  

  

gaardmand  

do [Tullebølle]  f. 1801

Karen Gregersen  

39  

Gift  

  

hans kone  

do [Tullebølle]  

Jørgen Gotfredsen  

11  

Ugift  

  

deres børn  

do [Tullebølle]  

Gregers Jørgensen  

7  

Ugift  

  

deres børn  

do [Tullebølle]  f, 1843

Kirstine Gotfredsen  

2  

Ugift  

  

deres børn  

do [Tullebølle]  f. 1848

Ellen Gotfredsen  

1  

Ugift  

  

deres børn  

do [Tullebølle]  

Claus Madsen  

17  

Ugift  

  

tjenestefolk  

do [Tullebølle]  

Marthe Christensen  

19  

Ugift  

  

tjenestefolk  

do [Tullebølle]  

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, en gaard, 47, FT-1860, B0496

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Gotfred Jørgensen  

59  

Gift  

gaardmand  

  

her i sognet [Tullebølle]  f. 1801

Karen Gregersen  

49  

Gift  

hans kone  

  

do [Tullebølle]  f. 1815

Gregers Gotfredsen  

17  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  

Christian Gotfredsen  

16  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  f, 1844

Ellen Gotfredsen  

12  

Ugift  

deres børn  

  

do [Tullebølle]  f. 1848

Ane Hansen  

17  

Ugift  

tjenestepige  

  

Simmerbølle sogn, Svendborg Amt

 

Fra  FT 1870  var familien på to ejendomme,  Godfred Jørgensen døde 1860 (342), gmd. Løkkeby, 59 år (f. 1801):

Søn: Matr. 7e

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Løkkeby, Gaard, 123, FT-1870, E0991

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christian Gotfredsen  

25  

G  

Huusfader  

Jorbruger  

Tullebølle Sogn  f. 1845

Hannesine Larsen  

21  

G  

Huusmoder  

-  

Tullebølle Sogn  

 

7e. Johanne Christensen drev gården 7e some enke fra1967 og blev boede der også efter udstykningen. Ifølge gravsted på Tullebølle Kirkegård døde Johanne Christensen, Ålholm, 1989, f. 1907. ses på gravstenen sammen med sin mand Chr. Christensen 1898-1967.  Sønnen Knud Erik Christensen 1937-2002 overtog en af sommerhusgrundene (Falkevej 16,  brugt yil  udlejning) og han boede på Nordre Løkkebyvej. En overgang  dyrkede han og solgte jordbær fra ubebyggede sommerhusgrunde. Han døde 2002,
Falkevej 17 er nu en modernuseret og udvidet feriebolig, der også bruges af fastboende.

7e: Se mere herunder:  

 

Datter: Matr. 7a.

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Løkkeby, Gaard, 130, FT-1870, E0991

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen Gregersen  

31  

G  

Huusfader  

Jorbruger  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  

Stine Gotfredsen  

21  

G  

Huusmoder  

-  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  f. 1849

Alfred Godthard Gregersen  

1  

U  

Søn  

-  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  

Charen Gregersen  

58  

E  

Aftægtskone  

-  

Tullebølle Sogn. Svendborg Amt  

 se videre herunder

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, Tullebølle sogn, en gaard, 12, FT-1880, C6592

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christian Godtfredsen  

35  

Gift  

gaardfæster  

  

Tullebølle  f. 1845

Hansine Larsen  

31  

Gift  

husmoder  

  

Tullebølle  

Godtfred Jørgensen Godtfredsen  

9  

Ugift  

deres børn  

  

Tullebølle  

Lars Larsen Godtfredsen  

7  

Ugift  

deres børn  

  

Tullebølle  

Ane Margrethe Godtfredsen  

6  

Ugift  

deres børn  

  

Tullebølle  

Karen Marie Godtfredsen  

4  

Ugift  

deres børn  

  

Tullebølle  

Christine Boeline Godtfredsen  

2  

Ugift  

deres børn  

  

Tullebølle  

Gerthru Frederikke Madsen  

14  

Ugift  

tjenestepige  

  

Tranekjær, Svendborg Amt

 

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby By, Tullebølle sogn, gaard, 2, FT-1890, B0667

