Blangstedgaard. Hovedgaard, ca. 5 km SØ for Odense centrum.
Under biskoppen - kronen (Odense Graabrødre Hospital) - privat eje - forsøgsstation (Staten) - boligområde (Odense Kommune)   

   

(Kilde Wikipedia)    Se andre billeder

A. Før ca. 1822

B. Lüders familien ca. 1822-1865.

C. Borchsenius 1865-1895

Niels Unger Nyborg i 1895

Carl Steenbach 1908

D. Forsøgsstation 1915-1982.

E. Udstykninger fra og huse under/ved Blangstedgaard.

Links (der er også henvist til disse i det følgende)

Blangsted Mølle   Møllehus,

Bygninger, byggeår

Matrikelskort

Gravsted

Huse under/ved eller nær Blangstedgaard

Billeder. Blangstedgaard. Huse.  Møllehus

Ejby gårde og huse nær Blangstedgaard..

Realregister

Ejerhistorie

Otte Ruds Vej 163    Ørbækvej 160F (ej red.)

 

Kort over Odense 1717

Kort ovefr Fyn  1595

 

Skrevet af Poul Hansen, tidligere ansat på forsøgsstationen Blangstedgaard.

........................................................

A. Før ca. 1800

Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt, Odense Kommune.
se  pdf -  Blangstedgaard side 5-16.
Uddrag:

 Blangstedgaard og Blangsted Mølle.

Af de ovenfor nævnte lokalieter lå Seden og Biskorup NØ for Odense, Villestofte vest for Odense, Bolteskov vest for Ringe. Pederstrup SØ for Årslev, og der var/er et sogn Ørslev ved Ejby på Vestfyn.
Ved FT 1787 var der i Villestofte under Paarup sogn 33 familier, hvoraf de ca. 18 var bonde og gaardbeboer, dvs. fæstere..
Ifølge Odense Gråbrødre Hospital - Register til fæsteprotokol (1679 - 1859) var der fæstere fra en del forskellige steder på Fyn/Langland. Der omtales fæstere på Blangsted Mølle, og bl.a. fra Villestofte.

Se Hartkorn. 19 tdr. hartkorn er nævnt for Blangstedgaard ovenfor. Måske var kun en mindre del af arealet dyrket. Ved Lüders salg af Blangstedgaard i 1865 omfattede det Frue sogn Blangstedgaard matr. 1, 2 og 3. samt Fraugde sogn Møllen og Tornbjerg matr. 1b, ialt ca. 29 Td. hartkorn, hvor de ca. 22 var på matr. 1.. Matr. 3 og møllen Fraugde sogn var hver godt 2 Td., mens matr. 2 og 1b kun var 5-6 skæpper (3/4 Td) hver. Nedenfor er angivet, at hovedgaardstaksten lå på 29 Td. hartkorn det meste af 1800-tallet, og at  Blangstedgaards hovedgaardsejerlav var 134 ha o. 1800. Ved Blangstedgaards salg i 1915 opgives arealet til 272 Td. land = 149 ha. Det ville god-meget god bonitet svare til de ca. 29 Td. hartkorn .  

Se hvad egaliserung er.
En sædegaard/hovedgaard var residens for ejeren, mens en ladegaard kun var avlsgaard anvendt til landbrugsbedriften, knyttet til en hovedgaard.

ttp://www.graabroedrekloster-odense.dk/da-DK/Odense-Graabr%C3%B8dre-Kloster/Historie.aspx
Graabrødre Kloster lå midt i Odense by.  Ved reformationen overgik klosteret til kronen, og ved et gavebrev af 27. oktober 1539 stadfæstede Christian III., at klosteret skulle være ”et meenigt Hospital og Syge-Huus i Vort Land Fyen”, og som sådan kom det til at fungere i 250 år. Klosterkirken var dog undtaget, idet den, allerede før gavebrevet blev udstedt, var overladt til Albani menighed til sognekirke. 
Klosterets besiddelser blev forøget betragteligt, allerede året efter at det overgik til hospital fik det tillagt Odense Sortebrødrekloster, Helligåndshuset, Helligåndskirken i Faaborg med tilhørende ejendomme og endelig Blangsted Hovedgaard med mølle samt to gårde i Killerup.

Se også Ejerhistorie
Kernen i hovedbygningen kan føres tilbage til 1680.  Den oprindelige hovedbygning var en del af et firlænget anlæg*, der var placeret på en holm. Holmen var på Lüders tid blevet degraderet til en blegeplads. De øvrige længer var i begyndelsen af 1800-tallet forsvundet*, og Lüders fokuserede på at give den tilbageværende enkeltstående bygning i én etage en tidsvarende funktion og et tilsvarende udseende, og det var antageligt i forbindelse med hans renovering, at bygningens gavle og gennemgående frontspids fik kamtakkede gavle.
Andre bygninger. I 1917 blev der opført en enkeltstående vinkelbygning nordøst for hovedbygningen. I 1932 blev der opført en modstillet bygning syd for gårdspladsen. De to bygninger afgrænser sammen med hovedbygningen gårdspladsen. 
blegeplads:  udendørs sted hvor man bleger lærred el. vasketøj ved at lade det ligge i sollyset (hist.).
*på de ældste
kort (efter 1810) ses aftegning af en firlænget gåtd.

..................................................

Ifølge ovennævnte skulle Blangstegaard, efter at have været ladegaard, i 1687 være anerkendt som priviligeret sædegaard. I 1778 var tilliggenet 47 gårde, fæstegodset meget spredt.
Ved FT 1787 Vor Frue og i Odense Købstad, herunder Gråbrødre Hospital (Graabrødre Kloster, Odense Hospital), ses Blangstedgaard ikke nævnt.
FT 1787 Vor Frue ses:  Grynhusene (Grynhusene blev til Georgsgade) med 6 familier, Sct. Jørgen 6, Eybye 21 (her var Jørgen Nielsen familie nr. 20. Der var flere huslejere), Killerup 12, Biskorup 6 , Bankehuset 1, Gaardhuse 7 familier, heriblandt indsiddere/indsiddersker.
Jørgen Nielsen, se nedenfor, han ses på Blangstedgaard, det kan passe med. at han omtales på overgangen fra Ejby til Killerup. 14 familier i Ejby er anført som Gaardmand. Nogle var huslejere. Som familie 3 i Ejby FT 1787 ses Knud Hansen på en gård, hans søn Hans Knudsen ses ved FT 1801, ved FT 1834 var Rasmus Hansen på gården, der senere omtales som  Mosegaard, og som lå lige nord for Blangstedgaards marker.

Ved dåb af børn i Blangsted Mølle sidst i 1700-tallet er nævnt faddere fra bl.a. de nærliggende gårde Tornbjerg og Landkilde, men ikke fra nabostedet Blangstedgaard.  Men personer fra Blangsted Mølle var faddere ved dåb af børn på Blangstedgaard, se Jørgen Nielsen herunder.

Kirkebogen Vor Frue Sogn, 16 92-1786,   Kirkebog fra 1787. Oftest kun personnavne nævnt, lokalitet sjældent nævnt. Se næste:

1746 (196) Peder Madsen Blangsted en søn døbt Jeppe. Fadder fra Blangsted Mølle.
1764 (
416) Mette Hansdatter Blangstedgaard jordet, 18 år gl.,  f. ca. 1746.   (Ved FT Vor Frue 1787 var der under Ejby en gårdmand Hans Ipsen, 69 år, med 5 tjenestefolk)  
1767 (418) Kirsten Hansdatter Blangsted jordet 81 aar.   
1764 (510) 28. juni, Mons. Christian Charl Freudendahll og Maria Sophia Lund, Langer copuleret efter kongelig Bevilling paa Blangstedgaard, forlover for ham Sr. Peder Jørgensen, for hende Sr. Rasmus Østrup, begge købmænd. NB, det var titulerede folk. De ses ikke med børn i sognet de næstfølgende år. Ved FT 1787 ses i Hjadstrup, Gyrup (Odense amt):  Cristian Frydendahl 44 gift Mand og Marie Sophie Fridericksdatter 55 gift Kone og med kommentaren: Boer til Leye, har forhen været Forpagter. (Hvis det er den samme som ovennævnte, ville han have været ca. 21 år ved sit bryllup).

Fra 1773 til 1786 fik Jørgen Nielsen børn  Blangstedgaard, se link. Ved dåb af hans børn var der faddere fra Blangsted Mølle.  Ved FT 1787 Vor Frue, Ejby, 20. familie, ses Jørgen Nielsen, 46, gift og 6 børn, til huuse.
Jørgen Nielsen f. 1741 har næppe været fæster eller lignende på Blangstedgaard 1773-1787, men har nok blot boet der (til huuse) eller været ansat. Selvom mølleren på Blangsted Mølle var faddere ved flere af hans børn, var det omvendte ikke tilfældet, så Jørgen Nielsen har måske været betragtet som værende af lavere rang. Han var rugbrødsbager i Odense ved FT 1801 og døde 1807.
Ved FT 1801 ses kun to tjenestekarle på Blangstedgaard, se herunder.
1779 var en Johan Blangsted fadder ved dåb i Vor Frue sogn (328).

Der lå flere større gårde nær Blangstedgaard, i Ejby ejerlav, kan følges fra FT 1787, se link.

.............................................................
B Efter ca. 1800

 

8 marker i 1804 nævnt ovenfor ses på matrikelskort 1810. Se navne på markerne i linket.
Ved Lüders salg af Blangstedgaard i 1865 er størrelsen ansat til 29 tdr. hartk
Ca. 1905  9 faste folk, passer med tyende ved FT 1906.
...............................................................

von Heinen:

Der var fælleseje mellem gårdene Hollufgaard, Fraugdegaard og Blangstedgaard 1798-1814 (von Heinen).. Fælleseje Fraugdegaard og Hollufgaard fra 1865.

A. C. von Heinen overtog Blangstedgaard fra 1792 og fæstegodset blev fraskilt, ifølge ovennævnte.
Ifølge Hollufgård Godsarkiv, Fæsteprotokol, 1701-1808, 2. serie, skødede og bortfæstede Albrecht C. von Heinen til Hollufgaard, Fraugdegaard og Blangstedgaard i 1793-1801 en del huse og gårde i Højby, Killerup, Neder Holluf, Over Holluf, Fraugde, Ejby. Se eksempler.  Det er formentlig huse/gårde, som havde været fæstegods under Blangstedgaard.
 

FT mv. fra ca. 1800:
 Under Odense, Odense, Vor Frue Landsogn, Ejby, Blangstedgaard !!, 24, FT-1801, B1127 ses kun 2 tjenestekarle, der står, at Blangstedgaard tilhører kammerherre v. Heinen, der bor i Odense:

N

Måske har der ikke været megen aktivitet på Blangstedgaard i tiden omkring århundredskiftet (1800), efter at fæstegodset blev fraskilt fra ca. 1790 (se ovenfor).

Fuldmægtig Hans Hunderup Hansen på Blangstedgaard døde i 1807, 70 år gl. (Kirkebog Vor Frue 317). Han har formentlig forestået driften på von Heinens vegne.
(En Hans Hunderup, 42 år, skrædder. ses med familie og husstand ved FT 1787  i Odense Købstad. En datter, Anne Marie Hunderup, 61, ses ved FT 1834 i Odense Købstad, gift med en skrædder. Men aldrene passer ikke med ovennævntes).

Albrecht Christopher v.Heinen ses ved FT 1787 Fraugde som kammerherreHollufgaard, som han havde arvet, og som han stadig ejede, da der ved FT 1801 Fraugde kun var en forpagter på Hollufgaard. I 1797 købte han Fraugdegaard, ved FT 1801 ses han der som cammerherre og proprietair, 41 år. Så v. Heinen ejede  omkring og årene sefter 1800-årsskiftet både Hollufgaard, Fraugdegaard og Blangstedgaard. Han døde i Odense Sct. Knud sogn. den 5.5.1814, hvor Blangstedgaard ifølge ovennævnte blev solgt. Se mere om von Heinen.

Der  var også sameje mellen Fraugdegaard og Blangstedgaard 1865-1879.

.......................................................

Major Lassen havde Blangstedgaard fra 1814.
Major
Lassen, Sankt Hans Garnison, Odense, hans frue Anna Sophia Løwenørn døde 30.1.1801, 41 år gl. (f. 1760), ifølge Kirkebog Odense Sankt Hans sogn. Gift 1783 (112).
Ved FT 1801 Odense Købstad ses major Ivar Christian Lassen, 45 år (f. 1756), som enkemand i Overgade, Odense, med søn Jens Friderich Lassen, 15 år. .
Ifølge Kirkebog Randers Sct. Morten sogn (7) blev Georg Henrich Lasson født den 7.1.1814, forældre generalmajor Ivar Christian Lasson, chef for Det slesvigske Rytterregiment, commenderende general i Nørrejylland, og frue Anna Lasson født Seehusen. Som nævnt ovenfor blev jorden på Blangstedgaard i major Lassens tid brugt til at græsse rytterheste.
Ifølge Kirkebog for Horsens Vor Frelser sogn (191) døde Ivar Christian v. Lasson, 69 år, den 16.1.1823 som general og Ridder af Dannebrog. Lassen/Lasson slægten hørte til den danske lavadel.

Heinen og Lassen boede tilsymeladende ikke i længere perioder på de gårde, de ejede. Måske blev Blangstedgaard senere forpagtet ud:.  

I fobindelse med dåb ses 1814, den 1.4., Anders Andersen Møller, f. i Blangsted Mølle 1778, som forpagter på Blangstedgaard, han ses der også 1818 (her står han som ejer, ?).  Faddere bl.a. fra Blangsted Mølle, Avlskovgaard (Sidsel Hansdatter), Landkilde , Tornbjerg, Killereup (gaardmand Niels Pedersen, nabo til Blangstedgaard), dvs,. fra større gårde i nærheden. Anders Andersen Møller døde 1818 på Blangstedgaard.
N(iels) Stephansen ses som forpagter på Blangstegaard i 1821.
17.5.182 (14) 1 blev Hans Madsen født, forældre  tjenestekarl Mads Knudsen og Ane Marie Hansd. på Blangstedgaard. Lokale faddere.

Se mere i pdf -filen fra side 8. Indeholder også diverse kort.

