Matrikelkort mv Blangstedgaard.     Ejerlav Blangstedgaard, Odense jorder. Der var arealer både syd og nord for hovedgården. Se matrkekort Fraugde sogn    Nederst billeder.    Nutidige matrikelnumre

1810-1859. Blangsted Gaard (matr. 1 og 3) og Blangsted Mølle, sidste hørte til Fraugde sogn, ellers var det Odense Vor Frue (Landsogn). I dag hører Bkangstedgaard under Tornbjerg sogn., med nord grænsende til Korsløkke sogn.
Navnet Lyders er påført kortet to steder. Han ejede også Blangsted Mølle.
Blangstedgaard havde også jord nord for det viste billede, se link, her med en stor matrikel, også benævnt No. 1, samt den mindre matr. 2, begge med navnet Lüders påført.  Disse områder nord for Blangstedgaard og åen ses også på senere kort og blev senere udstykket, se nys nævnte link. .

Lindved Å var stemmet op lige nord for gården, vest for  møllen, og delte sig så i to grene, som forenedes længere fremme.

 .........................................

1859-1884.  Lindved Å's opstemning og forløb ses tydeligere på dette kort. Blangstedgaard ses som matr. 1, Blangsted Mølle hørte til Fraugde sogn.  Matr. 3 ses ved åen. Nord herfor ses også her matr. 1 og 2 med markerrne Nye, Torstenhave, bUglekrogs og Eiby Lykken, se billedet herunder.
Totalkortet viser også matrikler i Eiby ejerlav, ses med nord og øst i kortet, matriklerne i billedet til venstre (mod vest) hørte også til Ejby ejerlav. .
Der ser ikke ud til i denne perioede at være sket udstykninger.

Bemærk, at på billledet ovenover går vejen mod Tornbjerg øst om marken Mellem Lykken, mens den på det følgende billede er ført videre af eksisterende vej vest om Mellem Lykken, Denne vej blev til Blangstedgaardsvej, mens grenen mod SV var Blangstedvej. Smlg. Tornbjerg.

Nordlige del (nord for åen):

Her ses Blangstedgaard ejerlav omgivet af Ejby ejerlav undtagen i den sydlige del. Der ses matrikel 1 og 2 og de ovennævntie marker (Lykker),

 

 ................................

1884-1923.  Der ses ikke lægere nogen signatur for mølle. Nuværende hovedbygning (nu Blangstedgårds Alle 100, 102) er efter BBR opført 1680,men der kan være ombygget/tilbygget.
NØ for 3a står der Blangsted Mølle  
Syd for gården ses matr, 1a, 1b, og matr. 3 og matr 1ses nord for åen, de er nu udstykket, der er flere matrikler 1x mod nord end vist på billedet. Se også næste kort. Det er tænkeligt, ar disse udstykninger er sket i slutningen af perioden, i forbindelse med Steenbachs salg af Blangstedgaard i 1915.
NV og V for gården ses matriklerne 1c og 1b.


 

..................................

1923-1929.  -Se nord - syd.
NØ for 3a står der på marken Blangsted Mølle  Se også resten af kortet  Arealerne nord for gården var udstykket. Se mere herom i linket.
Den gennemgående vej var Blangstedgaardsvej, sidevejen nederst i billedet mod Killerup hed Blangstedvej og førte til Killerup. Hovedgården var da Blangstedgaardsvej nr. 133, områder ovenfor hørende til Fraugde sogn var nr. 132.

det meste af matrikel 3 kom senere under matr. 1 (1xx)
Matr. 1b vest  for gården bkev i 1917 tilkøbt til en gård i Killerup.

Endelsen lykke/løkke forekommer i marknavne ovenfor. På matrikelkort fra 1810-1859 ses fra syd mod nord: Kohave -, Mellem- , Grønne Have -, Lange Lykken, der lå syd for gården (det der senere blev forsøgsstation), mens Ny -, Torstenhave -,Uglekrogs -, Eiby Lykke lå nord for gården og åen, se kortet ovenfor. Dette passer med, at det andetsteds er anført, at der i 1804 var 8 marker hørende til Blangstedgaard. .
Kohave Løkken grænsede til matriklerne Kohave i Tornbjerfg Gde, Fraugde sogn. Her lå også den senere tilkommende Skov Lykken (Skovløkken).
 -løkke, endelse i danske stednavne, oprindelig med betydningen 'indhegning, indhegnet mark' og især 'indhegnet skov(rydning)', beslægtet med verbet lukke; i marknavne også om ikke-indhegnede markstykker. De ældste landsbynavne er fra sen vikingetid eller tidlig middelalder, fx Dageløkke og Ebbeløkke, af mandsnavnene Daghe og Ebbe. Endelsen indgår i mange gård- og herregårdsnavne, fx Egeløkke og Broløkke på Langeland.

.........................................

Store dele er nu udstykket, se kort 1952-1991.  Nord og syd for Lindved å.

Nutidige matrikelnumre

 ............................................................

Målebordsblade.