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Kristian Gotfredsen  

45  

Gift  

husfader  

gaardfæster  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  f. 1845

Hansine Larsen  

41  

Gift  

husmoder  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

Lars Larsen Gotfredsen  

17  

Ugift  

barn  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

Anne Margrethe Gotfredsen  

16  

Ugift  

barn  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

Karen Marie Gotfredsen  

14  

Ugift  

barn  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

Kristine Boeline Gotfredsen  

12  

Ugift  

barn  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

Methea Theorora Gotfredsen  

8  

Ugift  

barn  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, 7e, 201, FT-1901, D9676

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Kristian Godtfredsen  

18441019  

G  

Husfader  

Gaardejer  

Tullebølle Sogn  

Hansine Larsen  

18481031  

G  

Husmoder  

  

Tullebølle Sogn  

Godtfred Godtfredsen  

18701230  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  f. 1870

Kristine Godtfredsen  

18770604  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  

Metha Godtfredsen  

18820106  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  


Realregister,
171. Lykkeby 7e  Hartkorn 1.4.3.2 3/4.  Christian Gotfredsen skøde 1899 fra  Besidderen af Grevskabet Langelamd.
Børn Godtfred, Anna Margrethe og Metha Gotfredsen skifte i forening fra Chr. Gotfredsen  1918?

FT 1921 Tullebølle/Løkkrby (53, 54) matr. 7e ses  Kristian Godtfredsen, 77,  som aftægtsmand sammen med børnene Gotfred, Ane  og Metha. Gorfred stod som landmand, gaardejer, døtrene som medejere. Børnene var da 40-50 år gamle og tilsyneladende  ugifte.


3.4.1930 (170) døde Christian Gotfredsen, 85 år, f. 1844, som enke- og aftægtsmand i Løkkeby. Hans og hans børns navne ses ikke på Gravsten.dk,

FT 1940 var en ny fanlie på gården:

FT 1940 Tullebølle Lykkeby 105-106   Gdr. matr. 7e . Christian Oluf Cristensen f. 1899 med familie:

Christen kom fra Tranekær: Christian Christensen  

f. 18990304  

U  

Barn  

  

Tranekjær Sogn Svendborg Amt 1901

ses hos forældrene Svendborg, Langelands Nørre, Tranekær, Korsebølle Mark, 1g, 223, FT-1901, D9683

Johanne Christensen drev gården some enke fra1967 og blev boede der også efter udstykningen. Ifølge gravsted på Tullebølle Kirkegård døde Johanne Christensen, Ålholm, 1989, f. 1907. ses på gravstenen sammen med sin mand Chr. Christensen 1898-1967.  Sønnen Knud Erik Christensen 1937-2002 overtog en af sommerhusgrundene (Falkevej 16,  brugt yil  udlejning) og han boede på Nordre Løkkebyvej. En overgang  dyrkede han og solgte jordbær fra ubebyggede sommerhusgrunde. Han døde 2002,
Falkevej 17 er nu en modernuseret og udvidet feriebolig, der også bruges af fastboende.

 ............................

7a fra 1880:

Nordre Løkkebyvej 8, Nørrevang, nu natr. 7b, 7am, 7an,  Ældste bygning 7b ra 1895.   Oprindelig 7a?

7a ses fra FT 1870, hvor matriklen 7 nok blev delt.

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, Tullebølle sogn, en gaard, 15, FT-1880, C6592

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen Gregersen  

41  

Gift  

gaardfæster og husfader  

  

Tullebølle  

Ellen Kirstine Godtfredsen  

31  

Gift  

husmoder  

  

Tullebølle  f. 1849

Alfred Godthardt Gregersen  

11  

Ugift  

deres børn  

  

Tullebølle  f. 1869

Peter Hansen Gregersen  

9  

Ugift  

deres børn  

  

Tullebølle  

Christian Jensen Nielsen  

54  

Ugift  

tjenestekarl  

  

Longelse sogn, Svendborg Amt  

Karen Gregersen  

69  

Enke(mand)  

aftægtsenke  

  

Tullebølle  

 

 Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, 7a, 199, FT-1901, D9676j

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Jensen Gregersen  

18380221  

G  

Husfader  

Landbrug  

Tullebølle Sogn  

Ellen Kirstine Godtfredsen  

18491219  

G  

Husmoder  

  

Tullebølle Sogn  f. 1849

Alfred Godthard Gregersen  

18890102  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  f, 1889?