Se også matrikelkort fra 1810, Blangsted Gaard (matr. 1, 2, 3). Navnet Lyders er påført kortet fra 1810...  Blangsted Mølle hørte til Blangstedgaard, men var Fraugde sogn, ellers var det Odense Vor Frue (Landsogn).
Blangsted Mølle lå lige øst for hovedgården, men forsvandt fra senere kort, ses senest på matrikelkort 1859-1884.  Der var opstemninger af Lindved å for af skabe fald til vandmøllen.  Der skete senere ændringer i åløbet.
Flere huse lå ved eller hørte til Blangstedgaard.

Ifølge BBR mv.:
Nuværende Blangstedgårds Alle nr. 100, 102 er
hovedbygningen opført 1680.  Nu matr. Blangstedgård, Odense jorder 1 qø.. Den nuværende hovedbygning ligger samme sted som den tidligere., ændringer sket før 1883. Avlsbygninger er forsvundet  og erstattet af to sidefløje,
Nr. 92 er den gamle lade opført 1692, nu matr. 1a.

Se mere om nuværende bygniinger.

Se billeder.

Top


 B. Lüders familien 1822-1865:     Top

Ifølge Kirkebog for Tønder sogn (1782.., 34) blev Ernst Albredht Lüders født den 14.5.1792, forældre Friderich Carl Lüders og Christina, f. Todsen. Senere amts- og toldforvalter i Sønderborg .
 

Ernst Albercht Lüders af Blangstedgaaard, Odense, gift 18. april 1823 (Alder: 31) i  Faaborg. Sallinge, Svendborg amt, med Margrethe Kirstine Ploug, 24 år,
hun var født der der år 1800. Hendes far var Agent S. Ploug
(Kirkebog Faaborg sogn 1822., 116).  


Ifølge ovenævnte overtog Ernst Lüders Blangstedgaard i 1822.
Lüders beskrives som en dygtig landmand, som drev gården op til en af landets bedst dyrkede, der benyttede sig af helbrak, mergling og reolpløjning, indførte marsk- og anglerkøer, og hans heldige påvirkning sporedes snart i videre kredse. Han nød stor tillid blandt fynske landmænd.

Hans børn er fra 1824 født i Odense Vor Frue Landsogn, med far far proprietair Ernst Albrecht Lüders, Blangstedgaard,
undtagen i 1832-1836, hvor de er født i Svendborg amt. Se følgende.

Ved FT 1834 og 1840 var der kun tjenestefolk på Blangstegaard, familien Lüders opholdt sig da på

Svendborg, Sallinge, Aastrup, Nakkebølle, Hovedgaard, 65, FT-1834, A9003

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Ernst Albrecht Lüders

42

Gift


Forpagter af Gaarden


1792

Margrethe Christine Ploug

34

Gift


hans Kone


Simon Ploug Lüders

10

Ugift


Deres Børn


Christian Frederik Charl. Lüders

8

Ugift


Deres Børn


Ferdinand Vilh. Veghorst Lüders

7

Ugift


Deres Børn


Agnes Emilie Lüders

5

Ugift


Deres Børn


Ernst Vitterkinden Lüders

4

Ugift


Deres Børn


Elisa Christiane Lüders

2

Ugift


Deres Børn


Louvise Augusta Lüders

1

Ugift


Deres Børn


Rasmus Lohmann

21

Ugift


Informator


Christine Hempel

18

Ugift


Huusjomfrue


Maren Larsdatter

25

Ugift


Amme


Trine Sørensen

20

Ugift


Stuepige


Andresine Hansen

23

Ugift


Kokkepige


Maren Johansen

29

Ugift


Bryggerpige


Christian Jensen

29

Ugift


Lærer landvæsen


Rasmus Nielsen

31

Ugift


Ladefoged


Mads Rasmussen

36

Ugift


Gaardskarl


Jørgen Larsen

26

Ugift


Materiale Kudsk


Rasmus Jørgensen

36

Ugift


Staldkarl


Hans Rasmussen

16

Ugift


Drenge


Niels Rasmussen

16

Ugift


Drenge


Johan Hansen

44

Gift


Røgter


Karen Hendriksdatter

28

Ugift


Meierske


Maren Pedersdatter

29

Ugift


Malkepiger


Maren Hansdatter

26

Ugift


Malkepiger


Maren Rasmusdatter

21

Ugift


Malkepiger


Anne Hansdatter

20

Ugift


Malkepiger


Johanne Rasmusdatter

20

Ugift


Malkepiger


Mariane Pedersdatter

57

Ugift


Omgangs Almisselem


De var der også ved FT 1840.

.....................................................


Ved FT 1845 ses Lüders-familien på Blangstedgaard.

Odense, Odense, Vor Frue, , Blangstedgaard, 56, FT-1845, B6746

Navn: 

Alder: 

Status: 

Født

Erhverv: 

Fødested:

 

Ernst Albrecht Lüders

53

Enke(mand), g. m. Margrethe Christine Ploug, død 27.11.1843, 44 år

1792. Død som proprietær 58 år 18.10.1849

Proprietair og skibsreder

Tønder  ca. 1792

Caroline Lüders

20

Ugift

1825

Hans børn

Heri sognet [Vor Frue Landsogn]

Anne Lüders,  Agnes ifølge original

17

Ugift

1828

Hans børn

do [Vor Frue Landsogn]

Elin Lüders,  samme som Elise?

14

Ugift

1831

Hans børn

do [Vor Frue Landsogn]

Augusta Lüders

13

Ugift

1832

Hans børn

do [Vor Frue Landsogn]

Petrea Betty Lüders

11

Ugift

1834

Hans børn

Nackebølle, Svendborg Amt

Maria M. Lüders

9

Ugift

1836

Hans børn

Nackebølle, Svendborg Amt

Caroline Lüders

4

Ugift

1841

Hans børn

Heri sognet [Vor Frue Landsogn]

Henriette Goverts

32

Ugift


Gouvernante

Altona

Maren Hansen

37

Ugift


Meierske

W. Skjerninge, Svendborg Amt

Anne Andresen

28

Ugift


Tjenestepige

Kjølstrup

Francisca Petersen

21

Ugift


Syejomfrue

Nyborg

Anne M. Jørgensen

20

Ugift


Syepige

Odense

Peterline Mortensen

19

Ugift


Barnepige

Munkebo

Anne M. Jørgensen

29

Ugift


Kokkepige

Olbølle, Svendborg Amt [Ulbølle]

Anne Maria Hansen

29

Ugift


Bryggerpige

Gjestelev, Svendborg Amt

Johanne Henriksen

25

Ugift


Meieriepige

Høibye

Juliane M. Hansen

20

Ugift


do [meieriepige]

W. Skjerninge, Svendborg Amt

Rasmus Sørensen

46

Gift


Avlskarl

Fraugde

Peder Rasmussen

52

Ugift


Tjenestekarl

Hillerslev, Svendborg Amt

Jørgen Jensen

47

Ugift


do [tjenestekarl]

Wigerslev

Søren Jørgensen

31

Ugift


do [tjenestekarl]

Næraa

Carl C. Hansen

22

Ugift


do [tjenestekarl]

Klinte

Hans Chr. Hansen

21

Ugift


do [tjenestekarl]

Dalum

Peder Hansen

20

Ugift


do [tjenestekarl]

Eilbye

Anders Henriksen

29

Ugift


do [tjenestekarl]

Høibye

Lars Larsen

24

Ugift


Bødker

??bye, Svendborg Amt

Johannes Andersen

61

Enke(mand)


Røgter

Odense

Hans Hansen

21

Ugift


do [røgter]

Hatting i Jylland

 

 Ernst Albrecht Lüders døde 1849.

 

...............................................'

 

Ved FT 1850 var sønnen Ernst bestyrer af gården, hans søskende stod som arvinger. .

Odense, Odense, Vor Frue, Frue Landsogn, Blangstedgaard, 65, FT-1850, B5535

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Ernst Lüders

20

Ugift

Ernst Lüders Witteckindum, 36, død ugift 28.2.1866 i Marienlund, Sjælland. Gravsten

bestyrer af gaarden

her i sognet [Frue Landsogn] 1830

Caroline Lüders

25

Ugift


arvinger til gaarden

her i sognet [Frue Landsogn]

Agnes Lüders

22

Ugift

Agnes Emilie, 34, gift 1863 med forpagter fra Hvidovre

arvinger til gaarden

her i sognet [Frue Landsogn]

Lise Lüders

19

Ugift

Død Blang. 24 år 28.11.1855

arvinger til gaarden

her i sognet [Frue Landsogn]

Augusta Lüders

18

Ugift


arvinger til gaarden

Aaby, Svendborg Amt

Petra Lüders

16

Ugift

Gift 1856 med proprietær i Jylland

arvinger til gaarden

do [Aaby, Svendborg Amt]

Maria Lüders

14

Ugift

Død ugift Blang. 18, 28.12.1854. Gravsten.

arvinger til gaarden

do [Aaby, Svendborg Amt]

Mathilde Lüders

9

Ugift

Caroline Mathilde Lüders f. 1841, død 1927, se gravsten

arvinger til gaarden

her i sognet [Frue Landsogn]

Henriette Govertz

35

Ugift


gouvernante

Altona

Maria Jørgensen

34

Ugift


kokkeige

Ulbølle, Svendborg Amt

Wilhelmine Bertelsen

21

Ugift


stuepige

Odense

Emilie Jørgensen

22

Ugift


syepige

do [Odense]

Hanne Jørgensen

20

Ugift


ligesaa [syepige]

do [Odense]

Maria Andersen

20

Ugift


meieriepige

Fraugde

Anne Nielsen

34

Ugift


ligesaa [meieriepige]

Rønkeby, Odense Amt [Rynkeby]

Maria Jacobsen

23

Ugift


bryggerpige

Skjellerup, Svendborg Amt

Karen Knudsen

26

Ugift


meieriepige

Heden, Odense Amt

Jørgen Knudsen

34

Ugift


kudsk

her i sognet [Frue Landsogn]

Jens Pedersen

22

Ugift


staldkarl

Fraugde, Odense amt

Søren Rasmussen

17

Ugift


tjenestedreng

her i sognet [Frue Landsogn]

Niels Larsen

33

Ugift


tjenestekarle

Lønberg, Ringkjøbing Amt

Jørgen Larsen

52

Ugift


tjenestekarle

Faberg sogn, Ringkjøbing Amt

Jens Einevoldsen

22

Ugift


tjenestekarle

Hjelling, Weile Amt

Henrich Einevoldsen

16

Ugift


tjenestekarle

Nørup sogn, Weile Amt

Mads Jørgensen

21

Ugift


bødker

Tommerup, Odense amt

Jens Jensen

66

Ugift


dagleier

Smestrup sogn, Weile Amt

Hans Chr. Hansen

26

Ugift


fraværende indkaldt til krigstjeneste

Dalum, Odense Amt

Niels Jacobsen

26

Ugift


fraværende indkaldt til krigstjeneste

Bjerre He??, Weile Amt

Lars Mogensen

22

Ugift


fraværende indkaldt til krigstjeneste

i sognet [Frue Landsogn]

Lars Clausen

28

Ugift


fraværende indkaldt til krigstjeneste

Woldtofte, Odense Amt

Bendix

29

Ugift


fraværende indkaldt til krigstjeneste

??ning, Weile Amt [måske Korning??]


..............................................................

 Ved FT1855  boede 5 døtre stadig på Blangstedgaard, som Eierens Søskende, sammen med gouvernanten/læreinden. Ejeren var da ældste søn Proprietair Simon Ploug Lüders, se nedenfor.

der er flere poster

..............................................................

Ved FT 1860 boede tre af døtrene sammen med gouvernanten i Nørregade 89 i Odense:
Odense, Odense, Odense Købstad, Odense Kjøbstad, Nørregade 89, forhuus 1ste sal, 1, FT-1860, B0289

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Fødested:

Henriette Goverts  

48  

Ugift  

guvernante hos frøkenerne Lüders  

Eckernförde  

Caroline Frederikke Christine Lüders  

35  

Ugift  

lever af sine midler  

Blangstedgaard, Frue sogn, Odense  

Augusta Louise Lüders  

28  

Ugift  

ditto [lever af sine midler]  

Nakkebølle, Aastrup sogn, Svendborg Amt  

Caroline Mathilde Lüders  

19  

Ugift  

lever af sine midler  

Blangstedgaard, Frue sogn, Odense  

Hedevig Sophie Hansen  

21  

Ugift  

tjenestepige  

Odense  

 

....................................

Ernst Albrecht Lüders og Margrethe Christine Plougs Børn:
 

Navn

Født (Vor Frue Landsogn undt. nævnte)

Øvrige oplysninger

Simon Ploug Lüders

1824

Ses kun FT 1834. Adkomst  1852, solgte som proprietair Blangstedgaard i 1865

Christine Frederikke Caroline Luders

1825, f. 25.8.1825 (40) ifg. Kirkebog Vor Frue, far proprietair Ernst Albrecht Lüders, Blangstedgaard

Ses FT 1840 og FT 1855. FT 1860 Nørregade, Odense, ugift.

Christian Frederik Charl. Lüders

1826, ses ikke i kirkebog.

Ses kun FT 1834

Ferdinand Vilh. Weghorst Lüders

1827 , 22.5. (9), døbt 1827 i Vor Frue sogn, far proprietair Ernst Albrecht Lüders, Blangstedgaard

Ses kun FT 1834. Ingemiør og havnekaptajn, København, død 1895
FT 1860 Løjtnant København.
FT1880 Havnecafeejer København, 10 årig datter.

Agnes Emilie Lüders

1829, 4.1. (57) , far proprietair Ernst Albrecht Lüders, Blangstedgaard

Ses FT 1834. 1840, 1845, 1850. - Agnes Emilie, 34, gift 5.5.1863 (13) med forpagter fra Hvidovre, Peder Rasmus Johan Frederik Holtzer. Død 1913,

Ernst Vittikindum (Vitterkinden, Witichindum) Lüders

1830, f. 1.5.1830 (22) i Vor Frue sogn, far proprietair Ernst Albrecht Lüders, Blangstedgaard.

Ses FT 1834 og 1850, her bestyrer af Blangstedgaard.
Ernst Lüders Witteckindum, 36,
død ugift 28.2.1866 i Marienlund, Sjælland. Se gravsten

Elin   ??  samme som næste?