På kortet 1842-1899 ses aftegnig af bygning lige NØ for hovedgården, der er Blangsted Mølle i Fraugde sogn (FS), svarer til nuværende position Blangstedgaards Alle 101, som nu er det såkaldte Møllehus, bygget år 1900, nuværende matr. 1qæ, se lige ovenfor.
Der er signatur for vandmølle og også for en vindmølle.
På kortet 1901-1971 er disse aftegninger og signaturer forsvundet.
På det ældste kort er gården aftegnet firlænget og med lade, på det nyere ses gården trelænget (som nu) og med lade, med en bygning overfor.
Tallene på det ældste kort er nuværende numre på Blangstedgaardsvej.  Det senere nr. 85, matr. 1e, var stedet Frydenlund.   Nr 115 er et stråtækt bindingsværkshus, efter BBR bygeet 1827. Matr. 3k

1842-1899
 

1901-1971 (se også en anden version af kortet):

Avlskovgaard er nu Herluf Trolles Vej 259, Matrikel - 17a - Ejby, Odense Jorder,

............................, ..............................

Del af Blangstedgaard matrikelskort nu (2018)  Blangstedgaard Mølledam (sø) ses øst for vejen, nord for Møllehus. Der er et par småparceller tilbage med matrikelbetegnelsen 3, ellers er det 1xx. .
 

Nuværende bygninger i følge BBR mv.:
Nuværende Blangstedgårds Alle nr. 100, 102 er
hovedbygningen, efter BBR opført 1680
nr. 104 106,
nordlige længe, var tidligere stald mv., opført 1917
nr. 96 tidligere kavellerfløj,
sydlige længe, værelser til de ansatte på forsøgsstationen, opført 1932 Sidelænge til denne var kontorbygning.
alle nu matr. Blangstedgård, Odense jorder 1 qø, have incl.
I dag er der indrettet børneinstitution og lejlligheder i bygningerne.

Blangstedgaards Alle Nr. 92 er den gamle lade, efter BBR opført 1692, nu matr. Blangsstedgaard 1a.
Nr. 93, nu matr. 1rc,
over for laden, er efter BBR opført år 1900. Nu matr. 1rc  Her var der i forsøgsstatioens tid arbejdsrum, og senere laboratorium og kontorer/værelser.  
Blangstedgaards Alle 101 er
møllehus, opført ca. 1900, nu matr. 1 qæ. Se under ejer Nyborg,
Umiddelbart vest herfor er nuværende nr. 105, et
lille, forfaldet hus, nu på matr. 1ee (Mølledam), areal 18 m2, Der er her en underføring af åen under vejen. Der har været en turbine,, som med vandkraft producerede el til Blangstedgaard i elforsyningens barndom. Den oprindelige vandmølle lå nok også her.

 Flere huse altså opført ca. 1900,  dvs mens Niels Unger Nyborg havde Blangstedgaard. Det gælder  også Åhuset, er nu Avangsvej 11, Matrikel - 3l - Blangstedgård, Odense Jorder. Opført 1902 iflg. BBR

Den del af Blangstedgaard ejerlav, som lå nord for åen, blev udstykket fra 1917, se nærmere.

Se billeder nedenfor.
 
Blangsted Mølle og nogle huse hørte til eller lå nær Blangstedgaard.

Se også bygninger før og nu (byggeår)

..................................................................

Flere ubebyggede parceller, grønne arealer, især ved åen, hører i dag under Odense Kommune, bl.a adresse Blangstedgaardsvej 130, med bl.a. Mølledam:
Ejendomstype Parcel
Matrikler:
Ejerlav: Tornbjerg Gde., Fraugde Matrikel: 1c  (Skovløkken)
Ejerlav: Blangstedgård, Odense Jorder Matrikel: 1ee  (Mølledam mv.)
Ejerlav: Blangstedgård, Odense Jorder Matrikel: 1rø  (vest for Mølledam)
Ejerlav: Ejby, Odense Jorder Matrikel: 17es  (ved Herluf Trolles Vej, liger vest for åen.
Ejerlav: Ejby, Odense Jorder Matrikel: 17ez   (ved Herluf Trolles Vej, lige nord for åen, sammenhængende med matr. Balngstedgaard 1rp syd for åen)
Ejerlav: Ejby, Odense Jorder Matrikel: 17eæ   (ved Herluf Trolles Vej)

se kort herunswe:

Ejere Odense Kommune, andel: 0/1
Odense Kommune, andel: 0/1
Ejendomsværdi
1.500.000 DKK
Grundværdi
1.303.800 DKK
Vurderingsdato
01.10.2017
Kommune  Odense Kommune

Til kommunen hører også matr. Blangstedgaard 1rp, et større, grønt område syd for åen. og dele af Blangstedgaard 1b vest for gården.
Bygninger mv. over for gården, på den modsatte side af vejen, Blangstedgaards Alle 93, matr. Blangstedgaard 1rc, hører også til Odense Kommune.
Matrikel Åsum By 22q bører også til Odense Kommune, ligger ved ovennævte Ejby, Odense Jorder Matrikel 17eæ . Matr. 17 hørte ejerlav Ejby.

Matrikler
på 1p og mod  vest er Otte Ruds Vej området i Blangstedgaard ejerlav.- Matriklerne mærket 17xx er Herluf Trolles Vej området i Ejby ejerlav.
 