Peder Hansen Gregersen  

18701130  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  

 

 Realregister, 170. Lykkeby  7a.  Hartkorn 2.1.1. 3/4 (større end 7e,  Hartkorn 1.4.3.2 3/4.)  Niels Jensen Gregersen adkomst 1899 fra fra Besidderen af Grevskabet Langeland.   1909 skøde fra Niels Jensen Gregersen til søn Alfred Gothard Gregersen

FT Tullebølle/Løkkeby 1921 (55) 7a Alfred G. Gregersen f. 1868  med mor f. 1848, hustru og søn Peter Johannes f. 1917.

FT Tullebølle/Løkkeby 1930 (69) 7a Grergersen NN f. 1869 , dvs. 61 år gl., med hustru, barn f. 1917, og tyende.

FT Tullebølle/Løkkeby 1940 (2, 85) matr. 7a ses enken Anna Birgitte Gregersen som gaardejerske med sønnen Peter Johannes f. 1917 som bestyrer.

Ifølge Gravsten   døde Alfred Gregersen 1938 son gaardejer. Birgitte Gregersen 1878-1973. Søn Johannes Gregersen 1917-2007.

Nu 7b , Nørrevang, se næste

.........................

Matr. 7b   Realregister, 146 (foilo 142)  1875 skøde fra Grevskabet Langeland til Chriistian Hansen,  1877 til Hans Jacob Larsen, 1889  til Christian Hansen Sørensen på 6a, 7b, 5b, 34f.
162 (folio 158) matr. 7b HK 0.1.3.1½, 1896, 1889 skøde fra H. J. Larsen  til Christian Hansen Sørensen på 6a, 7b, 5b, 34f. Johannes Sørensen skøde 1920.  6a HK 2.4.0.2 1/4, dvs, langt den største.
Smlgn
6a.

.....................

7b er nu en større matrikel, 18 ha, også omfattende nogle af de tidligere matrikler 7a  og 6a.

Nordre  Løkkebyvej 8, Nørrevang, er nu matr. 7b , 7am, 7an, 5i,  på henh.   17,4 , 2.4,  1.6.  og 0.3 ha.
Ældste bygning  7b fra 1895.       Oprindelig 7a?
Den nye 7b altså meget større end den oprindelige 7b, se lige ovenfor. Det er nok den oprindelige 7a, udflyttet fra  Løkkeby   By.

7a   er nu ved Slagterstræde

 

Løkkeby Tværvej 1 Købmansgaard, nu matr.8a, 7al m. fl.    8a opført 1883. Se matr. 8 Granly.

...........................

 Do 168, Lykkeby 7d  Hartkorn 1.3.1.2., 6d, 34u. skøde 1899 fra  Besidderen af Grevskabet Langelamd tll Gregers Jørgensen Godfresen.
1911 skøde til søn Peder Gotfred Gregersen

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, 7d, 200, FT-1901, D9676

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Gregers Jørgensen  

18430421  

G  

Husfader  

Landbrug  

Tullebølle Sogn  f. 1843

Sophie Gregersen  

18431219  

G  

Husmoder  

  

Tullebølle Sogn  

Jørgen Gregersen  

18730208  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  

Peder Gregersen  

18750405  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  

 

Gregers Jørgensen Godfresen ses også Lykkeby FT 1890 og 1880 med samme familie, samr FT 1870 uden børn.


 
 

4. Granbanken

 Sommehusområde syd for de øvrige områder. Det tidligtst opførte område. Matr. 8a. Bygget omkring 1970.

8a er/var nok Købmandsgaard Løkkeby Tværvej 1, nu matr. 8a, 7al m.fl.. En stor gård, oprindelig matr. 8a, Hartkorn  5.0.0.1.  8a nu 30 ha.  Stuehus opført 1863 ifølge BBR.  
Først i 1800-tallet boede der på matr. 8
Jens Jensen Kjøbmand, se herunder. Kjøbmand har nok været et persontilnavn, som gården har taget navn efter. Tilnavnet ses ikke videre frem gennem slægten, det var en datter, der viderførte gården.

Aftegning på målebordsblade 1842 -1899  på Granbanken nr 20, rød plet, nuværende NØ-ligste sommerhus i udstylknningen  Nu matr. 8t. Nuværende sommerhus opført 1970.

Målebordsblade 1842-1899:

 se forstørelse

 

1980 smlgn. ovenfor

Matrikelnumrene i Granbankeudstykningen var/er 8 efterfulgt af henh. (lodret fra venstre) d,e f,g,h,  i, k, l,  m, n,   o, p, q, r, s,    t, u. v. x. y.
Matr. 8h, 8t og 8y bygget 1970.