1831, ses ikke i kirkebog

Ses FT 1845.

Elise (Lise) Christi(a)ne Lüders

1832. F. 6.7.1831 (70) i Vor Frue sogn, far proprietair Ernst Albrecht Lüders, Blangstedgaard.

Ses FT 1834. 1840. 1850. 1855
FT 1880 grossererenke i København, f. 1831.

Louvise Augusta Lüders

1832. F. 26.8.1832 (36) i Aastup sogn, Sv. A., far Proprietær, forpagter Ernst Albredht Lüders

Ses ved FT indtil 1855.
FT 1860 Nørregade, Odense.
FT 1880 ugift hos søsteren Elise i
Kbh. .

Petra Betty Giogine Luders

1834 Svendb. amt, 6.6.1834 i Aastrup, far Hr. Proprietær Lüders.

Ses indtil FT 1855. Gift (125, 81) 4.6.1856 med proprietær Hans Peder Christensen, Frausinggaard, f. 1825 i Vejle.. De ses der FT 1860 og 1870 (Hinge sogn, Viborg amt) med 3 børn, men ikke ved senere FT.

Maria Margrethe Catharina Luders

1836 Svendb. amt, 23.7. i Aastrup. far do

Død ugift Blang. 18 år, 28.12.1854. Se gravsten

Caroline Mathilde Lüders

1841. døbt 1842 i Vor Frue sogn, far proprietær Ernst Albrecht Lyders, Blangstedgaard.

Ses til FT 1855. FT 1860 Nørregade, Odense
FT 1880 ugift sanatorieejer, se videre i linket,
Caroline Mathilde Lüders
død 1927, se gravsten

Faddere ved børnenes dåb var familie (Ploug) eller udenbys folk, nogle titulerede. Nogle fra andre store gårde (Langkilde, Marienlund, Kragsbjrg)
Ingen af de nævnte Lüders/Lyders  ses ved FT 1870, 1880 og 1890 i Odense amt. Oplysninger fundet fra andre steder er vist i tabellen ovenfor.  Flere børn døde unge/forblev ugifte/barnløse.

Der var i Odense Købstad en Johan Jacob Lüders, f. ca. 1825 i Odense, ses ved FT 1880 som husfader, invalid, reiser til Markeder, han ses ogaå ved andre FT. Han havde børn med navn Luders.

Mange Lüders (fødested) ses i Københavns amt, så Sorø, Roskilde, Odense, Svendborg amter, Sønderjylland, Sydslesvig, Tyskland.

Der er et gravsted for Lüders- familien på Blanstedgaard. Se linket.

...................................................

Ved FT 1860 ses Thomas Rasmussen, 41, som forpagter på Blangstedgaard. '
 

 ...................................................7

 Ifølge realregister  blev gården solgt i 1865:

Odense Herredsfoged,  Realregister - Vor Frue Landsogn (1871 - 1942),    25, 1815, 1940    opslag 48, Blangstedgaard:

 I Odense Herredsfoged  -Skøde- og panteprotokol - Odense Herred- V 1862-V1867 (1) opslag 564, folio 540, ses Kjøbecontract:
Proprietair Simon Ploug Lüders
(Ernst Albrecht Lüders ældste søn, som fik adkomst til gården i 1852) som sælger, og proprietair Werner Theodorus Borschsenius til Fraugdegaard som køber, ved salget af hovedgaarden Blangstedgaard oprettett kjøbecontract. Underskrevet 25.7.1865. Se uddrag.
Købet omfattede Frue sogn Blangstedgaard matr. 1, 2 og 3. samt Fraugde sogn Møllen og Tornbjerg matr. 1b. - Ialt ca. 29 Td. hartkorn, hvor de ca. 22 var på matr. 1.. Matr. 3 og møllen Fraugde sogn var hver godt 2 Td., mens matr. 2 og 1b kun var 5-6 skæpper (3/4 Td) hver. Se matrikelkort

 

Top 


 C. Borchsenius med flere   Top

 Werner Theodoris Borchsenius ses ved FT 1860 på Fraugdegaard:
Odense, Aasum, Fraugde, Fraugde, Fraugdegård, 19, FT-1860, C7332

Werner Theodoris Borchsenius  

58  

Gift  

propritær, husfader  

  

Wærum Randers Amt  

Ellen Pedersen  

53  

Gift  

hans kone  

  

Svindinge  

Johannes Borchsenius  

22  

Ugift  

barn kand. phil  

  

Lundegård Odense Amt  

der er mange flere poster
Werner var født i Værum, Randers amt, ca. 1802.  Hans far var sognepræst  Johannes Borchsenius. Werner ses FT 1834-1850 som Forpagter af Hovedgården Lundsgaard i Revninge, Odense amt. Han var blevet gift med Ellen Pedersen, Lundsgaard i 1830.Han var da forvalter på Hesselagergaard (80). Hendes moder var Forpagter Peder Jensens enke på Lundsgaard.
Lundsgaard ejedes af personer fra Ahlefeldt-slægten.

Verner Theodorus Borchsenius, 67, ses også på Fraugdegaard ved FT 1870. Han døde 19.7.1872 (Kirkebog for Revninge,døde, 48).).
Ifølge Realregister til skøde- og panteprotokol - Bjerge-Åsum hrd. 1890.1936, Fraugde, 1. serie, 35, skøde fra Borchsenius familien til baron Preben Bille Brahe på hovedgaarden
Fraugdegaard i 1879.
..................

Werner Theoswe doris Borchsenius overtog som vist ovenfor Blangstedgaard i 1865.
Sønnen Johannes ses der som avlsbruger ved FT 1870:

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Blangstedgaard 58, 58, FT-1870, D4621

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Johannes Borchsenius  

31  

Ugift  

Husbond  

Avlsbruger  

Revninge Sogn, Odense Amt  

Petra Jensine Taulau  

43  

Ugift  

Husbestyrerinde  

  

Kerteminde  

Niels Olsen  

30  

Ugift  

Tjenende  

  

Jylland  

Anders Jørgensen  

25  

Ugift  

Tjenende  

  

Grindløse Sogn, Odense Amt  

Hans Madsen  

26  

Gift  

Tjenende  

  

Fraugde Sogn, Odense Amt  

Hans Christian Hendriksen  

24  

Ugift  

Tjenende  

  

Lumby Sogn, Odense Amt  

Frederik Poulsen  

45  

Gift  

[Tjenende]  

Røgter  

Rynkeby Sogn, Odense Amt  

Hans Jørgen Nielsen  

43  

Ugift  

[Tjenende]  

Røgter  

Frue Land Sogn  

Jens Peter Sørensen  

31  

Ugift  

[Tjenende]  

Tyende  

Starup Sogn, Ribe Amt  

Rasmus Peter Mølller  

27  

Ugift  

Tjenende  

Havekarl  

Rolfsted Sogn, Odense Amt  

Kiersten Jacobsen  

26  

Ugift  

Tjenende  

Mejerske  

Haarslev Sogn, Odense A.  

Maren Kirstine Jørgensen  

19  

Ugift  

Tjenende  

Undermejerske  

Lumby Sogn, Odense Amt  

Maren Kirstine Hansen  

22  

Ugift  

Tjenende  

  

Odense  

Larsine Olsen  

25  

Gift  

Tjenende  

  

Norup Sogn, Odense Amt  

Ane Sine Hansen  

22  

Ugift  

Tjenende  

  

Vigerslev Sogn, Odense Amt  

Marie Madsen  

28  

Ugift  

Tjenende  

  

Revninge Sogn, Odense Amt  

Maren Larsen  

21  

Ugift  

Tjenende  

  

Lindek? Sogn, Jylland  

der er nævnt et hus under Blangstedgaard, hvor der boede en aftægtskone (Karen Hansen, 73). Karen Hansdatter,75, døde i 1872 som enke efter indsidder Rasmus Hansen, Blangstedgaard, Eiby Mark  De boede i Frydenlund-huset.

...............................

Adkomst for hans enke Ellen til Blangstedgaard i 1872 (Werner var som nævnt død samme år), i 1875 skøde til deres søn Johannes Borchsenius,
der ses der ved FT 1880 og 1890.

Odense, Odense, Vor Frue, Frue Landsogn, Blangstedgaard, , FT-1880, B0227

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Fødested:

Johannes Borchsenius

41

Gift

husfader, proprietair

Revninge, Odense

Hanne Cecilie Dorothea Borchsenius født Pedersen

34

Gift

huusmoder, hans hustru

Herninge, Ringkjøbing

Ellen Borchsenius

5

Ugift

deres børn

Frue Landsogn, Odense, f.?

Verner Ludolf Borchsenius

3

Ugift

deres børn

do [Frue Landsogn, Odense], f. ??

Niels Valdemar Borchsenius

2

Ugift

deres børn

do [Frue Landsogn, Odense]. f.?

Hans Peter Axel Borchsenius

under 1 aar

Ugift

deres børn

do [Frue Landsogn, Odense], f. 3.7.1879 (90) . faddere proprietær, gaardejer, udenbys

Niels Jacobsen

32

Ugift

ladefoged

Gjerløv, Sorø

Niels Peter Johansen

31

Ugift

tjenestekarl

N. Lyndelse, Odense

Hans Eriksen

61

Fraskilt

do [tjenestekarl]

Rynkeby, Odense

Anders Christian Sørensen

21

Ugift

do [tjenestekarl]

Dalum, Odense

Jens Jensen

60

Gift

røgter

Dalby, Odense

Søren Jensen

64

Gift

røgter

Ullerslev, Svendborg

Jørgen Jeppesen

59

Gift

staldkarl

S. Høirup, Svendborg

Ane Pedersen

25

Ugift

tjenestepige

Sverig

Christiane Christensen

33

Ugift

do [tjenestepige]

særslev, Odense

Christiane Christiansen

23

Ugift

do [tjenestepige]

V. Hæsinge, Svendborg Amt

Karen Kirstine Hansen

26

Ugift

do [tjenestepige]

Særslev, Odense

bodil Kirstine Rasmussen

30

Ugift

do [tjenestepige]

Tommerup, Odense

Henriette Pelck

25

Ugift

do [tjenestepige]

Nyborg

Karen Marie Rasmussen

17

Ugift

do [tjenestepige]

Barløse, Odense

Maren Brendholt

39

Ugift

meierske

Brenderup, Odense

Jensine Petra Thaulow

54

Ugift

gjæst

Kjerteminde

Ved  FT 1880 ses et hus Frydenlund under Blangstedgaard, der boede en  daglejer.

..............................................

Ses også ved FT 1890:
Odense, Odense, Vor Frue, Frue Landsogn, Blangstedgaard, [4], FT-1890, B0319

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Johannes Borchsenius  

51  

Gift  

husfader  

proprietær  

Lundsgaard, Revninge  

Hanne Dorthea Cecilius Borchsenius  

44  

Gift  

husmoder  

hustru  

Lav??, Herninge  

Ellen Borchsenius  

15  

Ugift  

datter  

  

Frue Landsogn  

Verner Ludolf Borchsenius  

13  

Ugift  

søn  

  

do [Frue Landsogn]  

Niels Valdemar Borchsenius  

12  

Ugift  

søn  

  

do [Frue Landsogn]  

Hans Peter Axel Borchsenius  

10  

Ugift  

søn  

  

do [Frue Landsogn]  

Frederik Borchsenius  

7  

Ugift  

søn  

  

do [Frue Landsogn]  

Hans Petersen Borchsenius  

54  

Ugift  

broder  

partikulier  

Lundsgaard, Revninge  

Ellen Helene Borchsenius  

17  

Ugift  

pleiedatter  

  

Erritsø  

Nielsine Hansen  

22  

Ugift  

lærling  

medhjælperinde  

Hellerup  

Lars Martin Nielsen  

30  

Ugift  

do [lærling]  

medhjælper  

Marslev  

Hans Peter Hansen  

38  

Ugift  

tjenestekarl  

  

Vigerslev  

Niels Peter Madsen  

32  

Ugift  

do [tjenestekarl]  

  

Odense  

Christian Ludvig Hansen  

27  

Ugift  

staldkarl  

  

Ubberud  

Hans Eriksen  

71  

Enke(mand)  

tjenestetyende  

kusk  

Rynkeby  

Christian Marius Clausen  

24  

Ugift  

tjenestekarl  

  

Vesterhæsinge  

Laurine Johansen  

33  

Ugift  

  

meierske  

Sønder Vissing  

Mette Katrine Jensen  

27  

Ugift  

  

meieripige  

Rynkeby  

Gjertrud Marie Jensen  

33  

Ugift  

  

meieripige  

do [Rynkeby]  

Emma Jensen  

28  

Ugift  

  

meieripige  

Sverige  

Karen Kirstine Nielsen  

30  

Ugift  

  

kokkepige  

Fraugde  

Maren Johanne Marie Madsen  

22  

Ugift  

  

stuepige  

Frue Landsogn  

 Johannes Borchsenius, proprietær Blangstedgaard, døde 1.5.1894 (18).  Gården blev solgt 1895, se herunder, Enken Hanne ses ved FT 1901 i Odense, Skibhusvej, lever af legater, sammen med sønner Verner og Frederik, der var henh. maskinassistent og tømmerlærling.

Det kunne tyde på, at Boschsenius-familien ikke har forvaltet gårdene særligt godt. Fraugdegaard blev solgt 1879, og Blangstedgaatd ved fogedudlæg 1895, se næste.  

Der havde også været sameje mellem Fraugdegaard og Blangstedgaard omkring år 1800.


 

Ifølge realregister Fogedudlægsskøde til Niels Unger Nyborg 23.11.1895 på Blangstedgaard matr. 1, 2, 3.    
I Odense Herredsfoged Skøde- og panteprotokol - Odense Herred, 1895 3 21 – 1896 4 30 2. serie, 18.4.1895 nr. 345, opslag 21 ff, folio 40 ff, ses auktionsforløb, skøde mv. Se uddrag fra 1. side.