 

større kort, Blangstedgaard Alle 105/Blangstedgaardsvej 130::

Se også pdf.fil

 


 

Billeder Blangstedgaard:

Blangstedgaard år ca. 1900. Hovedbygningen, og den sydlige sidelænge, der blev ombygget 1932. Lidt af den ganle lade til venstre i billedet.

 


Billeder fra 1952. Til venstre hovedbygningen, stald til højre,
højre billede frugtlager med mindesten foran, midti værksted, bagerst kontorer og arbejdsrum.

               

Blangstedgaard hovedbyrning 1960.
 

 der blev flaget på Statens flagdage.

........................................

http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/index.html

Luftfotos fra forsøgsstationens tid.

Hovedbygning med have bagved, denne ændrede senere form. Den sydlige længe (kavalerfløj), t. v. for hovedbygning, skulle som nævnt være opført 1932. Frugtlageret er endnu ikke opført:

 

Frugtlageret, den store bygning bagerst i billedet herunder, blev bygget i 1930'erne. Møllehuset ses til venstre herfor. Blangstedgaardsvej ses midt i billedet til venstre, kom fra Nyborgvej og gik igennem gården mod Tornbjerg. Den findes stadig, vejen fra Blangstedgaard mod Tornbjerg hedder nu Blangstedgårds Alle.  

Vejen V-Ø lidt over midten, nord for åen, var Aavangsvej, ejendommen i øverste, højre hjørne var nok daværende Aavang, Aavangssvej 21 med landbrug og gartneri, nu udstykket (Otte Ruds Vej 151?).   

Da Blangstedgaard Forsøgsstation hørte under Staten, blev der flaget på nationale flagdage, se øverst, en flagstang på plænen foran hovedbygningen ses på flere af billederne.
 Her ses nogle af forsøgmarkerne:. Den øverste mark tv (Syvmarken) bag frugtlager blev mest brugt til forsøg med grønsager, bagved var frugttræerne:

  

 

Frugtlager ses i midten, ved en længe forbundet med arbejsbygninger mv. Det lille hus th for frugtlager var værksted, findes ikke mere. I midten mod højre vognporte, maskinrum mv., findes ikke mere. Der var gartneri med drivhus (med en bananpalme) og mistbænke til forsyning med grønsager til husholdningen, ses i nedre, højre hjørne herunder: Gartneren hed over en længere periode Emil Nielsen: Der var også tennisbane i området:

 

Her ses tydeligt frugtlager og arbejdsbygninger Ø for Blangstedgaardsvej, mens selve gården med hovedbygning lå V for:

 

Hovedbygning nederst tv. Bygningen i forgrunden, vinkelret på sydlænge (kavalerfløj) og parallel med laden var kontorbygning: Øverst, på den modsatte side af Blangstedgaardsvej, ses frugtlager, arbejsbygninger, laboratorium mv..

  

 Bygningsår

Gården ses til venstre gennemskåret af Blangstedgaardsvej, længere med syd sidevejen Blangstedvej til Ørbækvej og Killerup:

 

Ved forsøgsstatioens afslutning. Nogle af markerne er ryddede, og der er sået korn. Billedet hænger i gangen ved Cafe 88, NB billedet er spejlvendt (N nedad, S opad, V th, Ø tv). :Det meste af selve gården er dækket af træer. Blangstedgaardsvej gik gennem gården mod Tornbjerg som en sammenvokset alle af rønnebærtræer. Denne del af vejen fra Blangstedgaard hedder nu Blangstedgaards Alle, mens Blangstedgaardsvej nu stopper ved åen. Vejen til højre lige efter gården hed Blangstedvej og førte til Ørbækvej og Killerup, lige oven for den såkaldte Killerrupmark, hvor der i en årrække især var forsøg med landbrugsafgrøder, senere også med frugttræer. Åen var i det træbevoksede område ved gården.

 

 

 

 

 Personale på Blangstedgaard forsøgsstation sommer 1952. Alle boede og spiste på stedet.
 Midt i, siddende, ses forstanderparret Lydia og Niels Dullum, deres 3 sønner var også på billedet, den yngste, Kåre sidder foran faderen. Til venstre siddende 2 stuepiger, en køkkenpige og en kokkepige (Lilly). Yderse th siddende Else Bech, laborant. Fra venstre midti Henningsen, der var chauffør. der hørte  en lille lastbil til gården. Dernæst (skaldet) fodermesteren. Indrammet forfatteren til skriftet. Th herfor 2 (store) nordmænd, dernæst Bent, så en en svejtser. Th for  ham Hans Jepsen, der var forsøgsassistent, han blev senere gift med Else.. Yderst th midti Harald Rasmussen, der var forvalter. Yderst til højre øverst Lauridsen, der var forsøgsassistend (han var over 2 m høj), ved siden af ham sønnen Martin, dernæst Schneider, der var tysker (mit Lederhosen). Nr. 4 fra venstre var vistnok inder.
Ialt 34 personer. Den lille dreng og pigen th for forstanderen var feriegæster.

 Top