Matr. 8
var lang matrikel fra NV mod SØ. 1811 påført navnet Jens Jensen Kiøbmann, midt i matriklen  Han ses ved FT 1834:

 Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby Bye, en Gaard, B-71, FT-1834, A8125

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Jensen Kjøbmand  

78  

Gift  

  

Gaardmand  

  f. 1754

Birthe Pedersdatter  

60  

Gift  

  

hans Kone [Jens Jensen Kjøbmand]  

 f. 1774

Rasmus Jensen  

31  

Ugift  

  

deres Barn [Jens Jensen Kjøbmand og Birthe Pedersdatter]  

  f. 1803

Anne Margrethe Jensdatter  

24  

Ugift  

  

deres Barn [Jens Jensen Kjøbmand og Birthe Pedersdatter]  

  

Marie Jensdatter *

20  

Ugift  

  

deres Barn [Jens Jensen Kjøbmand og Birthe Pedersdatter]  

  f. 1814*

Jens Pedersen  

7  

Ugift  

  

Pleiesøn  

  

Marie Hansen  

3  

Ugift  

  

Pleiedatter  

  

Frederik Jensen  

29  

Ugift  

  

opholder sig paa Gaarden Bødker  

  

Mads Larsen Sakariasen  

19  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

Peder Jensen  

16  

Ugift  

  

Tjenestedreng  

 *Kirkebog Tullebølle dåb (30): Marie døbt 1814, forædre Gmd. Jens Jensen Kjøbmand og Berte Pedersdatter i Lykkeby, en fadder var Gmd. Claus Rubensen (på matr. 5a).  - Marie konfirmeret 1828 (37), Gmd. Jens Kjøbmands datter af Lykkeby.

 

Jens Jensen ses også FT 1801:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkebye Bye, , 8, FT-1801, B2397

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Jensen  

44  

Gift  

huusbonde  

bonde og gaardbeboer samt landværnsmand  

  f. 1753

Birte Pedersdatter  

27  

Gift  

hans kone  ny

  

  f. 1777

Karen Jensdatter  

15  

Ugift  

hans datter  

  

  

Maren Jensdatter  

7  

Ugift  

deres børn  

  

  

Jens Jensen  

5  

Ugift  

deres børn  

  

  

Anders Christensen  

21  

Ugift  

tjenestekarl  

  

  

Jens Madsen  

33  

Ugift  

konens søskendebarn  

vanvittig  

 

Ses også FT 1787, her med en næsten jævnaldrende kone.
Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lychebye, 4, 72, FT-1787, B2396

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Jensen  

31  

Gift  

Husbonde  

Bonde og Gaardbeboer  

  f. 1753

Maren Pedersdatter  

31  

Gift  

Madmoder  

  

  f. 1756

Karen  

7  

Ugift  

Datter  

  

  f. 1780

Lars Jensen  

23  

Ugift  

Tienestefolk  

  

  

Maria Pedersdatter  

27  

Ugift  

Tienestefolk  

  

  

Jens Christensen  

32  

Gift  

Til Huuse  

Indsidder  

  

Maria Larsdatter  

36  

Gift  

Hans Hustrue  

 

......................

FT 1840 ses Jens Jensen Kjøbmands enke sammen med børn. - Jens Jensen (Kjøbmand) døde 1838 (5) 83 år. Gaardmand af Lykkeby.

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkebye bye, gaard, 70, FT-1840, C8829

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Birthe Pedersen  

67  

Enke  

  

gmds.enke. lever af sin gaard  

  f. 1773  ses som hustru FT 1834 ovenfor

Rasmus Jensen**  

36  

Ugift  

  

hendes børn  

  f. 1804

Anne Margrethe Jensen  

29  

Ugift  

  

do  

  

Marie Jensen  

26  

Ugift  

  

do  

  f. 1814

Jens Pedersen  

13  

Ugift  

  

plejebarn.  

  

Anne Marie Hansen  

9  

Ugift  

  

do  

 ** Rasmus Jensen ses FT 1850 i Skrøbelev, Sineløkkehuset, som husfæster og forpagter, sammen med en noget ældre kone og hendes børn.