Ved FT 1880 ses Niels Unger som barn, f. 1869, hos læge  Claus Unger Nyborg i Fredericia. Claus Unger ses der også som praktiserende læge og jernbanelæge ved FT 1901 Fredericia Købstad, f. 1820. Han ses også FT 1911 som justirsraadog læge i Riddergade 9, som han ejede. Død 1914.
Ved FT 1890 var Niels Unger landvæsenselev i Vejle amt, Ullerup, Sønderbygaard, der var en stor gård med mange tyender.
Niels Unger gift i Faaborg 4.10.1894 (219) med Maren Jensine Simonsen, han stod da som proprietær, ejer af Blangstedgaard. En søn, Claus Unger Nyborg, opkaldt efter sin farfar, blev født i Fredericia Trinitatis sogn den 27.8.1895, far proprietær Niels Unger Nyborg, Fredericia. Dr. Nyborg og hustru var faddere.

En datter Frida blev født på Blangstedgaard den 13.5.1899, far proprietær Niels Unger Nyborg, Blangstedgaard (202), se også følg. tabel..

FT 1901 (84) var Niels Unger Nyborg proprietær på Blanstedgaard:

 

 

 der var også ydermere 2 huse under Blangstedgaard, ejet af Nyborg, i det ene boede Lars Rasmussen f. 1854, arbejder ved landbruget, med kone, datter og svigermor, han var i Frydenlundhuset, se næste, samt i Smediehuset Vilhelm Mortensen f. 1863, med kone, arbejder ved landbruget. Se mere i linket.

Det ser også ud til, at ser skete byggeri på Blangstedgaard. Ifølge BBR skulle længen over for laden, Møllehuset samt Aahuset være fra år 1900  og 1902.

 Ved FT 1906 Vor Frue Landsogn (13) , under Killerup, ses gården forpagtet ud til Klaus Jørgen Nielsen, f. 1873 :
 

Nyborg ejede ved FT 1906 stadig Blangstedgaard, men det vides ikke, hvor han da befandt sig.
Der ses også ved FT 1906 sammen med Blangstedgaard ovennævte arbejdsmand Lars Rasmussen med kone og svigermor, Frydenlund, samt Smediehuset

Ved FT 1911 var Niels Unger Nyborg og familie på Vigelsø, matr. 1a 1b, se herunder, hvor han stadig stod anført som proprietær. Der var også en forvalter og 6 tyender på gården. Se link.
Ifølge Kirkebogen for Østrup blev sønnen Klaus Unger Nyborg, født 1895, konfirmeret den 3.4.1910, far  proprietær Niels Unger Nyborg, Vigelsø. Søsteren Frida født 1909 ikke konfirmeret i sognet. Hun blev i april 1915 konfirmeret i Seden sogn, se herunder, far proprietær Niels Unger  Nyborg.
Ved FT 1916 boede der andre på Vigelsø.

Ved FT 1921 Seden matr. 9a (Odense amt, 28) ses N. Unger Nyborg, f. 1868, husfader og landmand, sammen med Mary (Maren?) og Frida Nyborg og en tyende. Ankommet til stedet i 1911 fra Vigelsø. Matr. 9 var en gård i Seden By, 9a ses sydøst for byen, store dele blev udstykket i 1920'erne, dette blev måske gjort af Niels Unger Nyborg. Nu sydvest for Mindelundsvej.
Hustruen var i 1921 på hospitalet:

Maren Unger Nyberg  f,

9/2 1872  

Gift  

Husmoder  

g.m. Proprietær  f.

Faaborg  --- ses Odense Købstad, Hjallesevej 51. Hele Hospitalet, , 1, FT-1921

Måske har Unger været en gårdslagter?

Top
  ........................................................

1908  Mageskifteskøde på Blangstedgaard fra Nyborg til Carl Steenbach.
Odense Herredsfoged Skøde- og panteprotokol - Odense Herred  1907 12 12 - 1908 8 6  128 nr. 353, folio 206. Mageskifteskøde fra Nyborg til Steenbach 1908. Se uddrag folio 206, og 207, skøde henh. Blangstedgaard og Vigelsø (Nyborg skøde på Vigelsø, fyldestgjort med 250000 kr. og Steenbach fik skøde på Blangstedgaard). 208 , Stenbach underskrift.
Vigelsø (Odense, Lunde, Østrup sogn) er en ø i Odense Fjord, hvor der på ældre kort ses aftegnet en gård, Vigelsø Gd. Øen er nu et ubeboet naturbeskyttelsesområde.
Ved FT 1906 var Carl Steenbac, 24 år, ugift husfader på Vigelsø, hvor der også var en del tyender.
Ved FT 1911 var Niels Unger Nyborg på Vigelsø som nævnt ovenfor.
Så mageskiftet har åbenbart bestået i, at Nyborg og Steenbach har byttet gårdene Blangstedgaard  og Vigelsø

Carl Steenbach, f. 1882, ses ved FT 1890 og 1901 i Odense, St. Hans Landsogn, Aalykkegaard (nuværende  Åløkke Alle 40/Johannevej 1), hans far var Henrik Charles Steenbach, jægermester og ejer af gården (død ved FT 1901, Henrik Herman Steenbach efterfulgte ham. Gården er nu udstykket).
FT 1906 var Carl som nævnt på Vigelsø.

Carl Steenbach, ugift, 29 år gl., set ved FT 1911 (41) som ugift proprietær på Blangstedgaard sammen med tyende mv.. Han var tilflyttet sognet i 1908.  - Øverst ses, under Blangstedgaard, Smedehuset, beboet af arbejdsmand Rasmus Sørensen med kone og barn. Der ses også Lars Rasmussen, som tidligere sås på Frydenlund. .

Ifølge Kirkebog for Korsløkke sogn (29) blev Jarl Steenbach født 18.9.1913 på Blangstedgaard, Odense Vor Frue Landsogn, forældre proprietær Carl Steenbach og hustru Ebba Henriette Anna Lemvigh, f. 1888, viet i Garnisionskrken i København den 5.11.1912. Preben født på Blangstedgaard den 3.11.1914. Faderen stod her som kammerjunker. Der var en del faddere fra København, hvor hustruen kom fra.
Ebba Henriette Anna Lemvigs far var Waldemar Edvard  Lemvigh, f. ca. 1846 i Sæby, ved FT 1885 København, Frederiksberg var han kammerjunker og kaptajn i Livgarden. Kammerjunker var<en titel bl.a. givet til yngre officerer tjenstegørende ved garderegimenterne.. Lemvigh ses København, København (Staden), Øster Voldgade, , -, 11, FT-1901, E1828, som oberst.
FT 1901 ses

Ebba Lemvigh  

18880113  

U  

Elev  

Elev ved undervisningen  

København . Ses  i Svendborg, Sallinge, Øster Hæsinge, Kistrup, Sollerupgaard.

Det vides ikke, hvor Steenbach opholdt sig ved FT 1916, hvor dele af Blangstedgaard var blevet forsøgsstation, se herunder. Han ses ikke i Vor Frue Landsogn FT 1916.
Carl Steenbach, f. 1882, ses 1922-26 på herregården
Julianelyst, Østbirk, ved FT 1925 (48) var han var der som en blandt 8 familier, som husfader f. 1882 med kone Ebba. Anna, Henriettte, f. 1888 Frederiksberg, og 2 børn, Jarl og Preben, født 1913-14 i Vor Frue Landsogn. De ser ikke ud til at være konfirmeret i Øsrbirk sogn 1927-28. - Jarl Steenbach var under 2. verdenskrig med i Frikorps Danmark. .

Top

 ..........................................

Ifølge ovenfor viste realregister solgte Steenbach i 1915 Blangstedgaard til Foreningen til opkøb og udstykning  af Landbrugsejendomme i Sjællands og Fyens Stift.
Se købskontrakt og skøde.   Købet omfattede Blangstedgaard, Frue sogn, matr. 1, 2, 3, en lille parcel under Tornbjerggaard, Fraugde sogn, samt Blangsted Mølle i Fraugde sogn med tilliggender, der var uden matr. nr..  Det samlede areal var på godt 272 Td. Land, med tilliggender, bygninger mv., men uden besætning og inventar. Køberen havde allerede forpagtet hovedbygningen og ca. 97 Td. Land til Statens Planteavsforsøg og agtede at udstykke og belåne videre. Forsøgsstationen omfattede Blangstedgaard matr. 1a og dele af matr. 3, i den sydlige del af ejerlavet, syd for åen.

Arealerne i Blangstedgaard ejerlav nord for åen, matr. 1, 2, 3, samt matr. 1b mod vest, blev efterhånden udstykket til anden side. - Se afsnit E.


D. Forsøgsstation 1915-1982.    Top

Ved  FT 1916 Vor Frue Landsogn (54) ses Blangstedgaard forsøgsstation (ses under Ejby Mark) med forsøgsleder Niels Esbjerg med hustru og 2 børn. Der ver 4 tjenestepiger og en forkarl og 3 tjenestekkarle, 17-29 år gamle.

 

Der ses 5 andre familier i forbindelse med Blangstedgaard, 1 arbejdsmand, 3 husmænd, 1 gartner, heriblandt på M 1 husmand Hans Vilhelm Jørgensen, og i Blangstedhus gartner Rudolf Bay Olsen, de fik i 1917 skøde på matr. 1n, 3d, se mere i linket. På M 1 ses også arbejdsmand Andreas Johnsen med en større familie (han var der også ved FT 1921).. Der ses også Lykkegaard Matr. 3a (enke med  to voksne børn. Lykkegaard hørte til Ejby ejerlav og lå nord for Nyborgvej, nuværende Cikorievej 32, nu udstykket). .

 Den første leder (forstander) var Niels Esbjerg.
Der står stadig (2018) en mindesten for ham på en af plænerne ved Blangstedgaard:

På stenen står: NIELS ESBJERG. HAVEBRUGSFORSØGENES GRUNDLÆGGER. BOLDESAGER 1908-1915. BLANGSTEDGAARD 1915-1942.
Han var efter sigende en markant herre.

Frugtavl (frugttræer) var stationens hovedansvarsområde. Der blev startet en række store og længere varende markforsøg især med æble, inden for områder som sorter, grundstammer, sygdomsbekæmpelse og gødskning. Her blev det blandt andet vist, at kalium er et særdeles vigtigt næringsstof for æbletræer. Men der var også forsøg med andre kututrer, såsom korn, roer, jordbær, buskfrugt og grønsager, indstationeret fra andre forsøgstationer, for at afprøve tingene under forskellige jordbunds- og klimaforhold.
En oversigt over den faglige aktivitet kan ses i jubilæumsskrift.

Forsøgstationens jord var inddelt i marker med numre bestående af romertal og bogstav. Se kort.

...............................................

Ved FT 1921 (85) ses Niels Esbjerg, f. 1881, på Blangstedgaard som forsøgleder ved Statens Forsøgsvirksomhed, sammen med hustru Ellen, og 3 børn,  Johanne Marie og Niels født i Boldesager, og Karen f. 24.5.1916 (108)  i Frue Landsogn (faddere fra Boldesager og pige fra Blangstedgaard) . Der var 4 personer med betegnelsen ung Pige og 10 med betegnelsen tyende. Det var unge mennesker f. 1899-1903. altså ca. 20 år gl..
.

Der var ved FT 1921 under eller ved Blangsted også 9 andre familier, de ses på parceller udstykket fra 1917 nord for forsøgstatioen. Kun Valdemar Hansen, f. 1887, arbejdsmand, er der ikke redegjort for.

.............................................

Ved FT 1925 (163) Blangstedgaard matr. 1a m.fl. ses Niels Esbjerg stadig som forsøgleder med kone og de 3 børn, samt en slægtning. Resten af beboerne , ialt 16, var mest unge mennesker fra 17år og opad, mange først i tyverne. De ses bl.a. som gartnermedhjælper, kørekarl, landbrugselev, husassistent.

 

 Der var ved FT 1925 nævnt flere matrikler/familer under Blangssted, bl.a. matr. 1e 1h 1l, 3e, 3i. Desuden ses gartner Peter Chr. Kortegaard med familie og ansatte. .

..................................................

Ved FT 1930 (140, 141) Blangstedgaard,  matr. 1a m. fl. ses Niels Esbjerg med kone og barn, han er også i tabellen anført som forsøgsleder ved Forsøgsstation Blangst.
De øvrige personer var mest unge mennesker f. 1903-1923, dvs. 17-27 år gl.. Der var 4 husassistenter og 6 gartnerelever eller - medhjælpere, heriblandt en gartnerelev fra Sverige. Der var også en forsøgsassistent fra Norge. Desuden var der nogle karle.

 Der var ved FT 1930 13 andre familier nævnt under Blangsted, bl.a. på matr. 3f  handelsgartner Peter Kortegaard med familie og 2 ansatte.

 Ifølge realregister skøde i 1937 til Landbrugsministeriet på Statens vegne på matr. 1a, 3a mv.

 ........................................................

Ved FT 1940 (Odense Kommune, Blangstedgaardsvej 133, 9, 10, 12, 14) ses Niels Esbjerg på Blangstedgaard som forstander sammen med sin kone.  Ellers var det mest unge mennesker født 1911-1923, dvs. 17-29 år gl.. Der var bl.a. 2 kokkepiger, 3 stuepiger, 15 gartnerelever, -medhjælpere, landvæsenselever, studerende, heriblandt 2 fra Sverige og 1 fra Norge.. Der boede også en landbrugskandidat på gården.

På daværende og nuværende Blangstedgaardsvej 119 villaen lige nord for åen, bygget 1923, ses ved FT 1940 (7, 8) Rasmus Laurids Sørensen, assistent, f. 1886, barn i Odense i 1925, han var nok ansat på forsøgsstationen. Også andre huse på Blangstedgaardsvej ses ved FT 1940.
....................................................................

Niels Kristian Nielsen Esbjeg døde som nævnt i 1942: Kirkebog Korsløkke sogn 1942 (183), f. 1881 i Ribe amt.
Den næste forstander var Nils Dullum, som allerede var ansat på stedet, inden Niels Esbjerg døde, han boede da i Møllehuset, hvor han ses fra før 1930. .
Mange af de langvarige markforsøg fortsatte, og helt frem gennem 50'erne var der stadig store folkehold af unge mennesker, mange kom som et led i deres uddannelse, oftest et ½ eller helt år. De boede og spiste på gården, der var bl.a. værelser i den nuværende sydlige sidefløj (kavalerfløjen). I hovedbygningen boede forstanderen, de unge piger boede ovenpå. I enden nærmest åen var der et stort køkken  og en stor folkestue, hvor forplejningen foregik under forsæde af forstanderen og hans kone, .hun stod for hele husholdningen..Ved forfald styrede kontordamen fru Signe Jørgensen måltidet (sige værsgod, velbekomme osv.). Det var lidt som et internat eller højsskole. Se personalebillede fra 1952.  Bygningen ved åen var staldbygning, der var bl.a. grise og heste.
I løbet af 1960'erne gik medarbejderstaben over til mest at bestå af faste medarbejdere, der havde egen bopæl. og der var ikke folkehold mere.

Blangsted Mølle hørte med til forsøgstationen og er nævnt ved FT Fraugde 1921-1940. Der boede mere faste medarbejdere ved forsøgsstationen, ved FT 1921-1940  var der forsøgsassistenter i Møllehuset ved Blangstedgaard,  senere laboratorieleder. m. fl.. Se mere i linket.
Skovhuset under ejerlav Tornbjerg hørte også under Blangstedgaard, her boede der også medarbejdere, bl.a. gartnere, arbejdsleder. Se Huse.
Villaen lige nord for åen, se også lige ovenfor, hørte også til Blangstedgaard og husede også medarbejdere fra forsøgstationen. ,

I 1967 blev Erik Poulsen forstander, og i 1981 Jørgen Vittrup,
i 1982 skete den endelige overflytning af forsøgsstationen til Årslev.
Se mere om aktiviteter på forsøgsstationen i nævnte jubilæumsskrift.

....................................................................

20.12.1984 skøde på Blangstedgaard fra Landbrugsministeriet til Odense Kommune, købesum 7.650.000 (9.600.000) kr.

I 1988 blev det nuværende boligområde indviet, efter arkitekt-konkurrence, i forbindelse med Odense Bys 1000 års jubilæum.

Der lå flere større gårde nær Blangstedgaard, i Ejby ejerlav, kan følges fra FT 1787, se link. 

 .................................................................

 Se billeder Blangstedgaard.

 Se om nuværende bygninger og kort

Top 


E. Udstykninger fra, og huse under/ved Blangstedgaard.     Top

Ifølge ovenfor viste realregister solgte Steenbach i 1915 Blangstedgaard til Foreningen til opkøb og udstykning  af Landbrugsejendomme i Sjællands og Fyens Stift.
Købet omfattede Blangstedgaard, Frue sogn, matr. 1, 2, 3, en lille parcel under Tornbjerggaard, Fraugde sogn, samt Blangsted Mølle i Fraugde sogn med tilliggender, der var uden matr. nr..  Det samlede areal var på godt 272 Td. Land, med tilliggender, bygninger mv., men uden besætning og inventar. Køberen havde allerede forpagtet hovedbygningen og ca. 97 Td. Land til Statens Planteavsforsøg og agtede at udstykke og belåne videre. Forsøgsstationen omfattede den sydligste del af ejerlavet, syd for åen, matr. 1a, 3a. . Se Hartkorn ved salg i 1916.

Arealerne nord for åen, Blangstedgaard matr. 1, 2, 3, blev efterhånden udstykket til anden side. Se herunder.

 Matrikelkort Blangstedgaard, områderne nord for åen:

1810-1859, nordligste del af Blangstedgaard ejerlav (sydligste del, se linket). Ejet af Lüders. Totalkortet.viser også Ejby ejerlav, som lå nord, øst og vest for Blangstedgaard ejerlav.
(Øverst i billedet ses ejerlav Ejby matr. 18, senere benævnt 12b, hørende sammen med 10a, med navnet Rasmus Hansen, Hans Knudsen overstreget (deres navne ses også på en mindre matrikel vest for hovedgården). 1835 Hans Knudsens enke skøde til søn Rasmus Hansen. Hans Knusen og hans far Knud Hansen ses som på gård i Ejby ved FT Vor Frue (Landsogn) 1787 og 1801. Rasmus Hansen ses på gård i Ejby ved FT 1834.
Flere skødeskift, i 1875 til Lars Hansen. Ved FT 1870-1906 ses Lars Hansen, f. 1839, som gårdejer på
Mosegaard, Ejby Mark, matr. 10a/12b.  Johannes Hansen, søn, f. 1881, skøde 1913 til 10a, 12b.  Han ses der ved FT 1916 og senere FT, som gaardejer med 4 tyender.  Nu udstykket, lå omkring nuværende position Herluf Trolles Vej 136 (d, y).
En anden gård i området var  
Lykkegaard på Ejby Mark  matr. 3, omkring nuværende position Cikorievej 32, udstykket).. Se linket ovenfor)..
Markerne Ny -, Torstenhave  -, Uglekrogs - og Eiby Lykken i Blangstedgaard ejerlav lå nord for gården og åen og ses på kortet. Ses tyddligere på det næstfølgende kort.
Noget af gården og møllen ses nederst i billedet.
Mod øst ses den mark, som hørte til Blangsted Mølle og var under Fraugde sogn (det øvrige var under Odense Vor Frue (Landsogn). Den grænsede til Ejby ejerlav mod nord, vest og øst.
 Se hele korte

 ................................................................

Matrikelkort Blangstedgaard 1923 -1929. De nordligste matrikler 1, 2, 3 (nord for åen) blev udstykket fra 1917 og fik nye matrikelnumre  (NB. der var også matrikel 1 (a og b)  og 3 syd for åen, se sydligste del).  Lige nord for 1k 1å Ejby matr. 12b, Mosegaard, se ovenfor. Se  1923-1929 nord - syd på samme fil.  Det var forenignen til opkøb og udstykning af landejedomme i Sjællands 0 g Fyns Stift, der ud stykkede, se eksempel 1 og 2.

 

 arcellerne fik skøde fra 1917, se følgende.  Det var forenignen til opkøb og udstykning af landejedomme i Sjællands pg Fyns Stift, der ud stykkede, se eksempel 1 og 2.
De med røde streger omkransede parceller ovenfor viser, hvilke parceller der fik skøde sammen.
De fleste af nævnte personer ses ved FT Vor Frue 1921, opslag 85-89 m. fl. .  Nogle er også  noteret  ved FT 1916, FT 1925. FT 1930 og ved FT 1940.

Odense Herredsfoged,  Realregister - Vor Frue Landsogn (1871 - 1942),
Serierne 25 og 37, serie-/opslagsnumre er anført i det følgende.

Nutidige matrikelnumre


Se billeder af nogle af husene/ejendommene

I.  De nordøsligste og de nordvestlige parceller blev købt af personer på tilgrænsende matrikler i ejerlav Ejby. Blev ikke umiddelbart bebygget. Købt af personer i det tilgrænsende Ejby ejerlav mod N.

Det med rødt fremhævet omfatter huse/steder, som stadig findes.

25/51 1r 3i , skøde 1917 til Else Møller, Hans Valdemar Møller. Små parceller nordøstligst i ejerlavet.  Ifølge realregister 25/70 var Rasmus Peter Møller på matr. Ejby 3a fra 1895, han døde 1905. I 1907 adkomst for hans enke Else Kirstine, f. Hansen til Ejby matr. 3a og 3k.  FT 1916 ses Else Kirstine f. Hansen i 1854, med børn, bl.a. Hans Valdemar Møller f. 1901, og 4 tyender, på Ejby 3a, Lykkegaard.
1930
skøde til søn Hans Valdemar Møller på Ejby matr. 3a (se kortet 1810.. ovenfor), 14k  og på Blangstedgaard 1r, 3i. De købte også den tilgrænsende parcel 1d  i marken Fraugde sogn, se længere nede.
FT 1940 Odense Toftevej 26 (35, 36) Harald Hansen, gaardejer med  kone og tyende på Lykkegaard.
Selve gården Lykkegaard på Ejby Mark  matr. 3 lå omkring nuværende position Cikorievej 32, nu udstykket.  Se mere om Lykkegaard.

..............................................................................................................................................

37/17 1g, 1h, 2a, mod N. Hartkorn ialt ca. 1.0.3.0. 1917 skøde til Chr. Madsen. Mod nord i ejerlavet. Ifølge realregister  37/77, matr. 4au Ejby, 1908 skøde til Christian Møller Madsen. Ved FT 1916 (54) ses på Ejby matr. 4au (Skovsbo?) Kristian Møller Madsen, f. 1880?, som vognmand og med kone, 3 sønner f. 1908-1915, samt 4 ansatte. I 1918 obligationslån til ham med 1. prioritet i Ejby matr. 4au og Blangstedgaard matr. 1g, 1h, 2a...Familien ses ved Vor Frue FT 1925 på matr. 4au, Nyborgvej, Christian som landmand. . Ved FT 1940 (247-248) ses  gårdejer Kristian Møller Madsen, f. 1883, med kone og 2 af sønnerne, på Nyborgvej 385.  Nummeret findes ikke mere, området er udmatrikuleret . Blangstedgaard matr. 2a grænsede op til matr. 4au i Ejby ejerlav.  Det var altså naboen i Ejby, der overtog Blangstedgaard parcellerne.  

................................................................................................................................................

25/52 1u, 1v, 1y, 1x, 2b, 2d, mod NV, Hartkorn  ialt ca. 1.5.6.0.  1917 skøde til Jens Madsen, og søn Jes Møller Madsen. Nordvestlig i ejerlavet. Matr. 2b grænsede op til en sydlig del af matr. 4a i Ejby ejerlav (25/72), her fik Jens Hansen skøde i 1874. I  1919 skøde til Jes Møller Madsen på Ejby matr. 4a, 11b, 12c, 4av (sidsete ses også 37/96, skøde 1911 til nævnte personer) og på Blangstedgaard matr. 1v,1y, 1x, 2b, 2d. Jes Møller Madsen, f. 1890*, ses også som gaardejer på Ejby 4a ved FT 1921 (59) med hustru, barn og 4 tyender.  Der var to afdelinger af matr. 4a, hovedparcel var gård  med parcel i selve Ejby By, nabo til 4av (lille parcel), 11b og 12c, som han også ejede ifølge ovennævnte. De boede formentlig på selve gården. Jens Madsen var ved FT 1921 fhv. gaardejer på en anden matrikel.      Området senere udstykket, gården matr. 4a, nu 4bz, var nok omkring ved nuværende Toftevej 40.
*Jes Holger Møller Madsen f. 11.1.1891 i Vor Frue sogn (6), forældre gdr. Jens Madsen og Kirsten Madsine Kamilla Møller.
 
Der er i dag matrikler Ejby 4p.. og 4q.. og 4r... nordligst på Blangstedgaardsvej, mod vest med nuværende vejnumre 1.. og 3, samt på den tilgrænsende Nyborgvej (nu nr. 341, 343 m.fl.). Nr. 2-8  er mod øst. i området.
Det nordligste ejerlav Blangstedgaard er i dag ved vejnumre 10 og  11, der nok dækker den oprindelige matrikel Blangstedgaard 2a.
 

.......................................................................................................................................................

37/18. 1i, 2c, længst mod NV.skøde 1917 til H. C. Henningsen.  Christian Sørensen. Små parceller længst mod NV. De havde også skøder til
Parcellerne grænsede op til matriklerne 30c, 2e m, fl. med bl.a. ejendommen Havelyst i Ejby ejerlav:
Realregister 25/148 Ejby: 1903 søde til Hans Christian Hennngsen.
1926 skøde til
gartner Søren Christian Sørensen til Ejby matr.  30c, 2e, 2i, 2g samt Blangstedgaard matr. 1i og 2c.  Dvs. omfattende husene Havelyst og Rosenlund m. fl.. Disse Blangstedgaard parceller blev altså købt af personer i Ejby ejerlav.  Se mere i linket.
 


II. På 5 matrikelområder i det østlige omrade blev der oprettet gartnerier eller lignende virksomheder:

25/54 1k. Daværende nr. 40. Rasmus Hansens gartneri. 1k var en større matrikel nordligst i ejerlavet. Hartkorn  1.3.0.2 1/4.  I 1917 skøde til Rs. Hansen til matr.1k. Rasmus Hansen kom til sognet samme år, fra Fraugde (FT 1916 Fraugde (44) var Rasmus Hansen, f. 1883, ved gartneri på  Fraugde Kærby 4f).   Gartner Rasmus Hansen, Blangsted, f. 1883, fik datter Esther 26.5.1918 (Korsløkke 119).   Rasmus Hansen f. 1883 ses ved FT 1921 (89) som gartner med familie (6 børn f. 1909-1918). Han ses også ved FT 1930  (135) 1k som handelsgartner med kone og 3 børn. Ved FT 1940 ses Rasmus Hansen, f.1883, gartner, med kone, medhjælper og datter Ellen, gift med Helge  Knudsen og med to små børn, født i Ringe. .  De var alle på på Blangstedgaardsvej 40.  1958 døde Rasmus Hansen, fhv. gartner, Blangstedgaardsvej 38 (f. 1883, 75 år gl., Korsløkke 65). Hans kone døde 27.12.1957 (156), Der er også omtalt en meget lille matrikel 1ab, Blangstedgaardsvej 38, måske en aftægtsbolig. Sønnen af samme navn har da boet i nr. 40: 
1945
fik søn af samme navn, gartner Rasmus Hansen, f. 1914, viet 1937, se linket ovenfor, på Blangstedgaardsvej 40, en datter (deres husassistent var fadder). 1952 fik gartner Rasmus Hansen, Blangstedgaardsvej 40, sin søn Jørgen Hansen konfirmeret (Korsløkke 28).   Nr. 40 findes ikke nu. Formentlig omkring ved nuværende Blangstedgaardsvej 10B. Se billede fra 1939.
Nord for matr. 1k lå gården Mosegaard i Ejby ejerlav. se kort.

.......................................................................................................................................

 37/13 1l. Gartneri, Niels Pedersen/Frede Olesen. Daværende nr. 62/60.