FT 1845 var Birthe på aftægt hos datteren Marie og den 16 år ældre svigersøn Lars Hansen. Gift 25.9.1841 i Tullebølle (8), han ungkarl, gaardfæster af Lykkeby, f. i Lindelse.
Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby By, En gaard, 102, FT-1845, B7140

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Lars Hansen  

47  

Gift  

  

Gaardmand  

Lindelse sogn   f. 1798.

Marie Jensen  

31  

Gift  

  

Hans kone  

Her i sognet [Tullebølle]  f. 1814

Dorthe Larsen 

1  

Ugift  

  

Deres datter  

do [Tullebølle]  f. 1844 (77), far Gmd. Lars Hansen, Lykkeby

Birthe Pedersen  

72  

Enke(mand)  

  

Inderste, aftægtskone  

do [Tullebølle]  f 1773

Maren Hansen  

14  

Ugift  

  

Deres pleiedøttre  

Lindelse sogn  

Birgitte Jensen  

9  

Ugift  

  

Deres pleiedøttre  

do [Lindelse sogn]  

Hans Frederiksen  

22  

Ugift  

  

Deres tjenestefolk  

do [Lindelse sogn]  

Jens Christensen  

20  

Ugift  

  

Deres tjenestefolk  

Simmerbølle sogn  

Anne Clausen  

37  

Ugift  

  

Deres tjenestefolk  

Her i sognet [Tullebølle]  

 

De ses også, Lars 62 år, på gård i Løkkeby ved FT 1860 med flere børn, deriblandt Hans Larsen 12.

Ovetdraget til søn Hans Larsen:
Svendborg Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby by, Tullebølle sogn, en gaard, 7, FT-1880, C6592

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Jakob Larsen  

33  

Gift  

husfader, gaardfæster  

  

dito [Tullebølle]  f. 1847

Vilhelmine Larsen  

33  

Gift  

hans hustru  

  

Simmerbølle sogn  

Hans Larsen  

10  

Ugift  

deres børn  

  

ditto [Simmerbølle sogn]  

Christen Larsen  

7  

Ugift  

deres børn  

  

her i sognet [Tullebølle]  

Jens Larsen  

5  

Ugift  

deres børn  

  

dito [Tullebølle]  

Ane Larsen  

4  

Ugift  

deres børn  

  

dito [Tullebølle]  

Hansine Marie Larsen  

1  

Ugift  

deres børn  

  

dito [Tullebølle]  

Jeppe Sundal  

34  

Ugift  

??  

  

Tim sogn, Ringkjøbing Amt  

Frederik Hansen Rasmussen  

27  

Ugift  

tjenestefolk  

  

Tranekjær sogn  

Peder Hansen  

24  

Ugift  

tjenestefolk  

  

dito [Tranekjær sogn]  

Marie Kirstine Hansen  

23  

Ugift  

tjenestefolk  

  

Tullebølle sogn  

Mathilde Jensen  

17  

Ugift  

tjenestefolk  

  

Magleby sogn  

Ane Catrine Jakobsen  

20  

Ugift  

tjenestefolk  

  

Rudkjøbing  

 

1890 ses Hans Jacob Larsen som gaardfæster på en anden adresse.

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Broneshavn, gaard, 15, FT-1890, B0667

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Jakob Larsen  

43  

Gift  

husfader  

gaardfæster  

Tullebølle, Svendborg Amt  f. 1847

Vilhelmine Larsen  

43  

Gift  

husmoder  

  

Simmerbølle, Svendborg Amt  

Kristen Larsen  

17  

Ugift  

barn  

  

Tullebølle, Svendborg Amt  

Jens Larsen  

15  

Ugift  

do [barn]  

  

do [Tullebølle, Svendborg Amt]  

Anna Larsen  

14  

Ugift  

do [barn]  

  

do [Tullebølle, Svendborg Amt]  

Hansine Maria Larsen  

11  

Ugift  

do [barn]  

  

do [Tullebølle, Svendborg Amt]  

Johannes Larsen  

9  

Ugift  

do [barn]  

  

do [Tullebølle, Svendborg Amt]  

Anne Oline Hansen  

17  

Ugift  

tjenestepige  

  

do [Tullebølle

 

mens Carl Andersen Bruun 1890 fik skøde fra Grevskabet Langeland til gaard 8 i Lykkeby, se herunder

Realregister  Tullebølle 105, folio 101 ff, Løkkeby
153 (foilo 149) matr. 8a, Hartkorn 5.0.0.1.   8b Hartkorn 0.0.2..1 3/4