En større matrikel mod nordøst. Hartkorn  1.0.2. 1/4.  1917 skøde til Niels Pedersen. Niels Pedersen f. 1886 ses som husmand/landmand med kone og børn på 1l ved FT Vor Frue 1921, 1925 og FT 1930. Datter Inge Valborg konfirmeret i 1931, far boelsmand. Ved FT 1940 Odense, Blangstedgaardsvej, nr. 62 , ses Niels Pedersen, f. 1886, gartner, hustru Anna Marie Kirstine, og med søn Aage Helge Pedersen, f. 1914, som medhjælper. Sønnen blev gift med Ellen Bech Jensen, f. 1920, og som gartner fik de i 1945 søn Niels-Oscar  (Korslykke 10, Blangstedgaardsvej 60) og  11.12.1948 på Blangstedgaardsvej 60 en søn Allan Bech Pedersen, senere navneforandring til Olesen.  Niels Oscar konfirmeret  1960 (40) på Blangstedgaardsvej 60. Gartner Aage Helge Pedersen. Blangstedgaardsvej 60, døde 1961 (Korsløkke 95). Ellen blev i 1966 gift med Frede Mikael Olesen f. 1933, han havde været gartner og arbejdsleder på Blangstedgaard. Forsøgssattion. De frembragte en kongevinsort, på en udstilling i Fyns Forum i 1975 blev planten døbt i champagne og fik navn Cissus ’Ellen Danica’ efter Ellen Olesen. Ellen døde år 2000, Frede 2008. Nr. 62/60 findes ikke i dag, men har nok ligget lige nord for nr. 64, hvor der på kort fra 1953 og billede fra 1939 ses drivhuse mv., se 22-23 nedenfor. På nr. 62 var der også drivhuse elleer lignende, dette gartneri svarer nok til nuværende position Herluf Trolles Vej 1-3, nabo-nr. 15 er i dag matr. 1l. Gartneriernes jorder blev udstykket. Se billede
Billede af Ellen og Frede Olesen 1977, de ses  midt i billedet. På besøg i Californien.

..........................................................................................................................................

37/22-23 1m, 1s, 1t (1æ). Da-/nuværende nr. 64. Madsens gartneri. Hartkorn  1,3.1.0.  1917 skøde til Chr. Ingwersen* på 1m. 1s. 1t, samme år skøde til slagter Sven? Nielsen. 1929 skøde fra Nikoline Nielsen til planteskoleejer H. Jensen. 1930 skøde til gartner Rasmus Madsen, på matr. 1m, 1s, i 1931 til 1t, 1æ. Ses FT 1930 (135) som handelsgartner med 2 gartnerelever. Rasmus Erik Madsen, f. 1898, døde 4.4.1940 (Korsløkke 177) som gartner på Blangstedgaardsvej 64, enke Ebba. Ved FT 1940 ses Ebba Madsens gartneri, hun var f.1898, med to børn  (Jytte født 1930, Erling Madsen f. 1935, konfirmeret 1950, Blangstedgaardsvej 64) og 5 medhjælpere. Datter Jytte gift  1952 (68) på nr. 64. Søn, gartner, Erling Moth Madsen, gift  30.5.1959 med Inger Elise Ravn (157), på nr. 64. De var på Blangstedgaardsvej 64, der ses ikke aftegninger på ældre kort, men på kort fra 1953 og billede fra 1939 ses drivhuse mv.. Nr. 64 er i dag udstykket med virksomheder på nummeret.   *Christen Ingversen ses andetsteds i Ejby ved FT 1921 (72), som direktør på Fyns Cikoriefabrik, der lå i nærheden.  Billede nu
Ifølge BBR bygget på Blangstedgaardsvej 64 i 1929. Denne del senere udskilt fra den større matrikel 1m som matr. 1qv, resten af 1m bebygget i 1988, som matr. 1m, vejnummer Blangstedgaardsvej 66.

 ...............................................................................................................................

37/20-21 1n, 3d. Nr. 88. Husmand/gartner. Hartkorn  1n 0.4.1.2½ (3d en llille matrikel ved vejen, 1 album). Blangstedhus M.1 ses ved FT 1916 med gartner Rudolf Bay Olsen (gift samme år, Korsløkke 153), han ses ikke ved senere FT.  Rudolf Bay Olsen fik i 1917 skøde på matr. 1n, 3d, samme år skøde videre til Kristen Kjeldsen, der som husmand fik søn i 1920 (Korsløkke 62). Ifølge BBR bygget på Blangstedgaardsvej 88, nok  3d, i 1919, nu matr. 1ez (del af den større matrikel 1n er nu Blangstedgaardsvej 84, bebygget 1981, samme år nr. 86 bebygget).  Kresten Keldsen f. 1887 ses på matr. 3d, 1n ved FT 1921  som husmand med kone og 2 børn. Ved FT Vor Frue 1925 var Chresten Hohser Kjeldsen på matr. 3d, 1n som landmand med kone og 3 børn født 1918-1922   i Vor Frue Landsogn
Skøde på 1n, 3d  i 1930 til gartner Anton Larsen, f. 1889 (han kom fra Mors) , han ses ved FT 1930 (136) som  handelsgartner, med plejebarn og gartnerelev. Anton Michael Jensen Larsen døde 21.1.1934, f. 1889, som gartner i Blangsted.  Hans enke adkomst i 1934, 1937 skøde til Johannes Frederik Kortegaard, fra planteskolen på naboparcellerne mod syd, se næste.  Johannes blev anlægsgartner i Odense. og boede senere på Kaalundsvej. Han har måske lejet huset ud.
Ved FT 1940  ses Theodor Valdemar Sørensen, arbejdsmand med mange børn, Blangstedgaardsvej nr. 88. Han var nok lejer (Han boede der næppe længe, 1944 fik han en datter  konfirmeret i Ejbygade 32) .1945 fik gartneriarbejder Svend  Nielsen en datter på Blangstedgaardsvej 88. Gartner Ejner Jørgensen, samme adresse, var fadder.  
Se billede nu. Bygget 1919.

.........................................................................................................................

37/14 1o, 3f. Nr. 104. Plantedskole, Kortegaard. Hartkorn  3f: 1.0.0.2½, 1o: 0.2.0.2. skøde til Peter Kortegaard 1917. Blangstedgaardsvej 104. Peder Kortegaard ses ved FT 1921 som handelsgartner, med familie og medhjælpere, matr. nr. ikke nævnt. Ses også FT 1925 som gartner med 5 børn og 3 tyender, og som handelsgartner ved FT 1930 på matr. 3f, 1o, med familie og 2 ansatte. Peter Kristian Kortegaard var Planteskoleejer ved FT 1940.Krisitian Peter Kristensen Kortegaard  døde i 1964 (19) som fhv. planteskoleejer på nr. 104. Sønnen Frede Kortegaard f. 1919 fortsatte planteskolen. .  Nuværende hus på nr. 104 er bygget 1932 ifølge BBR, resten er nu udstykket.   Se mere om planteskolen      Se billede nu

Nuværene ejendom Otte Ruds Vej 163 ligger på tidligere Kortegaards Planteskole.


III. Små matrikler:

FT 1940:.Blanstedgaardsvej nr. 50. Henry Johannes Andersen, f. 1905, gartnermedhjælper ved Statens Havebrugsforsøgsstation Blangstedgaard. Blev senere kaldt Frugt-Andersen, han arbejdede på frugtlageret.1945 søn Verner, 1951 datter Sigrid konfirmeret på Blangstedgaardsvej 50 (Korsløkke 71).  - Nr. 50 findes ikke i dag. Udparcelleret, var nok omkring ved nuværende Blangstedgaardsvej 14. Se billedera 1939.

37/35 1z Nr. 80. en lille pardel, 1917 skøde til Formand Chr. Andersen, fra 1919 skøde til Fyens Kaffesurregat- og Cikoriefabrik, der lå i nærheden. Ifølge BBR bygget på parcel.len i 1919, bebygget areal 72 m2, nuværende Blangstedgaardsvej 80. En Kristian Andreas Andersen ses ved FT 1921 som arbejsmand med familie. 1926 skøde til Johannes Jørgensen på 1z. Husmand Johannes Berthel Sørrensen fik datter konfirmeret i 1930.  Ved FT 1930 ses han, f. 1888, som teglværkdsargehder. Ved FT 1940 ses Bertil Johannes Jørgensen f. 1888 som arbejdsmand på Blangstedgaardsvej nr. 80 (han døde der som  fhv. arbejdsmand, rentemodtager den 3.9.1955, Korsløkke 52).
Emil Christian Andersen
arb. på Cikoriefabrikken ses også på nr. 80 ved FT 1940.  29.9.1942 fik arbejdsdmand Arnold Hansen (viet på Rådhuset 1940) en datter på Blangstedgaardsvej 80. - 1946 og 1950 fik chauffør Arnold Hansen børn på Blangstedgaardsvej 80l.  1955 fik arbejdsmand Arnold Hansen, Blangstedgaardsvej 80, en søn  Alex Kurt konfirmeret (Korsløkke 47), Denne familie har nok boet på 1.sal i huset. .
1z er en meget lille parcel ved 1t og 1n., lidt nord for Blangstedgaardsvej nr. 84. I dag privatejet.  
Se billede

..................................................................................................

37/159 3n. Det var en meget lille parcel. Hartkorn  1/4 album,  ved 3k, som den blev handlet sammen med 1919 og 1924, se 3k længere nede. 
1952 fik gartner Harry Kristian Rasmussen en datter konfirmeret på Blangstedgaardsvej 111. Nummeret findes ikke nu. Naboparcellen 3k var/er nr. 115.

...................................................................................................................

Matrikler ved åen (Aavangsvej):

37/15 3l Aahuset, Aavangsvej 11.-(en meget lille parcel ,Hartkorn  0.0.1.1., syd for 3f , Aavangsvej 11) 1917 skøde til arbejdsmand Hans Skafte, 1918 til Peter Kortegaard, 1920 skøde til repræsentant Marius Sørensen. Marcus Sørensen ses ved FT 1921 på matr. 3l som rejsende, med kone og 3 børn. - 1924 skøde til arbejdsmand Marius Andersen. Ved FT 1925 (164) ses lagerarbejder Marius Chr. Andersen, f. 1884, med  og hustru og barn på matr. 3l, ses også som lagerarbejder ved FT 1930 (137) ved Blangsted.
Ved FT 1940 ses farveriarbejder Johs. Heidtmann på Aavangsvej 11, han fik skøde samme år, 1940. . I 1953 (Korsløkke 135) døde Birtha Marie Kirstine, f. Hansen, 69 år gl., gift med fhv. tømrermester Hans Peder Rasmussen, Aavangsvej 11.-- 1960 (171) døde hustru, Annemarie, f. Braas, 52 år gl., til ovenævnte farveriarbejder Johannes Heidtmann, han var da stadig på Aavangsvej 11.  Stedet også benævnt Aahuset, opført 1902 iflg. BBR. Åhuset er nu Avangsvej 11, Matrikel 3l, Blangstedgård, Odense Jorder. Anvendes nu til fritidsformål (spejdere). Se billede nu

...........................................................................................................................

37/16 1q, 3h 1918 skøde til Svend Larsen. Små parceller mod øst, Hartkorn ca. 2 fjerdingkar. 1919 skøde til Vilhelm Jørgensen, se næste.

........................................................................................................................

37/32, 33 1p, 3g. Aavangsvej 21, Aavang. Nedlagt. Hartkorn  3g 0.4.3.1 1/4, 1p 0.0.1.1 1/4.  1917 skøde til Hans Vilh. Jørgensen. Han ses på matr. 1 ved FT 1916, f. 1878, med kone Laurine Kathrine Hansen og 4 børn, som husmand og på cikoriefabrik. Som vist ovenfor også skøde til ham til nabomatriklerne 3h, 1q, i 1919. Hans Vilhelm Jørgensen ses ved FT 1921 (84) som husmand med familie, i Aavang.  bl.a. søn Søren Henrik Jørgensen f. 1905. Hans Vilhelm ses som landmand ved FT Vor Frue 1925. Hvilhelm (Vilhelm) Jørgensen ses også  ved FT 1930 som landmand. Ved FT 1940  var han med kone og medhjælper ved gartneri og landbrug Aavangsvej 21. I 1959 (Korsløkke 77) døde Hans Vilhlellm Jørgensen, 81 år gl., fhv. gartner, Aavangsvej 21, hans hustru var død 1955 samme sted. - I 1953 (Korsløkke 136) døde Florentine* Kirstine, f. Hansen, 43 år, gift med Søren Henrik Jørgensen, Aavangsvej 21. Han var søn af ovennævnte Hans Vilhelm og må have videreført stedet. -Søren Henrik Jørgensen ikke gift igen i Korsløkke sogn 1953-1956.
 
*Florentine f. 1910 var datter af Rasmus Hansen på matr. 1k, se ham FT 1921 . Mælkehandler Søren Henrik Jørgensen af Blangsted og husassistent Florentine Kirstine Hansen, Blangsted, blev gift i 1933 (241).  De ses ikke med børn i sognet de næstfølgende år. Søren Henrik Jørgensen ses ikke som død i sognet inden 1970 (103, 83).
Vejnummeret Åvangsvej 21 findes ikke nu, stedet er udstykket, det var formentlig ved nuværende position
Otte Ruds Vej 151 (hus opført 1984), se kortet herunder..  

Billede ca. 1930
Billede fra 1939, ejer Vilhelm Jørgensen:

 Top


IV. Marken hørende til Fraugde sogn og til Blangsted Mølle, lå også nord for åen, se kortet 1810.. ovenfor. Det var øst for Blangstedgaards nordlige ejerlav, grænsende mod nord og øst til Ejby ejerlav.Se nuværende afgrænsning, Parcellerne blev købt af personer på de tilgrænsende matrikler.
Se matrikler på marken.
Ifølge Odense Herredsfoged  Realregister til skøde- og panteprotokol - Bjerge-Åsum hrd., Fraugde sogn 1890-1936, 1. serie.
Opslag 73. Matr. 1c, en lille matrikel , 1919 skøde til Vilhelm Jørgensen.
do  75. Matr. 1b, en lille matrikel, Hartkorn  0.0.1.1 3/4, 1917 skøde til Hans Vilhelm Jørgensen.
De to matrikler grænsede op til  Hans Vilhelm Jørgensens ejendom og blev altså købt af ham.
Opslag 77. Matr. 1c, Hartkorn  1.0.2.1..  1917 skøde til Svend Larsen, han ses også ovenfor. FT 1921 ses Svend Aage Larsen på den store nabomatrikel Avlskovgaard, matr. Ejby 17a
do 79. Matr, 1d, Hartkorn  1.2.den største og nordligste matrikel grænsende mod nord til Ejby ejerlav og mod vest  til Blangstedgaard 1r 3i.
1917 skøde til Else Møller, 1930 til Hans Valdemar  Møller fra Lykkegaard i Ejby ejerlav, se dem øverst (25/51).


V. den vestlige del af ejerlavet:

25/53 1f, landbrug, nr. 75/27, en af se største parceller i området, Hartkorn  1.1.2. 1/4.  I 1917 skøde til P. Hansen, Blangstedgaardsvej nr. 75.  En Peder Hansen f. 1867 og Maren Katrine (88) ses ved FT 1921 som boelsmand med 3 slægtninge. Ved FT  Vor Frue 1925 ses Peder Hansen f. 1867 og Maren Katrine (168) som landmand med logerende og karl på Blangsted matr. 1 f?.  Ved FT 1930  ses Peder Hansen f. 1867 og Katrine (135) som landmand med logerende og karl på mart. 1f. Videresolgt 1937, Peder Hansen  var da 70 år og barnløs, og solgt igen i 1938, her til A. Ebbesen Schmidt. Anders Ebbesen Schmidt, f. 1892,  ses ved Vor Frue Landsogn FT 1940 som gårdejer, fhv. købmand, med kone og barn, Anders f. 1927 (konfirneret 1941 , faderen stod da som statshusmand). De var Blangstedgaardsvej nr. 75.  Se billede fra 1939, nummeret 75 findes ikke i dag, kan være omkring ved nuværende Blagstedgaardsvej 27, hvor der er bygget andet i 1972.

.......................................................................................................................

37/34 1e, 3e. Frydenlund. Nr. 85. Hartkorn 1e 0.4.2.1½, 3e 0.0.2.2 1/4.  1917 skøde til Johan Laustsen Jensen, i 1919 skøde til Emil Anndreas Andkjær, f. 1877, han ses ved FT Vor Frue 1921 som husmand. I 1923 skøde til Niels Hentik Johansen, som ses ved FT Vor Frue 1925-1940,. I 1931 opført nye bygninger ifølge BBR. Blangstedgaardsvej nr. 85. Stedet hed Frydenlund og omtales tilbage i 1800-tallet, se mere i linket.   Se dele af skøder.

 

 .......................................................................................................................

37/19 3k, 1c, 1d, 3b.  3k. Nr. 115, stråtækt bindingsværkshus. Hartkorn  ialt ca. 1.1.1.1.  Se skøder og FT.

Nu er 3k et stråtækt bindingsværkshus på Blangstedgårdsvej 115, i  privat eje.
Det stråtækte bindingsværkshus, nuværende og tidligere Blangstedgårdsvej 115, nu og tidligere matr. 3k, er efter BBR opført 1827.
Der ses aftegninger af matrikel 3k på matrikelkort 1884-1923, liige N for Blangstedgaard og åen, og aftegning af hus ved Blangstedgaardsvej 115 på målebordsblad 1842-1899 og semere kort. Det kunne have været Smediehuset under Blangstedgaard, se omtale i linket. . Se billede nu.


I 1917 skøde til Carl Andersen, Odense, til de 4 sammenhængende parceller.  Carl Andersen boede ikke på stedet. 1920-21 var han på Nyborg Landevej 182/184 som slagtermester. Se mere om Carl Andersen.. 1834 skifteudskrift og adkomst for Rasmine Mette Andersen (hans kone) til Blangstedgaard  3b, 1c, 1d,

Ved FT 1916 og 1921 ses arbejdsmand Andreas Johnsen  ved Blangstedgaard. -37/4: 11.9.1919 skøde til 3k til Andreas Johnsen. Hartkorn  3k  1/4 album. dvs. meget lille. -Se mere om ham. 37/159: skøde 11.9.1919 til den lille nabomatrikel 3n, Hartkorn  1/4 album, til 1. Andreas Johnsen. 2 Anders Peter Thomsen. --

37/4: 1924 skøde til støberiarbejder Anders Peter Thompsen til 3k og 3n .  
Se mere i om
Anders Peter Thompsen,
Ved FT Vor Frue 1925 ses Peder Anders Thomsen f. 1883 på 3k m. fl. som arbejdsmand (Han var født i Thisted amt og fik børn Dagmar Viola og Kai Peter Chr.i Dalum sogn i 1912 og 1917)   Peder Anders Tomsen ses også ved FT 1930 som arbejdsmand på støberi. Han ses ikke ved FT 1940.

Ved FT 1940  (5) ses arbejdsmand Aage Carlo Jensen, f. 1896, med hustru Anna Marie Jensen f. 1896 og sønner som landarbejdere, å Blangstedgaardsvej 115. -

 11.3.1942 fik støberiarbejder Jørgen Jensen Ramussen en datter Lilian på Blangstedgaardsvej 115.  

1946
blev Inge Jytte Hansen, Blangstedgaardsvej 115, konfirmeret, mor fraskilt husassistent Jensine Kristine Hansen. De blev begge gift i 1950.  Snedkersvend Ib Preben Lyders Schou, f. 1930, og Inge Jytte Hansen, f. 1932, begge Blangstedgaardsvej 115, blev gift 9.9.1950. Hendes mor, enke og arbejderske Jensime Kristine Hansen, f. 1901, blev også gift. 24.9. samme år, og hun og hendes nye mand, arbejsmand, havde også adresse på  mr. 115.  Snedkersvend Ib Preben Lyders Schou og Inge fik 31.7.1951 en datter på Blangstedgaardsvej 115. Denne familie forblev formentlig på stedet.

Nu er 3k et stråtækt bindingsværkshus på Blangstedgårdsvej 115, i  privat eje.
Det stråtækte bindingsværkshus, nuværende og tidligere Blangstedgårdsvej 115, nu og tidligere matr. 3k, er efter BBR opført 1827. Matr. 3k ses på matrikelkort 1884.... og aftegning på målebordsblad 1842...Det kunne have været Smediehuset under Blangstedgaard, se omtale i linket. . Se billede

 ..........................................................................................................................

37/160 3o, nr. 119. Hus ved åen. Hartkorn  2 album, 1921 skøde til Forsøgsleder Niels Esbjerg, 1930 skøde fra Niels Esbjerg til Forsøgsstationen ved Blangsted, 11600 kr. Nuværende villa ved åen, efter BBR opført 1923.. nuværende Blangstedgaardsvej 119, oprindeligt matr. 3o, nu matr. 1ek.. Der boede ansatte fra forsøgsstationen:
Ved FT 1925 (169) ses Rasmus Sørensen, f. 1886, med familie ved Blangsted, som maskinpasser, han fik en datter der samme år. Ved FT 1930 (137) var Lavrits Rasmus Sørensen, f. 1886, Blangsted, tømrer på Blangstedgaard. 1932 fik tømrer Rasmus Laurits Sørensen, Blangsted, en datter konformeret (59).  Ved FT 1940 boede assistent Rasmus Laurids Sørensen, f. 1886, på Blangstedgaardsvej 119, ansat  på forsøgstationen. Han var stadig som assistant på nr. 119 i 1950, hvor hans datter Ellen blev gift (Korsløkke 43).  Senere boede elektriker Carl Aage Andersen, ansat på forsøgsstatioen, på  nr. 119. Nu privatejet.  
Se billede .  Se matrikelkort 1884-1923, 3o lige nord for åen.


VI. Vest-sydvest for gården:

37/31  1b, 3c, 1917 skøde til Hans Andersen, Hans Aagaard Andersen. 3c var en meget lille parcel (hartkorn 0:0:0:½).   1b var en større matrikel vest -sydvest for hovedgården Blangstegaard, 1a længere med øst var den største, se Hartkorn, 1c 1 Td.  
Killerup matr. 5a (en afdeling heraf) grænsede til Blangstedgaard matr. 1b.  Ifølge realregister 25/222 skøde til Killerup 5a til Hans Andersen i 1899.  I 1918 skøde til Hans Aagaard Andersen til Killerup 5a og til Blangstedgaard 1b, 3c. 5a var en større  matrikel  (Hartkorn 8:1:3:1½)  Selve gården matr. 5 lå i Killerup By, med hovedparten af jorden syd herfor og en afdeling 5a mod øst mod Blangstedgaard.  (På matrikelkort Killerup 1820-1853 ses navnet Niels Pedersen Walther både ved en gård i Killerup med en stor matrikel 5 syd herfor,  og på en mindre matrikel 5 mod NØ grænsende til Blangstedgaard)
Ved FT Vor Frue 1921 ses en gaardejer Hans Andersen, f. 1893, på en større gård under Killerup. Ved FT Vor Frue 1930, Killerup 5a  (147) ses Hans Aagaard Andersen, f. 1893, med kone og børn og 7 tyender, ved landbrug. Ved FT 1940 Odense Købstad, Killerupgade (3-4)  nr. 20  ses Hans Aagaard Andersen som gaardejer med kone og 8 tyender.
De tilbageværende bygninger i 2018 skulle ifølge BBR være bygget i 1777.
Blangstedgaard matr. 1b vest-sydvest for gården blev altså tilkøbt til en større gård i Killerup. Dele af dette område blev senere udstykket og bebygget og noget indgår i nuværende boligområde Slagkrogen. Dele af Blangstedgaard 1b nærmest gården forblev ubebygget og hører nu under Odense Kommune.

Nutidige matrikelnumre

 


Der lå flere større gårde nær Blangstedgaard, i Ejby ejerlav, kan følges fra FT 1787, se link.

 


Områderne nord for forsøgsstationen er i dag udstykket og totalt ændret. Huse bygget 1932 og tidligere var (markeret med rødt ovenfor): på Blangstedgårdsvej nr. 115 og 119 henh. 1827 og 1923, på nr. 104   1932, samt på Avangsvej 11 1902.. På Blangstedgaardsvej 85 lå huset Frydenlund, men der kom nye bygninger i 1931 på grunden. Ifølge BBR blev der i 1919 bygget på nr. 80, matr. 1z, og på nr. 88, der nok var matr. 3d, og som allerede nævnt  i 1932 på nuværende nr. 104, matr. 3o, nu 3p (Kortegaards Planteskole). Se billede
Se huses omtrentlige position med nuværende vejnumre på kortet herunder. Nogle mindre parceller især yderligt i ejerlavet blev ikke bebygget. Der kom i løbet af 1900-tallet bebyggelser til, som ikke er vist på kortet, og som igen er fjernet. Der var ikke bebyggelser i den nordvestlige og vestligste del af ejerlavet, nuværende Peder Skrams Vej og Ove Gjeddes Vej. Den stiplede vej mod vest førte til en lille sø (dam), der er ved nuværende Peder Skrams Vej 16-18, som nu er det vestligste af ejerlav Blangstedgaard. .

Matr. 3f, 1o, 1n, samt 1p, blev i 1980'erne udstykket til et boligområde på Otte Ruds Vej, med nye matrikelnumre. Nordligere og vestlig i ejerlavet er der især kommet virksomheder. Af boligområdet Herluf Trolles Vej ligger  det meste i Ejby ejerlav, i de vestligste dele ligger noget af den mark, der oprindeligt lå på Blangstedgaards jorder og hørte under Fraugde sogn (dette område ligger nu mellem Peter Willlemoes Vej nr. 21, 117 i vest og Herluf Trolles Vej nr. 199, 211, 266 i øst og mod nord Herluf Trolles Vej 152, 208, de vestligste dele nu i Blangstedgaard ejerlav, de østligste dele i Ejby ejerlav) .

Nordligste del af Blangstedgaard ejerlav:   Se større kort

På der skraverede område ved Blangstedgaardsvej 10B ligger der nu også vejnumre under Herluf Trolles Vej (1, 8A, 8B, 10, 20A, 20B)
Vejnumrene blev ændret på den nordligste del af Blangstedgaardsvej i forbindelse med ændring af linieføring (nu nr. 1-27, 2-14).
De nordligste matriikler i ejerlav Blangstedgaard er nu på Blangstedgaardsvej 10 og 11 (afgrænset af Peder Wessels Vej). Nord for er det ejerlav Ejby.
Nr. 67 hører hu sammen med nr. 85

 Nordligste del af Blangstedgaardsvej lå i Ejby ejerlav. Se Ejby huse. Den røde prik er nuværende Blangstedgaardsvej 2, ejendommen i højre hjørne var daværende Nyborgvej 385, ved daværende Blangstedgaardsvej, daværende Ejby matr. 4au, nu udmatrikuleret. . Der ses også gårdene Lykkegaard og Mosegaard i Ejby ejerlav. Fabrik var nok Cikoriefabrik.  Parcellen i nederste, højre hjørn hørte til Blangstedgaard ejerlav. smlgn. kortet ovenover.
Der var også huse på Ejby Mark, nær Blangstedgaard:
Havelyst var også i Ejby ejerlav, ved nuværende Carlsen-Skjødts Vej 37, nu matr. 30f. Ved FT Vor Frue (Ejby) 1870 og i kirkebøger Vor Frue i 1860'erne og 1880'erne er nævnt husene Rosenlund, Mariendal og Lilliendal (børn døbt/død der i 1866, ved FT 1870 ses familien på Familienshaab). De lå nok nær mærket Ejby mark 2 x. (grønt mærke er nuværende Munkerisvej 151, som husene lå i nærheden af)  2f og 2c/h ses med navnene henh. Mariendal og Lilliendal, 2e var Rosenlund. Se også matrikelkort. Ejendommen lidt vest for mærket var nok matr. 2b (Eliselund?),  nuværende Ørbækvej 42.
Se kort med den sandsynlige placering af husene.

 

 Top


 
 

Huse, som tiilhørte eller lå i nærheden af Blangstedgaard/Blangsted Mølle:

1. Huse nær Blangstedgaard.      Blangstedgaard

Blangsted Mølle (Møllehus) lå ved hovedgården. Flere huse hørte til eller lå nær Blangstedgaard/Blangsted Mølle, ses sidst i A1800- og først  i 1900-tallet, nogle er også nævnt ovenfor. Se mere i linket.

Ved Blangstedgaard/Blangsted Mølle er omtalt 2 huse/steder:

Smediehuset, ses fra før 1850 indtil 1911, omtalt i enten i Vor Frue sogn, eller i Fraugde sogn sammen med Blangsted Mølle, lå ved Blangstedgaard/Blangsted Mølle, den nøjagtige beliggenhed kendes ikke. Først beboet af smed, efter 1876 af folk af andre professioner. Se mere i link.