1890 skøde til Carl Andersen Bruun fra Grevskabet Langeland. Ses også ved FT 1890:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby By, Tullebølle sogn, gaard, 3, FT-1890, B0667    Skøde 1890

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Karl Andersen Brun 

26  

Gift  

husfader  

gaardejer  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  f. 1864

Krestine Brun  

34  

Gift  

husmoder  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  f. 1856

Rasmus Andreas Brun**  

1  

Ugift  

barn  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  f. 1889

Laurits Julius Brun*  

24  

Ugift  

tjenestetyende  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

Krestine Margrethe Hansen  

16  

Ugift  

do [tjenestetyende]  

  

do [Tullebølle sogn, Svendborg Amt]  

Petra Krestine Hansine Hansen  

14  

Ugift  

do [tjenestetyende]  

  

Longelse sogn, Svendborg Amt  

 *Karls bror

1897 adkomst for enken Christine/Krestine (Rasmussen Brun) og via vielsesattest for hendes nye mand Rasmus Clausen Nielsen, der boede i Skrøbelev, samme år skøde fra ham til Carl Otto Jørgensen på 8a, 34a.
**søn Rasmus Andersen Brun, f. 1888, ses FT 1901 i Skrøbelev, sammen med moderen Kristine f. 1855, der var blevet gift igen, med Rasmus Clausen  Nielsen, gaardejer i Skrøbelev. og med børn f. i Skrøbelev. Se link.


Karl/Carl (Otto) Jørgensen ses ved følgende FT:

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, 8, 202, FT-1901, D9676

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Karl Jørgensen  

18720209  

G  

Husfader  

Landbrug  

Rudkøbing. Svendborg Amt  f. 1872*

Johanne Hansen  

18730622  

G  

Husmoder  

  

Tullebølle Sogn  

Anna Jørgensen  

18980616  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  

Maia Jørgensen  

18990701  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  

Hans Jørgensen  

19000816  

U  

Barn  

  

Tullebølle Sogn  

Jens Peder Hansen  

18830102  

U  

Tjenestetyende  

  

H...??berg. Lolland  

Kristine Sørensen  

18800815  

U  

Tjenestetyende  

  

Tullebølle Sogn  

Anna Margrete Hansen  

18840509  

U  

Tjenestetyende  

  

Fuglsbølle Sogn. Svendborg Amt 

 *ifølge Kirkebog for Rudkøbing (58) Carl Ott0 Jørgensen f. 1872, far Kiøbmand Hans Jørgensen.

FT 1921 (50) ses Carl Otto Jørgensen f. 1872 Løkkeby matr. 8a med hustru og 5 børn, heriblandt Karl Otto f. 1902, de ældste børn som tyende. Datter Kirsten f. 30.10.1913 (56).

FT 1930 (78) 8a , Carl Otto Jørgensen f. 1872 med hustru, søn Peder f. 1903, og 2 tyender.
Carl Otto Jørgensen døde 1831 (168), f. 1872. Gaardejer i Løkkeby. Søn af købmand Hans Jørgensen, Rudkøbing, f. 1831 (han ses som købmand  der FT 1860 ff)

FT 1940 (2: 41, 42) matr. 8a m.fl.    Karl Otto Jørgensen f. 1902, søn af ovenstående, som gårdejer med husbestyrerinde og 3 tyender.

Ifølge Gravsten på Tullebølle Kirkegård døde Carl Otto Jørgensen 1986, f. 1902. Alder: 83 år, 5 mdr, 9 dage . Ses sammen med Elly Jørgensen 1914-2002. Gift i Refsvindinge 1944. Søn Carl Bo Jørgensen f. 1945 i Løkkeby, Tullebølle sogn (37), Konfirmeret 1959 i Tullebølle (75), far gårdejer Karl Otto Jørgensen, Løkkeby, 57 år.
 

Sommerhus Granbanken 20, nu matr. 8t, opført 1970.

8a er nok nu Købmandsgaard,  Løkkeby Tværvej 1, nu matr. 8a, 7al m.fl.. En stor gård, oprindelig matr. 8a, Hartkorn  5.0.0.1.  8a nu 30 ha.  Stuehus opført 1863 ifølge BBR.

......................

Carl Anders Bruun ses  som gaardejer FT 1890 Løkkeby ovenfor, ses FT 1880 på en anden gård hos sin mor, der var gaaardfæsterske. Han havde FT 1890 købt 8a som gaardejer,. Som vist ovenfor havde denne gård indtil da også været fæstegaard.  FT 1870 var Marie, 45. med sin mand Andreas Andersen Bruun, 32, og de to sønner, på gård i Løkkevy

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, Tullebølle sogn, en gaard, 2, FT-1880, C6592

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Marie Elisabeth Jørgensen  

55  

Enke(mand)  

gaardfæsterske, husmoder  

  

Stoense sogn, Svendborg Amt  

Carl Anders Bruun  

17  

Ugift  

hendes børn  

  

her i sognet [Tullebølle]  f. 1863

Laurits Julius Bruun *

14  

Ugift  

hendes børn  

  

dito [Tullebølle]  

Luvise Ingerborg Petersen  

11  

Ugift  

plejebarn  

  

Kjøbenhavn  

August Kjøng  

23  

Ugift  

tjenestekarl  

  

Bederslev, Svendborg Amt  

Amalie Pethrine Hansine Petersen  

15  

Ugift  

tjenestepige  

  

Tranekær sogn, Svendborg Amt  

Pethrine Petersen T

15  

Ugift  

tjenestepige  

  

her i sognet [Tulleb

 *Laurtis var ved FT 1890 på broderens gård.
 

Svendborg, Langelands Nørre, Tullebølle, Lykkeby, En Gaard, 116, FT-1870, E0991

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Andreas Andersen Bruun  

32  

G  

Huusfader  

Jordbruger  

Tranekjær Sogn  

Marie Elisabeth Jørgensen  

45  

G  

Huusmoder  

-  

Stoense Sogn. Svendborg Amt  

Carl Anders Bruun  

6  

U  

Søn  

-  

Tullebølle Sogn  f. 1864

Laurits Julius Bruun  

4  

U  

Søn  

-  

Tullebølle Sogn  

Hans Jørgensen  

18  

U  

Tjenestekarl  

-  

Longelse Sogn. Svendborg Amt  

Adolf Rasmussen  

16  

U  

Tjenestedreng  

-  

Tranekjær Sogn  

Karentine Regine Jørgensen  

14  

U  

Tjenestepige  

-  

Humble Sogn. Svendborg Amt  

Rasmine Hansine Christiansen  

19  

U  

Tjenestepige  

-  

Fuglsbølle Sogn. Svendborg Amt  

 

------

Vedrører bl.a. Købmandsgården.
2021. To gårde på henholdsvis 58 og 20 hektar er blevet opkøbt  af Biotech-firmaet Gubra ApS for knap 12 millioner kr. Der skulle også rejses skov. Firmaet, der er hjemmehørende i Hørsholm, vil nemlig kompensere for sit CO2-forbrug og vise sit sociale ansvar. Faktisk har det til hensigt at bruge 10 % af sit overskud før skat på det grønne område.
På dets hjemmeside kan man også læse, at firmaets strategi for at tage grønt socialt ansvar også indebærer, at skov- og naturprojektet i Løkkeby involverer tilplantning af 50 hektarer med træer, ligesom man vil etablere 5 nye søer, enge og buske. Dødt træ skal skabe habitat for fugle og insekter, og noget af jorden vil blive dyrket organisk. I øvrigt vil Gubra plante 1 million træer i Danmark, hvoraf de 200.000 skal stå i Løkkeby.


 Matr. 8b

Realregister Løkkeby 153 8a Hartkorn 8a 5.0.0.1,   8b kun Hartkorn 0.0.2..1 3/4

Realregister Løkkeby 188 Matr. 8b  Hartkorn 0.0.2. 1 3/4,  en meget lille martrikel skilt ud fra 8a, se kort.    nu 8b sammen med 7f og 6e som sammenhængende matrikler på Nordre Løkkebyvej 12, 6e stuehus opført 1877.

 

1913 8b skøde fra Carl Otto Jørgensen, ses ovenfor på matr. 8 ved FT 1901, til Jens Christensen
1914 adkomst til hans enke og derpå skøde tll Rasmus Navne,
1918 denne skøde til Laurits Christian Olesen.
(8b ses ikke ved FT 1940).
Nu 8b sammen med
matr. 6e,  her ses at de samme personer fik skøde.   Se  link.

8c længst mod SØ  nu Granbanken 1A, 2,6 ha. Grundareal.


Nord for de omtalte matrilkler lå/ligger en større matrikel 4a, se nærmere.