Frydenlund. Sted omtalt i Vor Frue sogn fra ca. 1826, ses sammen med Blangstedgaard, beboet af avlskarl, indsiddere, daglejere, arbejdsmænd. Solgt  1917, senere beboet af bl.a. husmand/gartner. Nybygget 1931. Lå/ligger ved nuværende Blangstedgaardsvej 85, ca. ½ km  nord for Blangstedgaard. Se mere i link, ses også ovenfor.

Frydenlund hus, Smediehuset og Blangstedgaard/Blangsted Mølle  er ofte omtalt sammen.

Blangstedhus er nævnt ved FT 1916.


 

2. Ejby  Mark   Der lå også huse i Ejby ejerlav, nær ved Blangstedgaard:  Havelyst, Rosenlund, Mariendal, Eliselund. Sofienlund, Liliendal, Familienhaab. Se link.


 

3. I Fraugde sogn, som Blangsted Mølle hørte under, ses under Tornbjerg Gde ejerlav, som grænsede op til Blangstedgaard ejerlav, flere huse, hvor af det først nævnte, Skovhus, ejedes af Blangstedgaard:

Skovhus. Nuværende Tornbhergvej 161, Bygget 1850.

Matrikel Tornbjerg Gde, Fraugde, nr. 1b, med Skovhus, hørte også under Blangstedgaard, men hørte ligesom Blangsted Mølle under Fraugde sogn (Blangstedgaard hørte til Vor Frue sogn). Det er handlet sammen med Blangstedgaard fra Lüders 1865 og måske tidligere. Se matrikelkort nedenfor. . 1b hed Gamle Kohave. Vejen mod Blangstedgaard gik først øst om matr. 1b, senere blev den ført vest om.
Nuværende Tornbjergvej 161, efter BBR bygget 1850. Der må da have været et andet Skovhus inden da, da Skovhus som vist nedenfor er nævnt i 1834. Nu matrikel 1b - Tornbjerg Gde, Fraugde. Udskilt fra den større matrikel 1b, hvor resten nu er Skovløkken som matr. 1c. Se mere i link. .   Se billede 2018

FT 1834  Fraugde ses 3 familier som indsiddere i Skovhuset
FT Fraugde 1840, 1845, 1850, 1855 og 1860 boede der flere indsiddere/daglejere i  huse ved Tornbjerg. Ses  ofte i forbindelse med Blangsted Mølle.

Ved FT Fraugde 1870 (71, 72) ses Blangstedgaard, Fraugde sogn, med huse, herunder Skovhus med 2 familier, herunder røgter.
Ved FT Fraugde 1880 (99) ses Blangstedgaard Skovhus med Peter Hansen med kone og børn som inderste, daglejer, og 2 andre inderste-daglejerfamilier, samt konen til en røgter ansat på Blangstedgaard. Se faddere i linket.
Ved FT Fraugde 1890 (77) ses to daglejerfamilier i Skovhuset, Rasmus Nielsen og Hans Jensen, 37. Sidste fik søn der i 1894 (Kirkebog Fraugde 22). I 1892 ( 9) var indsidder Hans Jensen, Skovhuset, fadder for arbejsdmand Kristian Frederik Nielsen og Laurine Larsens, 35, søn Lars Peder Nielsen  i  Marienlyst ved Blangstedgaard.
Ved FT Fraugde 1901 (opslag 1058-59), ses, i tilknytning til Blangsted Mølle, og med samme Nyborg som ejer, også Skovhus, beboet af 3 gifte landarbejdere. Arbejsdmand Lars Kristian Povlsen og  Anna Nielsen, 30, fik et dødfødt barn i Skovhuset i 1901 (57).
Se Skovhus FT 1906.
Ved FT Fraugde 1911 boede der i Blangstedgaards Skovhus, matr.Tornbjerg 1b, en arbejdsmand med familie.
Ved FT Fraugde 1925 ses i Skovhuset 2 familier, gartner, medhjælper ved Blangstedgaard,,
Fra FT 1925 ses i Skovhuset bl. a. gartnere, medhjælper ved Blangstedgaard, arbejdsleder ved Havebrugsforsøgene.  
Ved både FT Fraugde 1930 og 1940 ses Niels Einer Jacob Mortensen f. 1903, i Skovhuset, som gartner og senere også arbejdsleder ved Statens Havebrugsforsøg.
Først i
1950'erne boede der stadig arbejsleder ved Blangstedgaard forsøgsstation i Skovhuset, bl.a. havebrugskandidat, senere frugtavlskonsulent, Arne Sørensen. Laboratorieleder Erik Poulsen boede der også omkring 1960.
2 lejligheder blev i 1986 slået sammen til en. I dag privatejet.

Se billede af Skovhus 2018

 ...............................

Marienlyst/Marielyst  nær nuværnde Brombærranken 1

Skovhuset er nuværende Tornbjergvej 161,
Lidt NV herfor, nabo til Blangstedgaards marker, lå der nok også et hus, se matr. 2b på kortene nedenfor, det er omkring ved nuværende position Brombærranken 1-2. Området er nu udparcelleret.

Ved FT 1860 Fraugde ses huset Marienlyst omtalt sammen med Blangsted Mølle, huset var beboet af daglejer Hans Larsen og hustru.

Marielyst hørte formentlig under gården Landkilde, som det er handlet sammen med i 1874 (Landkildegaard, et hus i Tornbjerg kaldet Marielyst, samt Tornbjeghuset, solgt af  proprietær Niels Peder Jensen Bruun til proprietær Poul Christian Ludvig Heltzen). Se kort nedenfor.
Ved Fraugde FT 1880 (100) ses Marielyst  med 2 indsidder-daglejerfamilier, Rasmus Jensen og Lauritz Karstensen. Marielyst ses sammen med Skovhuset og Tornbjerghuset
Ved FT 1890 ses 2 huse (uden navn) sammen med Tornbjerg og Landkilde, det kunne være Marielyst og Tornbjerghuset (hvor Christen Hansen ses som røgter).
1892, se ovenfor, fik arbejsdmand Kristian Frederik Nielsen  en søn i Marielyst.
Ved FT 1901 Fraugde  (1040-41) ses på matr. 2b af Tornbjerg, Marielyst,  daglejer Jens Villadsen, f. 1869, med kone Karoline, f. 1882 (1773) i Smedehuset ved Blangstedgaard, og med 4 børn, f. 1893-98  i  Sct. Hans Landsogn og i Sct. Knuds Landsogn. Tornbjerghuset er nævnt sammen med Marielyst.
Ved FT Fraugde 1911 (162) ses Jakob Johanned Eriksen som daglejer med familie på mat. 2b.
Ved FT 1925 ses gartner Kristian Kristiansen Jeppesen, f 1871, i  Marielyst, han har måske arbejdet på Blangstedgaard. Hans søn var tjenestekarl.
Navnet Marielyst er ikke set ved de øvrige FT.
Huset ses på kort indtil ca. 1950, men ikke på kort fra 1980..., det er nok fjernet i forbindelse med udparcelleringen.

Der var flere huse i Tornbjergområset end Skovhuset og Marielyst, bl. a.

................................................

Tornbjerghus   Nær nuværende  Skovkrogen Havekoloni 16

Der ser dog også ud til at have ligget et hus lidt SV for Skovhuset, ved nuværende position Skovkrogen Havekoloni 13 (sort mærke). Det kunne være Tornbjerghus (lå på matr. 2a uden selvstændigt matrikelnummer). Der ses bl.a. 2 daglejere i Tornbjerghus ved Fraugde FT 1840.  22.12.1869 (78) fik Niels Hansen en søn i Tornbjerghus (faddere fra Blangstedgaard og Smediehus). FT 1870 Fraugde var der to daglejerfamilier i Tornbjerghus, Søren Jensen og Johan Peder Andersen. 1874 handlet sammen med Landkildegaard, se forrige sektion,  1877 fik Peter Hansen barn i Tornbjerghuset, se faddere i linket. . Ved FT 1880 ses Marie Mathisen gift  med en røgter på Landkilde samt daglejer Christen Larsen, begge med familier   2.7.1886 blev Kamilla født med far indsidder Kresten Hansen Tornbjerghuset, ved FT 1890 ses han som røgter i et hus.Ved FT 1901 ses (1043) Tornjerghuset, navnet Røgterhuset overstreget, ejet af proprietær Helther, Landkilde, beboet af fodermester Anders Rasmussen med kone. Tornbjerghuset nævnes ofte sammen med Marielyst og Skovhuset, navnet ikke set efter FT 1901.  Er Tornbjerghuset/Røgterhuset blevet afløst af følgende?

......................................................

Fodermesterhus,   nu nær Bredagerløkken 267.
Tornbjerg matr. 2c, nær Landkilde, nu nær Bredagerløkken 267, lyseblåt mærke på kort. Se også kort Landkilde. Ses 1898, skøde 1903, udstykket fra matr. 2a. Se FT 1901 og FT 1906, her var der flere tyender benævnt Malkefodermester og Malkerske i Fodermesterhuset. Ved FT 1911 var der også i matr. 2c en fodermester. .  

Marielyst og Tornbjerghus og fra 1903 også Fodermesterhuset hørte under gården Landkilde. De 3 huse lå i Tornbjerg ejerlav. Landkilde havde sit eget ejerlav. Selve gården var her matr. 1. . Landkildehuset, mat. 2 , lå i den sydligste del  af ejerlav Landkildegaard, se kort. På matrikelskort Landkildegaard ses her aftegning af hus, på kort 1809-1851 påført navnene Lars Hansen/svigersøn Peder Christensen, sidste, 51 år gl., ses ved FT 1834 Fraugde i Landkildehus. Han ses stadig ved FT 1860, 76 år, i hus under Landkilde, lever af sin jordlod.   
Landkildehus, opr. matr. Landkilde 2, er nu nok nær position Ridderhatten 92, Læderhatten 29Z, s
e kort. Grænser op til ejerlav Over Holluf By. Nu udstykket.'

...........................................

Ved dåb i 1800-tallet ses jævnligt beboerne i flere af  de nævnte huse som faddere for hinandens børn, herunder også Blangstedgaard og Blangsted Mølle. Se i links.ovenfor.

................................................

Se også nuværende bygninger.

................................................,  

Kort over Tornbjerg-området:   Top

Skovhuset ses på matrikelkort Tornbjerg Gde, Fraugde:

Matrikelkort Tornbjerg Gde, Fraugde,  1808-1851. Matr. 1b ejedes af Proprietær Lüders, Blangstedgaard. Markerne hed Koe Have (Ny, Lille, Gamle (1b), Store fra øst med vest. Nu Kohave. Markerne længere mod syd havde også navne).
Gårdene

 Store og Lille Tornbjerg, 
På matr. 1 (ikke vist) ses navnene Niels Hansen/søn Hans Nielsen, på matr. 2 ses navnene Peder Rasmussen/søn Rasmus Pedersen. Niels Hansen og Peder Rasmussen ses ved FT Fraugde 1801 som gaardbeboere på henh. Store og Lille Tornbjerg, ses også på de følgende kort. Sønnerne var ved FT 1845 gaardmænd på de samme gårde.
FT 1930 Fraugde (107) 1a Tornbjerg ses Anders Pedersen f. 1866, ved landbrug med hustru, barn og 4 tyender.
Samme 2a Tornbjerg ses , Jørgen Vilhelm Jørgensen, f. 1869, med hustru Kirsten Cecilie f. 1872, barn og 4 tyender. Lille Tornbjerg 1939 ses fru gårdejer Jørgensen ved luftfotos, se link herunder. Jørgen Vilhelm Jørgensen, 65 år, døde 1934 (109) som gaardejer på Lille Tornbjerg.

Nu udstykket.    Nu omkring henholdsvis Tornbjergvej 5 og 59, matr. 1fg og 2.
Se mere om gårdene , incl. luftfotos af gårdene.


Gården Landkilde med eget ejerlav lå som vist på kortet lige øst for Tornbjerg. Landkildegård, Fraugde, matr. 1.  Nu Landkildevej 62, matr. 1a.  Se mere.

Matrikellort 1808-1851::

 

Matrikelkort Tornbjerg Gde, Fraugde, 1851-1929. 1b, Den gamle Kohave, hørte til Blangstedgaard,

 

Matrikelkort Tornbjerg Gde , Fraugde, 1929-1961

 

 Bemærk, at vejen fra Blangstedgaard på ovenstårende kort gik øst om matr. 1b, mærket Byvej, den gik øst om Lille Tornbjerg og videre til nordøstlige del af Store Tornbjerg og herfra videre til Landkilde, mens den som vist nedenfor senere var ført vest om matr. 1b-c. og videre til en by vej mellem Tornbjerggaardene og vest om disse. Se kort.
Smlgn.
Blangstedgaard-kort, hvor vejen først gik øst om marken Mellem Løkken, senere vest om.
På nedenstående målebordsblade ses den vestlige vej som hovedfærdselsåre.
Den vestlge vej går nu forbi  Brombærranken 2 som en sti gennem skoven, den østlige vej gik nok forbi nuværende Kirsebærgrenen 125, hvor der  nu er sti som fortsætter syd på gennem skoven,

Matrikelkort Tornbjerg Gde, Fraugde, 1961-1991. Matr. 1b er nu Skovhuset, resten af matriklen er blevet til 1c (Skovløkken).

 ........................................................'

 

Målebordsblade 1841-1899:
Rødt mærke er Skovhus, nuværende Tornbjergvej 161, øje er Marielyst, nær nuværende Brombærranken 1:

  


Målebordsblade 1901-1971
Grønt mærke Marielyst, matr. Tornbjerg 2b, blåt mærke Skovhuset, matr. 1b, se mere ovenfor. Se nuværemde adresser ovenfor.
Sort mærke Tornbjerghuset, se ovenfor. Nær nuværende  Skovkrogen Havekoloni 16
Det lyseblå mærke yderst til højre kunne være nær Fodermesterhus, Tornbjerg matr. 2c, nær Landkilde, nu nær Bredagerløkken 267, se ovenfor.  
 Rødt mærke nuværende position Slørhatten 6 var måske hus Matr. Neder Holluf 2d, nu udparcelleret.

n

 

luftfotos af Tornbjerg gårdene

..................................................

 SLUT

 Top